Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Асимптотичне розв'язання задачі Коші для вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівня - О.І. Кочерга
Побудовано асимптотичний розв'язок задачі Коші для вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь. Базуючись на відомих результатах асимптотичного аналізу загального розв'язку даної системи, розроблено метод безпосередньої побудови формального розв'язку початкової задачі під час виконання знайдених умов його існування та єдиності. Установлено критерії для визначення степенів малого параметра, з яких починаються відповідні формальні розвинення у різних випадках поведінки спектра межової в'язки матриць. Розроблено алгоритм для визначення коефіцієнтів відповідних формальних розвинень у випадку простого та кратного спектра межової в'язки матриць. Досліджено особливості побудови розв'язків у некритичному та критичному випадках. Знайдено умови, за виконання яких побудовані формальні розв'язки є асимптотичними розвиненнями відповідних точних розв'язків.

Бетон електротехнічний металонасичений для захисту від іонізуючих випромінювань - О.В. Христич
Побудовано асимптотичний розв'язок задачі Коші для вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь. Базуючись на відомих результатах асимптотичного аналізу загального розв'язку даної системи, розроблено метод безпосередньої побудови формального розв'язку початкової задачі під час виконання знайдених умов його існування та єдиності. Установлено критерії для визначення степенів малого параметра, з яких починаються відповідні формальні розвинення у різних випадках поведінки спектра межової в'язки матриць. Розроблено алгоритм для визначення коефіцієнтів відповідних формальних розвинень у випадку простого та кратного спектра межової в'язки матриць. Досліджено особливості побудови розв'язків у некритичному та критичному випадках. Знайдено умови, за виконання яких побудовані формальні розв'язки є асимптотичними розвиненнями відповідних точних розв'язків.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: діахронічний та синхронічний аспекти О.М. Рак 27.1 КБ
Семантико-функціональні особливості контамінантів, що поєднують ознаки займенників та інших частин м Т.В. Калугіна 26.4 КБ
Семантико-функціональні особливості німецьких висловлень-прислів'їв В.В. Прутчикова 36.0 КБ
Семантична деривація в сучасній російській мові Н.П. Тропіна 65.3 КБ
Семантична і формально-граматична структура речень із просторовими поширювачами М.І. Степаненко 58.7 КБ
Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі Я.О. Конопацька 37.4 КБ
Семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах Л.В. Рогач 23.0 КБ
Семантична параметризація абстрактних іменників у лінгвістичних словниках Л.П. Попова 27.5 КБ
Семантична стратифікація фітонімічної номенклатури східнослов'янських мов: порівняльно-історичний ас О.М. Пащенко 50.0 КБ
Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень (у контексті творів Д Л.В. Гонтарук 31.9 КБ
Семантична структура іменників середньобаварської богемської говірки Закарпаття (на матеріалі зоосем Л.Т. Цапулич 45.1 КБ
Семантична структура речень із предикативами емоційного стану в сучасній українській мові О.А. Семенюк 35.2 КБ
Семантична структура та функціонування дієслів звучання О.В. Бабакова 41.7 КБ
Семантична структура юридичних термінів української та англійської мов А.М. Ляшук 144.2 КБ
Семантична та словотвірна структура агентивно-професійних найменувань металургійної термінолексики Н.Ф. Стаховська 27.9 КБ
Семантична та словотвірна структура української гірничої термінології О.В. Колган 33.9 КБ
Семантична типологія предикатів стану Н.В. Кавера 43.6 КБ
Семантичне поле назв емоційно-афективних станів у польській мові І.А. Аскерова 39.5 КБ
Семантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) М.Й. Петришин 41.6 КБ
Семантичне узгодження між компонентами словосполучення в українській мові З.М. Денисенко 39.3 КБ
Семантичний об'єкт і типи його вияву в сучасних українській та англійській мовах О.Л. Путіліна 45.9 КБ
Семантичний простір звертання в сучасній російській мові В.Е. Райлянова 40.0 КБ
Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії ХХ століття Світлана Олександрівна Радзієвська 51.8 КБ
Семантичний розвиток прикметників оцінки в німецькій мові VIII - XVII століть М.П. Попова 39.2 КБ
Семантичний та прагматичний аспекти стилістично маркованих похідних іменників сучасної німецької мов Н.Г. Ходаковська 37.3 КБ
Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні М.В. Шевченко 29.4 КБ
Семантичний та функціональний аспекти одиниць вторинної номінації з компонентом "кольороназва" в суч Л.А. Ковбасюк 53.9 КБ
Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології Т.В. Михайлова 36.8 КБ
Семантичні властивості фразеологічних одиниць зі значенням рис характеру людини (на матеріалі німець М.М. Літвінова 37.4 КБ
Семантичні й функціональні параметри дієслів ставлення до об'єкта та суб'єкта Г.П. Серпутько 37.1 КБ
Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщи Т.В. Громко 27.4 КБ
Семантичні параметри функціонування перформативних речень у сучасній українській мові Ю.Г. Твердохліб 39.4 КБ
Семантичні перетворення слів у поезії Й.О.Бродського І.В. Перцова 35.4 КБ
Семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювань обвинувачення у сучасній англійські О.О. Хникіна 48.5 КБ
Семантичні та лінгвопрагматичні характеристики концепту ЄВРОПА в сучасному англомовному політичному Вікторія Леонідівна Кравченко 41.7 КБ
Семантичні та прагматичні параметри спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовних художніх тво О.Б. Франко 40.0 КБ
Семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові І.П. Задорожна 1.7 КБ
Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові Т.М. Гейко 64.1 КБ
Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови З.Ф. Піскозуб 36.5 КБ
Семантичні та функціональні особливості англомовних номінацій конфлікту І.В. Жарковська 54.5 КБ
Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі О.В. Найдюк 47.9 КБ
Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів Н.В. Єфремова 34.7 КБ
Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові Т.С. Олійник 34.4 КБ
Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові В.Б. Великорода 33.6 КБ
Семантичні типи і структура референції висловлювань гіпотетичної модальності (на матеріалі французьк О.О. Драгомирецький 43.3 КБ
Семантичні, прагматичні та структурні особливості висловлювань із запереченням заперечення (на матер І.В. Музейник 34.9 КБ
Семітський компонент в мові їдиш О.М. Берднікова 27.8 КБ
Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика Г.І. Мартинова 100.6 КБ
Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос Т.В. Щербина 37.4 КБ
Сибірська проза І.Т.Калашникова В.М. Тризна 33.4 КБ
Символ у філософському дискурсі М.Бердяєва: лінгвокогнітивний аспект Г.В. Дяченко 39.5 КБ
Символи та символіка в романі Ф.М.Достоєвського "Брати Карамазови" Любов Олексіївна Куплевацька 39.0 КБ
Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект О.П. Левченко 58.7 КБ
Символізація значення слова в українському фольклорному мовленні (на матеріалі фауноназв у казках, п З.С. Василько 42.9 КБ
Символіка в образній структурі української новелістики кінця ХІХ - початку ХХ ст. Н.В. Науменко 35.2 КБ
Символіка в українській народній баладі І.М. Сирко 29.9 КБ
Символічні властивості початкових сполучень приголосних у сучасній німецькій мові О.В. Найдеш 65.2 КБ
Синестезійна образність поетичного тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської жіно І.А. Редька 65.2 КБ
Синкретизм образного світу Павла Тичини М.В. Фока 38.1 КБ
Синкретизм у системі частин мови І.Г. Данилюк 36.2 КБ
Синкретизм у системі членів речення Ю.Ю. Наливайко 34.7 КБ
Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини XIX - початку ХХ ст. О.В. Єременко 83.5 КБ
Синкретичні типи підрядності в системі складного речення В.Г. Зарицька 36.1 КБ
Синонімія в пенітенціарній лексичній підсистемі сучасної англійської мови (функціонально-стилістични О.М. Мітіна 83.2 КБ
Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси Я.Є. Думашівський 35.1 КБ
Синонімія синтаксичних зворотів і підрядних речень у сучасній сербській мові Н.Л. Щербина 22.3 КБ
Синонімія спільнокореневих похідних іменників сучасної німецької мови Н.Г. Іщенко 45.2 КБ
Синонімія старогрецьких прикметників зі значенням "нещасний" у трагедіях Есхіла, Софокла та Еврипіда О.І. Малиновська 47.2 КБ
Синонімія та варіантність в українській науково-технічній термінології О.А. Мартиняк 41.0 КБ
Синтагма N1 + de + N2 у функції квантифікатора у сучасному французькому художньому мовленні Ольга Степанівна Чапля 40.8 КБ
Синтагматика та парадигматика ергативних дієслів у сучасній англійській мові Т.В. Петрик 27.5 КБ
Синтагматична парадигматика категорії числа морфологічно недостатніх іменників А.О. Колесников 29.0 КБ
Синтагматична специфіка турецької мови (регіон Балканського півострова, середина ХІХ - ХХ ст.) І.М. Дрига 50.3 КБ
Синтагматичні та парадигматичні властивості прикметників кольору в німецькій мові С.О. Кантемір 31.8 КБ
Синтагматичні та парадигматичні властивості прислівників у сполученні з дієсловами в сучасній німець Г.В. Гікова 36.8 КБ
Синтагматичні, парадигматичні та епідигматичні характеристики прикметників на позначення кольору в а Т.В. Венкель 30.1 КБ
Синтаксико-стилістичні функції речень з дієприслівником у стилях сучасної української мови Л.К. Лисак 29.3 КБ
Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові З.В. Павловська 55.7 КБ
Синтаксис наукового мовлення Івана Франка (складне речення) О.М. Труш 30.7 КБ
Синтаксис прози Валентина Распутіна (комунікативно-структурний аспект) О.Б. Шкурська 38.1 КБ
Синтаксична організація російськомовних суспільно-політичних теленовин (розчленований дискурс) Н.В. Рождественська 36.4 КБ
Синтаксична організація текстів сучасної американської поезії: когнітивно-семіотичний та синергетичн А.В. Стрільчук 44.4 КБ
Синтаксична прислівникова транспозиція відмінкових і прийменниково-відмінкових форм А.Ю. Габай 42.3 КБ
Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом у сучасній українській мові Н.М. Попович 27.4 КБ
Синтаксична структура складнопідрядних речень з інтенсивно-допустовою семантикою О.Ю. Мачак 44.5 КБ
Синтаксична транспозиція відмінкових форм (на матеріалі іменникових форм родового відмінка) А.С. Джура 35.3 КБ
Синтаксичні засоби створення образу (на матеріалі сучасної американської поезії) О.Й. Філіпчик 18.7 КБ
Синтаксичні категорії речення М.В. Мірченко 59.1 КБ
Синтаксичні міні-структури в системі виражально-зображальних засобів сучасної української літературн Л.П. Копєйцева 37.3 КБ
Синтаксичні особливості простого речення у турецькому розмовному мовленні: взаємодія вербальних і не Т.М. Терещенко 50.1 КБ
Синтаксичні функції синсемантичних дієслів І.М. Прокопенко 31.4 КБ
Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення В.В. Розгон 19.8 КБ
Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядн В.В. Богдан 37.0 КБ
Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема самототожності письменниці О.М. Мацяк 39.1 КБ
Синтетизм творчого мислення Івана Франка (проза початку XX ст.) Вікторія Володимирівна Дуркалевич 36.4 КБ
Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект Г.Ф. Ракшанова 45.7 КБ
Система конфіксального творення іменників в українській мові ХІХ - ХХ ст. С.В. Воропай 41.4 КБ
Система мікросинтаксису турецької мови С.В. Сорокін 30.9 КБ
Система мотивів у ліриці А.Бєлого 1900 - 1908 рр. (збірки "Золото в лазури" та "Пепел") Т.М. Косолапова 36.8 КБ
Система мотивів у художній прозі Андрія Платонова Т.В. Кушнірова 37.8 КБ
Система нереальних умовно-наслідкових періодів в англійській мові Т.С. Ковальчук 811.8 КБ
Система романтичних мотивів і образів у художній прозі В.Ф. Одоєвського О.В. Дмитренко 35.6 КБ
Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження А.А. Калита 58.9 КБ
Систематологічний та культурологічний аспекти номінації посуду в сучасній українській мові (на матер О.Ю. Малюк 27.4 КБ
Системна організація і творення сучасної української термінології землеробства Сергій Борисович Любарський 45.3 КБ
Системні відношення в лексичному масиві кореневих інтранзитивів сучасної німецької мови Сергій Юрійович Вапіров 31.6 КБ
Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцис О.М. Мосейчук 52.2 КБ
Системні та функціональні характеристики англійських прислівників місця та напрямку Л.М. Коцюк 30.1 КБ
Системні та функціональні характеристики іменників на позначення часу в сучасній англійській мові Л.К. Малімон 23.2 КБ
Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними кореневими компонентами в сучасній українські І.М. Кочан 116.4 КБ
Системно-квантитативні аспекти полісемії в німецькій мові (синхронія, діахронія та панхронія) О.Д. Огуй 66.0 КБ
Системно-функціональні особливості англійських прислів'їв О.В. Корень 23.1 КБ
Системно-функціональні особливості квантитативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) О.М. Медвідь 27.9 КБ
Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука І.Л. Приліпко 34.1 КБ
Склад та комунікативні функції вторинних часток Л.В. Бондаренко 35.1 КБ