Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 16, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив типу сітки фізичних зв'язків на структуру та властивості полімерних сумішей на основі функціон - Ольга Василівна Слісенко


Синтез і дослідження складних оксидних систем на основі діоксиду цирконію та цеолітів як каталізатор - Т.В. Миронюк
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 16, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Прагматико-комунікативні характеристики категорії повтору в текстах-анонсах І.В. Соколова 33.7 КБ
Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та рад О.В. Проценко 45.6 КБ
Прагматичний аспект інтонації в реалізації іронії в англомовному художньому тексті (експериментально Н.В. Ланчуковська 30.8 КБ
Прагматичний аспект категорії інформативності англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичног Г.Б. Козловська 37.4 КБ
Прагматичний потенціал онімів та способи його актуалізації в тексті Л.І. Дука 35.2 КБ
Прагматичні й функціонально-комунікативні аспекти ввічливості (на матеріалі сучасної української мов Л. Гнатюк 32.5 КБ
Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст В.А. Просалова 59.4 КБ
Праслов'янська топонімія балканського ареалу Олександр Іванович Іліаді 109.9 КБ
Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект Г.О. Пірус 27.7 КБ
Предикативно-атрибутивні конструкції в англійській та українській мовах О.М. Сидоров 38.7 КБ
Предметна модальність і модальність вірогідності у мові та мовленні (на матеріалі української, росій Т.В. Телецька 35.4 КБ
Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур Н.В. Яблоновська 59.4 КБ
Преса національних меншин України як засіб їх самоствердження в умовах становлення української держа Ю.В. Колісник 29.8 КБ
Преса православної церкви в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття: тематика і проблематика А.А. Бойко 52.1 КБ
Префіксальні конверсивні пари в англійській мові: семантика, парадигматика, термінотвірність О.В. Руда 36.3 КБ
Прецедентний текст як основа лінгвостилістичної реалізації категорії інтертекстуальності (на матеріа Р.С. Чорновол-Ткаченко 33.0 КБ
Пригодницько-шкільна повість для дітей 1960 - 1980-х років: жанрові особливості (О.Огульчанський, Б. О.Д. Будугай 33.7 КБ
Приєднувальні конструкції: функціонально-текстовий аспект Г.А. Коцюбовська 35.8 КБ
Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: структура, семантика, функції Н.В. Кущ 41.8 КБ
Прийменникові конструкції просторової семантики у грецькій мові Є.С. Харитонова 40.2 КБ
Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів Ю.О. Божко 30.3 КБ
Приклад як тип тексту: лінгвостилістичні та прагматичні аспекти (на матеріалі англійської дидактично Л.Я. Жук 36.4 КБ
Прикметники з просторово-кількісною семантикою в сучасних українській та перській мовах (зіставно-ти О.Ч. Кшановський 35.6 КБ
Прикметники зі значенням "особливий" в англійській мові: парадигматика, синтагматика, епідегматика С.С. Баланюк 47.4 КБ
Прикметники зі значенням "старанний, працьовитий" у німецькомовній картині світу Р.М. Мельник 40.0 КБ
Прикметники зі значенням узагальненої позитивної оцінки як фрагмент мовної картини світу (на матеріа Н.М. Кислицина 35.2 КБ
Прикметники зі значеннями "егоїстичний" - "альтруїстичний": системно-квантитативні аспекти функціону Ж.Б. Черська 35.7 КБ
Прикметники із повноголосними й неповноголосними коренями як словотвірна база іменників у російській О.С. Брандис 25.7 КБ
Прикметники оцінки у сучасній німецькій мові Н.В. Вишивана 20.9 КБ
Прикметники смаку у творах Плавта, Горація та Петронія (лексико- семантичний аспект) Надія Орестівна Тимейчук 39.2 КБ
Прикметники, що позначають зовнішність людини у сучасній англійській мові Т.Г. Малік 27.4 КБ
Прикметники, що позначають освітлення в сучасній німецькій мові (дистрибутивно-статистичний аналіз) Л.В. Цвяк 34.0 КБ
Прикметникові деривати із латентною модально-пасивною предикацією у сучасній німецькій мові Г.Ф. Котовські 39.2 КБ
Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості І.З. Терсіна 44.4 КБ
Принцип абсурдного в організації художнього простору драматичних творів Миколи Куліша В.О. Мартинюк 38.4 КБ
Принципи структурної організації лірики Інокентія Анненського Т.В. Кеба 36.1 КБ
Принципи утворення навчальних словотворчих термінологічних словників (на матеріалі англійської еконо О.В. Глоба 32.7 КБ
Природа ліризму в українському сонеті ХІХ - початку ХХ століття Олександра Миколаївна Лисенко 33.8 КБ
Природа символу у творчості М.І.Цвєтаєвої Т.В. Кулешова 39.2 КБ
Прислівник у китайській мові: структура, семантика, функції С.А. Колодко 56.1 КБ
Притча і притчевість в українській прозі 70 - 80-х років ХХ ст. О.І. Колодій 20.3 КБ
Прізвища сучасної Середньої Наддніпрянщини Ю.Б. Бабій 35.1 КБ
Проблема "громадського служіння" літератури у висвітленні російської перед- та ранньосимволістської Г.К. Красильщик 40.5 КБ
Проблема "природа-людина" у літературно-художній інтерпретації Лесі Українки І.І. Іваненко 35.1 КБ
Проблема автора в творчості Джона Барта О.О. Старшова 41.1 КБ
Проблема визначення художньої літератури в англо-американському літературознавстві 70-х - 90-х років Л.Б. Бабій 46.5 КБ
Проблема гуманізму в публіцистиці М. Горького 1920 - 1930-х рр. О.Ю. Шум 33.7 КБ
Проблема індивідуальної свободи в драматургії Лесі Українки Л.М. Демська 24.1 КБ
Проблема історичної пам'яті у творчості Ліни Костенко Г.М. Жуковська 35.3 КБ
Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура В.М. Гвоздєв 27.0 КБ
Проблема конфлікту в поезії Т.Г.Шевченка О.А. Коваленко 39.0 КБ
Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.) Л.А. Кулішенко 35.6 КБ
Проблема національного характеру в українській драматургії 20- початку 30-х років ХХ століття В.С. Працьовитий 61.8 КБ
Проблема національного характеру у творах Олеся Гончара про війну О.В. Довженко 29.8 КБ
Проблема нормалізації української літературної мови в епістолярії другої половини ХІХ- початку ХХ ст Лілія Павлівна Лушпинська 31.3 КБ
Проблема особистості в романах Вільяма Стайрона Т.А. Мараховська 46.6 КБ
Проблема походження української народної балади О.М. Ганіч 38.9 КБ
Проблема реконструкції мови трипільської культури Ю.Л. Мосенкіс 44.7 КБ
Проблема розуміння інформації в журналістиці В.М. Владимиров 46.9 КБ
Проблема смерті в російській поезії першої половини XIX століття М.О. Прусова 35.4 КБ
Проблема становлення особистості в російській автобіографічній прозі початку XX століття (В.Короленк Л.П. Дудюк 32.7 КБ
Проблема статі у романах Володимира Винниченка 1911 - 1916 років І.О. Кошова 33.3 КБ
Проблема трансформації історичної правди у творчості І.С.Нечуя-Левицького О.Ю. Пода 26.9 КБ
Проблема фікційності художнього світу в англомовному та українському літературознавстві Надія Романівна Денисюк 26.3 КБ
Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років О.А. Щербакова 20.7 КБ
Проблема художнього конфлікту у романі Ф.М.Достоєвського "Брати Карамазови" І.І. Чупріна 24.7 КБ
Проблема цілісності ліричного твору і творчості поета-лірика: системно-типологічний аспект (на матер О.А. Ляшенко 36.7 КБ
Проблематизація модерністських течій у художньо-естетичних пошуках Івана Кочерги О.П. Бодик 38.4 КБ
Проблематика і художня специфіка романної прози Еліс Уокер І.В. Ткаченко 32.9 КБ
Проблематика й особливості поетики романів і повістей Михайла Старицького В.Т. Поліщук 62.0 КБ
Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині В.Ягича Т.О. Маньковська 99.2 КБ
Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ ст. Ю.В. Мариненко 63.6 КБ
Проблеми національної психології у творчості О.Довженка Н.О. Медвідь 28.3 КБ
Проблеми поетики другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя Н.М. Сквіра 38.2 КБ
Проблеми поетики І.Л.Сельвинського: ліричний суб'єкт, портрет, пейзаж І.О. Степанова 35.3 КБ
Проблеми сприйняття В.В.Розановим особистості й творчості М.В.Гоголя О.В. Чоботько 35.2 КБ
Проблеми становлення української фольклористики в періодиці першої половини XIX століття Н.П. Смірнова 33.0 КБ
Проблеми фемінізму в російській критиці і романах письменниць другої половини ХІХ століття В.Л. Погребна 70.7 КБ
Проблеми формування, функціонування та розвитку української пожежно-технічної терміносистеми О.Ф. Кучеренко 31.8 КБ
Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії М.Б. Лановик 75.6 КБ
Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя землі" В. Дрозда Н.С. Дашко 47.4 КБ
Проблемно-стильові домінанти романів О.Слісаренка І.М. Шкоріна 41.5 КБ
Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С.Ла Н.В. Абрамкіна 36.0 КБ
Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина XIX ст.) О.О. Мушкудіані 28.8 КБ
Проза Богуміла Грабала в контексті "празької іронії" Ю.І. Федець 34.8 КБ
Проза Бориса Зайцева: спадщина Срібного віку й духовний реалізм М.В. Ветрова 35.4 КБ
Проза В.В.Набокова 20-30-х років О.М. Іванова 21.3 КБ
Проза В.Винниченка: проблеми текстології Т.В. Маслянчук 37.0 КБ
Проза В.Дрозда: психологічні аспекти О.М. Січкар 37.6 КБ
Проза В.К.Винниченка 20-х років XX століття: утопічний та антиутопічний дискурси О.І. Гожик 35.0 КБ
Проза Василя Шевчука. Жанрово-стильові особливості Н.М. Сизоненко 53.5 КБ
Проза Вацлава Гонсьоровського: генеза і структура історичного дискурсу О.О. Янішевський 39.2 КБ
Проза Володимира Винниченка: авторські інтенції та наративні стратегії Ольга Юріївна Чумаченко 42.9 КБ
Проза Г. Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю А.В. Артюх 37.5 КБ
Проза Г.Квітки-Основ'яненка і англійський сентименталізм Денис Чабович Чик 34.2 КБ
Проза Гната Михайличенка (особливості проблематики та поетики) М.А. Яремкович 27.3 КБ
Проза Джеймса Джойса і проблема новаторства в англійському модернізмі початку XX століття Е.П. Гончаренко 65.8 КБ
Проза Джона Фаулза: аспекти постмодерністської інтерпритації О.В. Козюра 42.1 КБ
Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості) О.В. Коломієць 33.2 КБ
Проза Івана Леванди в контексті українського літературного бароко О.П. Новик 24.9 КБ
Проза Івана Сенченка: проблеми міфопоетики й інтертекстуальності Н.В. Ротова 35.8 КБ
Проза М.Д.Чулкова у контексті романної творчості ХVІІІ-ХІХ століть Г.П. П'ятакова 37.8 КБ
Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю І.А. Насмінчук 32.8 КБ
Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності Л.В. Собчук 32.1 КБ
Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу А.О. Букрієнко 41.7 КБ
Проза Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості С.А. Решетуха 48.9 КБ
Проза Ростислава Єндика: своєрідність художнього мислення О.М. Залевська 43.3 КБ
Проза Сави Божка в літературному процесі 20 - 30-х років ХХ століття: історична концепція, жанрові о Н.П. Лапушкіна 36.5 КБ
Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського погра О.М. Сухомлинов 42.6 КБ
Просвітницький ідеал людини та його образна інтерпретація у повістях Т.Шевченка С.В. Гетьман 40.8 КБ
Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60 - 80-х рр. XIX століття В.А. Зарва 72.2 КБ
Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення ар Ю.М. Захарова 34.8 КБ
Просодична організація англомовного дискурсу реклами (експериментально-фонетичне дослідження на мате І.О. Лисичкіна 38.6 КБ
Просодична організація висловлювань з модальними частками в німецькій мові (експериментально-фонетич І.В. Никифоренко 183.6 КБ
Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту (експериментально-фонетичне до Н.В. Рибіна 34.1 КБ