Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження нелінійних сингулярних крайових задач на півосі для диференціальних рівнянь другого поря - С.В. Позур
Установлено нові достатні умови існування нетривіального розв'язку з наперед заданою кількістю нулів, який прямує до нуля на нескінченності, для сингулярної нелінійної задачі на власні значення, якщо відповідне диференціальне рівняння другого порядку має властивість дисипації енергії. Для узагальненого рівняння Емдена - Фаулера визначено нові достатні умови існування розв'язку крайової задачі на півосі, який має задану кількість нулів та монотонно прямує до нуля на нескінченності. У розглянутій постановці ця задача є загальною більшою мірою. З'ясовано умови, за яких роз'вязок крайової задачі на півосі для диференціального рівняння другого порядку можна неперервно продовжити за малим параметром.

Чисельно-аналітичні розв'язки для неоднорідного гідроакустичного хвилевода з суттєвими змінами парам - Ю.І. Папкова
Установлено нові достатні умови існування нетривіального розв'язку з наперед заданою кількістю нулів, який прямує до нуля на нескінченності, для сингулярної нелінійної задачі на власні значення, якщо відповідне диференціальне рівняння другого порядку має властивість дисипації енергії. Для узагальненого рівняння Емдена - Фаулера визначено нові достатні умови існування розв'язку крайової задачі на півосі, який має задану кількість нулів та монотонно прямує до нуля на нескінченності. У розглянутій постановці ця задача є загальною більшою мірою. З'ясовано умови, за яких роз'вязок крайової задачі на півосі для диференціального рівняння другого порядку можна неперервно продовжити за малим параметром.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти авторського жіночого мовлення в романах Маргеріт Дюрас О.О. Дорош 56.4 КБ
Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі су М.В. Гусар 834.6 КБ
Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на Л.Ф. Ваховська 36.1 КБ
Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мов Інна Іванівна Савчук 60.5 КБ
Лінгвокогнітивні особливості комунікації у сфері екології (на матеріалі сучасної англійської мови) І.О. Розмаріца 36.9 КБ
Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлення англійських висловлень на позначення позитивних І.В. Красовська 73.2 КБ
Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів іспанської мови О.Л. Толстова 54.7 КБ
Лінгвокогнітивні особливості текстової ситуації "злочин-відповідальність" у різних функціональних ст Л.В. Барба 20.3 КБ
Лінгвокогнітивні параметри комбінувальних форм у сучасній англійській мові О.Р. Круглій 79.6 КБ
Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації ПРОСТОРУ засобами англійської фразеології І.О. Андрєєва 40.5 КБ
Лінгвокогнітивні та дискурсивні характеристики англомовної мистецтвознавчої термінології Т.В. Суродейкіна 41.1 КБ
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу С.В. Вострова 46.1 КБ
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу І.А. Колеснікова 348.7 КБ
Лінгвокогнітивні та прагматичні аспекти аргументації в іспаномовній рекламі В.І. Охріменко 38.9 КБ
Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної вза О.В. Черненко 40.0 КБ
Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг О.С. Солодова 48.4 КБ
Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої В.Л. Іващенко 61.1 КБ
Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ ст. Н.С. Медвідь 78.3 КБ
Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга А.В. Головня 42.6 КБ
Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу К.Л. Бондаренко 39.1 КБ
Лінгвокультурологема ЛОГОС: когнітивний, прагматичний, функціонально- стилістичний аспекти Наталія Олександрівна Мех 78.8 КБ
Лінгвокультурологічні особливості англомовних версій Біблії в діахронії Є.В. Михайлова 149.8 КБ
Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів в англомовних текстах Євангелія Олена Олександрівна Жихарева 33.0 КБ
Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українс Р.В. Поворознюк 37.3 КБ
Лінгвокультурологічні особливості українських і німецьких народних загадок: структура, семантика, пр Н.В. Захарова 46.0 КБ
Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та росій А.В. Корольова 68.0 КБ
Лінгвопоетичні особливості зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII - XX століть Т.П. Ковальова 33.6 КБ
Лінгвопоетичні особливості французької готичної прози (на матеріалі творів XVIII - XIX століть) А.Ю. Рудковська 39.3 КБ
Лінгвопоетичні формули як вираження зв'язку мови "Слова о полку Ігоревім" і мови української народно Т.О. Піонтковська 33.4 КБ
Лінгвопрагматика сучасного французького політологічного дискурсу О.М. Афанасьєва 41.8 КБ
Лінгвопрагматична типологія репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на мат А.Л. Арцишевська 45.7 КБ
Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна В.В. Турчин 34.5 КБ
Лінгвопрагматичні засоби вираження поліфонії у сучасному французькому медійному дискурсі О.Ю. Соболь 35.5 КБ
Лінгвопрагматичні характеристики питальних речень у сучасній французькій мові Л.А. Андрусь 41.4 КБ
Лінгвориторичні особливості сучасного лейбористського дискурсу Великої Британії Г.Л. Жуковець 33.7 КБ
Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів П.О. Дук 47.6 КБ
Лінгвостилістичний потенціал лексики мовленнєвої дії у художньому тексті (на матеріалі творів О.І.Ку Ю.В. Беспалова 189.1 КБ
Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В.Стефаника Т.О. Євтушина 32.2 КБ
Лінгвостилістичний та семантико-когнітивний аспекти поетики Е.Дікінсон Н.Ю. Безребра 44.2 КБ
Лінгвостилістичні аспекти прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини двадцятого століт К.Г. Савицький 45.5 КБ
Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки (на матеріалі американської художньої прози) О.М. Островська 40.5 КБ
Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажа (на матеріалі англомовної пригодни Т.С. Борисова 35.0 КБ
Лінгвостилістичні засоби створення художнього образу в драматургічному тексті першої половини ХХ сто Н.А. Мостова 36.8 КБ
Лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в одах Горація Г.М. Загайська 69.7 КБ
Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (на матеріалі сучасних л Н.В. Чорна 41.0 КБ
Лінгвостилістичні особливості іспанських поетичних текстів "Золотого віку" С.В. Настенко 40.7 КБ
Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів " А.З. Леськів 37.8 КБ
Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж.Конрада І.В. Яковлєва 201.3 КБ
Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах М.Коцюбинського А.Ю. Скачков 38.7 КБ
Лінгвостилістичні особливості української діаспорної поезії 60-80-х років ХХ ст. О.О. Бірюкова 33.6 КБ
Лінгвостильові особливості ідіолекту З.Ленца в малих епічних жанрах В.І. Волошук 37.6 КБ
Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у сфері новітніх технологій Р.К. Махачашвілі 31.9 КБ
Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у XIX - на початку ХХ століття Н.В. Тумай 35.6 КБ
Лірика Бориса Чичибабіна: провідні мотиви та жанри І.В. Остапенко 38.2 КБ
Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри С.А. Негодяєва 146.5 КБ
Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики О.О. Бровко 33.8 КБ
Лірика Миколи Чернявського. Проблеми поетики Л.Д. Корівчак 46.1 КБ
Лірико-імпресіоністична проза Богдана Лепкого О.А. Кордонець 33.3 КБ
Лірична поезія в аспекті інтерпретації і тлумачення (на матеріалі російської поезії XIX - XX ст.) О.В. Домащенко 82.3 КБ
Ліричний герой та літературна особистість Я.П.Полонського О.М. Баранська 33.8 КБ
Ліричний світ як теоретико-літературна категорія О.Ю. Пипенко 28.9 КБ
Ліричний суб'єкт поезії ХХ століття: форми конституювання та репрезентації Н.К. Загребельна 36.4 КБ
Література народовецтва і чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ століття Н.Й. Ребрик 51.3 КБ
Літературна група "Митуса" в західноукраїнському літературному процесі 1920-х рр. Л.Б. Сирота 30.0 КБ
Літературна діяльність А.А.Дельвіга К.Є. Жукова 40.3 КБ
Літературна історія літописних оповідань про хрещення Русі (XI - XVIII ст.) В.М. Руссова 31.0 КБ
Літературна критика Дж.Х.Міллера: трансформація західноєвропейських теорій Н.О. Хлибова 54.4 КБ
Літературна критика російської еміграції 20 - 30-х рр. ХХ ст. Етико-естетичні і жанрово-стильові пар О.В. Новікова 25.7 КБ
Літературна репутація роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" в американському, російському та українсь І.С. Коханська 37.1 КБ
Літературна спадщина Ентоні Манді: специфіка взаємодії традиції та новаторства Г.А. Штефан 38.8 КБ
Літературна творчість А.М.Нахімова М.Е. Шульгун 39.0 КБ
Літературна творчість Григорія Сковороди в українській та світовій гуманістиці XX ст. Н.В. Бордукова 29.9 КБ
Літературна творчість Е.І.Губера В.І. Шевченко 38.5 КБ
Літературна творчість М.В.Станкевича О.О. Долга 45.5 КБ
Літературна творчість Мусія Кононенка: проблематика і поетика Т.В. Онищенко 33.8 КБ
Літературна творчість Х.Д.Алчевської І.В. Кузнєцова 35.2 КБ
Літературне життя народної балади "Ой не ходи, Грицю...": проблема олітературення сюжету і жанру М.І. Дах 40.3 КБ
Літературне об'єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в українській прозі 20-х років ХХ ст. Л.І. Кавун 60.4 КБ
Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків) О.П. Горенко 96.3 КБ
Літературний портрет Романа Купчинського: жанрові та художньо-стильові аспекти М.В. Мельник 38.8 КБ
Літературні періодичні видання 20 - 30-х рр. XX ст. на західноукраїнських землях у суспільно-політич М.С. Гдакович 28.1 КБ
Літературно-естетичні позиції і творча спадщина Івана Єрофеїва І.В. Мельничук 37.6 КБ
Літературно-критичний дискурс: сутність, структура, засоби вираження Р.А. Бубняк 42.6 КБ
Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої Л.Л. Нежива 34.9 КБ
Літературно-художній антропонімікон П.Куліша: склад, джерела, функції О.В. Климчук 22.9 КБ
Літературно-художня антропонімія української драматургії XIX - XX ст. Н.Ф. Попович 80.3 КБ
Літературно-художня творчість А.Кримського: проблематика і поетика Г.Г. Останіна 32.8 КБ
Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературозн М.І. Гнатюк 50.8 КБ
Логіко-граматичні аспекти категорії причини Л.І. Дубовик 36.7 КБ
Логіко-синтаксична категорія уточнення в сучасній російській мові (семантика, засоби вираження) Т.Б. Фунтова 28.5 КБ
Локалізація програмних продуктів у англо-українському перекладі Юлія Костянтинівна Онищенко 42.5 КБ
Локативні та темпоральні синтаксеми в українських східнослобожанських говірках Т.І. Сердюкова 32.0 КБ
Любовна лірика в кримськотатарському пісенному фольклорі: тематичні мотиви, особливості поетики О.М. Гуменюк 43.0 КБ
Людина в сучасному російському словотворі (субстантивна похідна лексика 'особи') О.І. Главацька 48.3 КБ
Людина, природа, цивілізація у творчості Л.Леонова 50-х - початку 90-х рр. Н.Ю. Зозуля 33.7 КБ
М.Кузмін та російський емоціоналізм 1920-х років (проблема подолання кризи мистецтва) І.М. Шатова 44.0 КБ
Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об'єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі суч Л.І. Маєвська 37.7 КБ
Мала проза Богдана Лепкого в контексті західноукраїнської новелістики кінця XIX - початку ХХ столітт М.Б. Зушман 38.1 КБ
Мала проза В.Винниченка у світлі авторської суб'єктивності А.В. Горбань 42.6 КБ
Мала проза Володимира Винниченка: від метафізичного до естетичного Н.І. Михальчук 44.1 КБ
Мала проза Євгена Гуцала. Поетика жанру Н.П. Навроцька 34.2 КБ
Мала проза Стефана Коваліва в контексті розвитку української літератури кінця XIX - початку XX столі Олена Петрівна Колінько 23.8 КБ
Малі комічні форми в західноєвропейських літературах високого Середньовіччя і Ренесансу О.В. Сидоренко 38.1 КБ
Малоформатний англомовний політико-біографічний текст: структурний і прагматичний аспекти Т.В. Іваніна 42.1 КБ
Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтер О.В. Дмитрук 36.0 КБ
Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі британського національного корпусу тексті О.І. Смашнюк 47.3 КБ
Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини XIX - початку ХХ ст. А.О. Новиков 64.4 КБ
Матеріально-речовинні іменники (лексична семантика і словозміна) І.І. Погрібний 22.3 КБ
Медична номенклатура в пам'ятках української мови ХVІ - ХVІІІ ст. Г.М. Дидик-Меуш 37.4 КБ
Мемуаристика П.В.Анненкова: жанрова своєрідність та літературний контекст Л.В. Мацапура 35.5 КБ
Мемуарна творчість І.С.Тургенєва Я.В. Гринько 33.2 КБ
Мемуарно-щоденникова проза М.Волошина: художня інтерпретація внутрішнього світу особистості Л. Л. Таймазова 36.3 КБ
Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові О.В. Тєлкова 39.6 КБ
Метафізична українська поезія другої половини XVII століття: семантико-художня парадигма О.П. Яковина 32.2 КБ
Метафізичний дискурс у поетичній творчості Юрія Липи А.Д. Шишкова 40.0 КБ