Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделювання процесів ультразвукового контролю пружних середовищ з об'ємними неоднорідностями - Н.Я. Павич
Висвітлено питання розробки теоретичних засад щодо побудови математичних моделей та інтерпретації даних ультразвукового контролю пружних середовищ з об'ємними неоднорідностями. Розроблена математична модель поширення ультразвукових хвиль у пружному півпросторі з об'ємними неоднорідностями, метод відтворення форми поверхні замкненої неоднорідності типу порожнини або абсолютно жорсткого включення в області високих частот зондування, методи дистанційного визначення форми зіркової області, яку займає порожнина або пружне тіло, дозволяють розширити функціональні можливості засобів неруйнівного контролю.

Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення інформаційно-вимірювальних си - В.П. Остап
Висвітлено питання розробки теоретичних засад щодо побудови математичних моделей та інтерпретації даних ультразвукового контролю пружних середовищ з об'ємними неоднорідностями. Розроблена математична модель поширення ультразвукових хвиль у пружному півпросторі з об'ємними неоднорідностями, метод відтворення форми поверхні замкненої неоднорідності типу порожнини або абсолютно жорсткого включення в області високих частот зондування, методи дистанційного визначення форми зіркової області, яку займає порожнина або пружне тіло, дозволяють розширити функціональні можливості засобів неруйнівного контролю.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" В.Петрова в контексті українського культурного життя 20-х ро В.І. Зубань 34.2 КБ
"Антимемуари" А. Мальро: специфіка жанру та нарації Я.В. Лук'яненко 37.5 КБ
"Вічний" сюжет про Дон Жуана в індивідуально-авторських інтерпретаціях Дж.Байрона, О.Пушкіна, Лесі У А.В. Кузьманенко 39.1 КБ
"Галицько-руські народні приповідки" Івана Франка, пареміологічний та пареміографічний аспекти, поет С.М. Пилипчук 35.6 КБ
"Громадська думка" /"Рада" (1905 - 1914 рр.) - перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської А.В. Кобинець 35.9 КБ
"Дума про Опанаса" Е.Г.Багрицького: ідейно-образна структура Л.М. Сахновська 42.2 КБ
"Життя Арсеньєва" І.О.Буніна і традиції автобіографічної оповіді в російській літературі Н.В. Яблоновська 24.9 КБ
"Забута" проза В.В.Вересаєва 20 - 30-х років XX століття (романи "В тупике", "Сестры") О.Л. Безкоровайна 38.0 КБ
"Итальянские новеллы" та повість "Микеланджело" Д.С.Мережковського: стилізація, міфопоетика, інтерте І.В. Вальченко 37.9 КБ
"Історія Русів" як метатекст О.С. Бердник 37.1 КБ
"Ключ розуміння" Іоаникія Галятовського як явище риторичної культури бароко Т.Л. Левченко 38.6 КБ
"Котик Летаев" та "Крещеный китаец" А.Бєлого в контексті російської художньої автобіографічної прози Д.І. Бережна 35.9 КБ
"Кримський цикл" творів І.О.Буніна: проблематика, тематика, поетика М.П. Білик 34.0 КБ
"Людина і природа" у літературно-художньому дискурсі: досвід фреймового аналізу (на матеріалі романі С.В. Козак 38.7 КБ
"Мала" проза Ореста Авдиковича і розвиток західноукраїнської новелістики 90-х років XIX століття - 1 Т.В. Лопушан 36.2 КБ
"Міф Києва" як художній концепт у російській романтичній літературі ХІХ ст. Д.С. Бураго 65.8 КБ
"Модні" слова в сучасній російській мові (на матеріалах тлумачних словників і мовленнєвої практики м Ю.В. Бічай 39.7 КБ
"Національний міф" та його трансформація в українській еміграційній поезії (на прикладі "празької шк О.В. Кривчикова 41.9 КБ
"Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів" Спиридона Черкасенка (типологія жанру, специфіка С.І. Дяченко 33.1 КБ
"Різдвяні оповіді" Ч.Діккенса у хронотопно-типологічних зв'язках Н.В. Шевчук 33.9 КБ
"Слово о полку Ігоревім" і Новгород-Сіверщина С.С. Воїнов 36.8 КБ
"Столичний текст" у М.Гоголя та М.Булгакова (типологія "петербурзьких" і "московських" повістей) Тетяна Вячеславівна Шарбенко 37.7 КБ
"Твори" Івана Дніпровського як цикли імпресіоністичної прози В.М. Явтушенко 29.8 КБ
"Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української І.А. Бестюк 41.5 КБ
"У пошуках утраченого часу" Марселя Пруста як роман про мистецтво та митця: епістемологія та поетика Н.М. Горяча 35.9 КБ
"Фауст" Й.В.Гете і проблема духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18 - 19 ст. Б.Б. Шалагінов 94.1 КБ
"Червоне колесо" О.І.Солженіцина в контексті розвитку російської літератури ХХ століття Т.В. Клеофастова 62.8 КБ
"Школа Скандалу" Шерідана та проблеми жанрово-стильової еволюції в англійській комедії ХVІІ-ХVІІІ ст Т.О. Наливайко 32.7 КБ
"Щоденник письменника" Ф.М.Достоєвського в його художньому світі: пошуки пророчого слова Л.М. Остапенко 20.2 КБ
"Щоденник" (1911-1925) Володимира Винниченка: авторська свідомість та літературний контекст Євгенія Валеріївна Заварзіна 44.3 КБ
Абстрактно-авторські речення в художньому мовленні О.О. Олійник 19.2 КБ
Автобіографічний елемент у творчості А.О.Григор'єва Н.М. Філяніна 40.1 КБ
Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас А.Г. Цяпа 40.7 КБ
Автологічне слово у ліриці Івана Франка Г.О. Попадинець 40.6 КБ
Автор і герой у прозі Анатолія Дімарова: еволюція взаємодії (компаративний аспект) Тетяна Олексіївна Щербакова 41.0 КБ
Автор та герой як суб'єкти поетичного буття О.В. Самойлов 26.0 КБ
Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського постмодернізму О.В. Вертипорох 37.4 КБ
Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей с О.М. Гніздечко 65.2 КБ
Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) П.Г. Крючкова 33.1 КБ
Авторська позиція в романах І.О.Гончарова О.Г. Хомчак 37.8 КБ
Авторська репрезентація у мові сучасної французької преси (структурно-семантичний та комунікативно-п Н.В. Шемякіна 31.7 КБ
Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) Ю.М. Бумбур 34.1 КБ
Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі О.Г. Германова 37.6 КБ
Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмачки О.А. Лапко 31.1 КБ
Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика Н.А. Адах 61.3 КБ
Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі Я.В. Пузиренко 41.5 КБ
Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви К.С. Усачова 42.0 КБ
Ад'єктивний атрибут у поетичному мовленні (на матеріалах поетичних творів О.С.Пушкіна) Н.В. Підмогильна 50.9 КБ
Ад'єктивний кольоратив та його словотвірна парадигма в сучасній російській мові Чжун Сяовен 35.2 КБ
Адаптація англійської онімної лексики в російській мові другої половини XX початку XXI ст. Л.В. Сосніна 31.7 КБ
Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп'ютерної галу А.Л. Міщенко 109.8 КБ
Адаптація французьких онімів в українській та російській мовах І.В. Бойчук 40.4 КБ
Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів С.М. Дишлева 35.2 КБ
Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесятників А.Ф. Нечипоренко 52.3 КБ
Адміністративно-територіальна лексика української мови Т.І. Жила 36.0 КБ
Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття) М.І. Венгринюк 34.3 КБ
Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз) Н.П. Карпчук 32.1 КБ
Акмеїстичні тенденції в російській поезії останніх десятиліть XX - початку XXI ст. Т. А. Пахарєва 56.2 КБ
Аксіологічна лексика і фразеологія художньо-публіцистичних виступів 90-х років ХХ століття С.І. Равлюк 46.0 КБ
Аксіологічна прагмасемантика англомовного рекламного тексту М.Л. Крамаренко 49.5 КБ
Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і Д.О. Островський 29.1 КБ
Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російські Т.А. Космеда 54.9 КБ
Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця XX - початку XXI століть М.В. Бондар 35.4 КБ
Активні процеси в ареальній фразеології сходу України Р.В. Міняйло 32.8 КБ
Активні процеси у перській комп'ютерній субмові Г.Ю. Стахурська 43.8 КБ
Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця XX - початку XXI ст Н.Г. Скиба 31.3 КБ
Актуалізація аксіологічного змісту концептів маскулінність та фемінінність у сучасному англомовному Марина Олексіївна Яценко 39.2 КБ
Актуалізація естетичного потенціалу лексичних одиниць у російській рок-поезії К.В. Алабужев 48.0 КБ
Актуальне членування детермінантних складнопідрядних речень Н.В. Лешкова 39.2 КБ
Актуальне членування російського складного речення в комунікативно-прагматичному висвітленні В.М. Абашина 73.4 КБ
Акцентуація іменників у поезії Лесі Українки Р.С. Міджин 38.1 КБ
Акцентуація непохідних іменників у бойківських говірках Г.С. Кобиринка 29.2 КБ
Альтернативні питальні речення у французькій мові: структура, семантика, прагматика М.О. Вишнивецька 63.8 КБ
Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект) О.В. Чуєшкова 31.8 КБ
Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості О.Р. Зарума-Панських 38.3 КБ
Англійська лексика моди ХХ - ХХІ ст. Г.М. Коваленко 43.9 КБ
Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики О.І. Гутиряк 22.4 КБ
Англійська терміносистема ринкових взаємин: синтагматичні та парадигматичні особливості З.Б. Куделько 36.4 КБ
Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціонал І.М. Гумовська 33.1 КБ
Англійський конні-кетчерівський памфлет в контексті шахрайської прози XVI ст. К.М. Василина 35.5 КБ
Англійські віддієслівні іменники і відменникові дієслова: система і функціонування (на матеріалі газ Н.В. Москалюк 86.7 КБ
Англійські запозичення в мові сучасної української реклами С.А. Федорець 32.3 КБ
Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофу М.В. Бєлозьоров 31.9 КБ
Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу І.В. Андрусяк 36.1 КБ
Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний аспекти) М.Ю. Бабенко 38.5 КБ
Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля О.М. Іващишин 33.8 КБ
Англоамериканізми в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови (на матеріалі галузевої лекс О.В. Слаба 37.0 КБ
Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту (фоностилістичне дослідження) І.В. Рудік 103.1 КБ
Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистично В.Д. Сліпецька 39.0 КБ
Англомовний дискурс міжнародних прес-конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти В.Г. Ожидрянова 37.0 КБ
Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти Н.Г. Наумова 39.2 КБ
Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб- І.М. Шукало 40.8 КБ
Англомовний корпоративний дискурс Т.Р. Ананко 42.9 КБ
Англомовний чат як різновид комп'ютерно-опосередкованої комунікації (прагмалінгвістичне дослідження) Н.В. Реконвальд 42.2 КБ
Англомовні запозичення в українській правничій термінології Г.А. Сергєєва 28.4 КБ
Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти Ю.В. Шипіцина 42.2 КБ
Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типології К.О. Галич 43.5 КБ
Антималоросійський дискурс української літератури 1920-х - початку 1930-х років (на матеріалі "Літер Т.Л. Шептицька 41.2 КБ
Антинігілістичний роман М.С.Лєскова О.В. Каданер 35.5 КБ
Антиномія категорій "свій" / "чужий" у просторі української народної чарівної казки О.Г. Олійник 38.3 КБ
Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття: проблематика голодомору та особливості її ху Н.М. Тимощук 37.6 КБ
Антоніми в українській поетичній мові ХХ ст.: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і л Н.М. Бобух 101.6 КБ
Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові Н.В. Векуа 33.4 КБ
Антропонімікон переселенців з Польщі на Тернопільщину Г.В. Бачинська 25.8 КБ
Антропонімікон сучасних поетичних і прозових творів А.Вознесенського та Є. Євтушенка (структурно-фун О.П. Яцура 69.5 КБ
Антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України: лінгвістичний аналіз С.Л. Брайченко 22.7 КБ
Антропонімія Житомирщини XVI - XVII ст. Л.В. Ящук 46.4 КБ
Антропонімія надазовських греків у її відношеннях з українською та російською антропоніміями В.О. Кравченко 44.7 КБ
Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її історичному розвиткові (надвеликолузький регіон) І.І. Ільченко 27.2 КБ
Антропонімія північної Тернопільщини С.В. Шеремета 26.0 КБ
Антропонімія українських історіографічних пам'яток другої половини XVII - XVIII ст. В.В. Денисюк 39.7 КБ
Антропонімія Уманщини XVII - початку XXI ст. Ю.І. Блажчук 104.8 КБ
Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, О.В. Забуранна 38.3 КБ
Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних) Т.А. Скуратовська 31.3 КБ
Аргументація в сучасній німецькій публіцистиці: прагмалінгвістичний аспект (на матеріалі економічних І.І. Пірог 56.1 КБ