Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 9, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Біоморфологія видів роду Corydalis DC. Закарпаття - Я.П. Пекар
Дисертацію присвячено монографічному вивченню видів роду Corydalis DC. Закарпаття як компонентів екосистем на популяційному рівні. Отримано фактичні дані про морфологію, онтогенетичний і сезонного розвиток, щільність, вікову структури та вікового спектр, насіннєву продуктивність і вегетативне розмноження, які свідчать доводять, що за умов Закарпаття дані характеристики ценопопуляцій досліджених видів (Ccava, C.solida, C.lutea)знаходяться в залежності від комплексу біотичних та абіотичних факторів (антропогенного, висотного, фітоценотичного, едафічного). Вперше статистично доведено, що показники морфологічних ознак різновікових особин C.Cava та C.solida корелюють із висотою місцезростання над рівнем моря. Для C.cava- це пряма залежність, а для C.solida- обернена. Щільність ценопопуляцій C.Cava та C.solida знаходиться в обернено пропорційній залежності від висоти місцевості над рівнем моря. Показники насіннєвої продуктивності обернено корелюють із градієнтом висот, на яких зростають ценопопуляції C.Cava та C.solida. Запропоновано оригінальну внутрішньовидову класифікацію видів (описи варіацій, форм, їх рисунки), періодизацію онтогенезу всередині вікових груп (описи та рисунки особин різних вікових підгруп), класифікацію онтогенезу (визначення різних типів онтогенезу та схеми їх протікання) за швидкістю проходження різних вікових станів, шкали для визначення внутрішньовидових таксонів. З метою оцінки сили антропогенних впливів наведено "Шкалу призначення ступеня антропогенного навантаження на лісові біогеоценози Закарпаття". Для збереження популяцій видів запропоновано створити в 4-х дефінітивних місцезростаннях флористичні заказники, а види C.Cava, C.solida, C.lutia - занести до наступного видання "Червоного списку Закарпаття".

Інструменти управління реалізацією інноваційних проектів в умовах діючого підприємства - В.М. Молоканова
Дисертацію присвячено монографічному вивченню видів роду Corydalis DC. Закарпаття як компонентів екосистем на популяційному рівні. Отримано фактичні дані про морфологію, онтогенетичний і сезонного розвиток, щільність, вікову структури та вікового спектр, насіннєву продуктивність і вегетативне розмноження, які свідчать доводять, що за умов Закарпаття дані характеристики ценопопуляцій досліджених видів (Ccava, C.solida, C.lutea)знаходяться в залежності від комплексу біотичних та абіотичних факторів (антропогенного, висотного, фітоценотичного, едафічного). Вперше статистично доведено, що показники морфологічних ознак різновікових особин C.Cava та C.solida корелюють із висотою місцезростання над рівнем моря. Для C.cava- це пряма залежність, а для C.solida- обернена. Щільність ценопопуляцій C.Cava та C.solida знаходиться в обернено пропорційній залежності від висоти місцевості над рівнем моря. Показники насіннєвої продуктивності обернено корелюють із градієнтом висот, на яких зростають ценопопуляції C.Cava та C.solida. Запропоновано оригінальну внутрішньовидову класифікацію видів (описи варіацій, форм, їх рисунки), періодизацію онтогенезу всередині вікових груп (описи та рисунки особин різних вікових підгруп), класифікацію онтогенезу (визначення різних типів онтогенезу та схеми їх протікання) за швидкістю проходження різних вікових станів, шкали для визначення внутрішньовидових таксонів. З метою оцінки сили антропогенних впливів наведено "Шкалу призначення ступеня антропогенного навантаження на лісові біогеоценози Закарпаття". Для збереження популяцій видів запропоновано створити в 4-х дефінітивних місцезростаннях флористичні заказники, а види C.Cava, C.solida, C.lutia - занести до наступного видання "Червоного списку Закарпаття".
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Електронні та магнітні властивості спін-електронної моделі аморфних сплавів Л.А. Дорош 747.8 КБ
Електронні та фононні властивості фоточутливих напівпровідникових сполук типу AI BIII CVI2 Руслана Богданівна Гой 51.9 КБ
Електронні та фононні теплові хвилі у напівпровідниках М.М. Касянчук 53.7 КБ
Електронні транспортні ефекти у багатошарових плівкових системах Л.В. Дехтярук 185.8 КБ
Електронні характеристики квантово-розмірних структур у діелектричному середовищі І.М. Купчак 120.3 КБ
Електронні явища в вузькощілинних та безщілинних напівпровідникових сполуках за умов регулювання пар С.Г. Гасан-заде 68.9 КБ
Електронно-іонні процеси на міжфазній границі активований вуглець/електроліт Р.І. Мерена 65.8 КБ
Електроопір, термо-е.р.с. та механічні властивості композитів на базі терморозширеного графіту, фтор Д.Ю. Караман 49.4 КБ
Електрооптика та структурні особливості системи "рідкий кристал - наночастинки - полімер" Л.О. Долгов 63.1 КБ
Електрооптичні ефекти в структурах МДН-рідкий кристал, зумовлені перенесенням і накопиченням заряду С.І. Кучеєв 31.4 КБ
Електрооптичні резонансні НВЧ модулятори лазерних віддалемірів-рефрактометрів А.М. Оробінський 65.0 КБ
Електрооптичні явища дірок в одноосьово деформованому германії А.Т. Далакян 27.7 КБ
Електропровідність і емісійні властивості структур "наноострівці золота - органічні молекули" О.Е. Кіяєв 33.8 КБ
Електропровідність полімерних нанокомпозитів з хаотичною структурою К.О. Нежевенко 635.5 КБ
Електростатичні та електромагнітні пастки високотемпературної плазми О.О. Лаврентьєв 52.6 КБ
Електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів та інтеркальованих систем на їх основі в широк А.М. Коцюба 64.1 КБ
Електрофізичні властивості дисперсних матеріалів на основі плівок V, Ti, Cr, Cu та Ni Т.М. Гричановська 72.8 КБ
Електрофізичні властивості кераміки на основі діоксиду олова для варисторів та сенсорів вологості І.А. Скуратовський 100.1 КБ
Електрофізичні та адсорбційні явища в кристалічних діелектриках та шаруватих структурах при поширенн Я.І. Лепіх 70.4 КБ
Електрофізичні та адсорбційні явища в кристалічних діелектриках та шаруватих структурах при поширенн Я.І. Лепіх 75.9 КБ
Елементарні збудження та квантові фазові переходи у спінових системах низької розмірності О.К. Колежук 215.9 КБ
Еліптичні і параболічні крайові задачі з похідною за часом в крайовій умові в плоскому куті та їх за Н.В. Васильєва 62.2 КБ
Еліптичні оператори та простори Хермандера О.О. Мурач 59.5 КБ
Емісійні властивості кремнієвих та вуглецевих нанокомпозитних плівок М.О. Семененко 34.0 КБ
Емісійні властивості поверхні простих рідин і рідких металів Я.С. Каім 68.3 КБ
Емісійні характеристики та фізика процесів в лазерній плазмі галію, індію, свинцю, сурми і сполук на М.П. Чучман 69.6 КБ
Емісійні характеристики щільної плазми електророзрядних джерел випромінювання на атомах гелію і неон О.Й. Миня 90.3 КБ
Емісія фотонів кластерами металів Д.М. Ієвлєв 34.4 КБ
Енантиоморфна гетерофазно-полідоменна структура та оптична активність твердих розчинів K2 О.В. Влох 36.5 КБ
Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу AnXO4 (A = Pb, K; n Юрій Анатолійович Хижний 176.4 КБ
Енергетична структура дефектів і фотоелектричні властивості легованих кристалів групи A2B6 Оксана Андріївна Грипа 29.8 КБ
Енергетична структура і оптичні спектри кристалів групи A2BX4 : A С.Р. Вельгош 40.2 КБ
Енергетична структура, релаксація і міграція електронних збуджень у атомарних кріокристалах О.Г. Бєлов 62.1 КБ
Енергетична структура, хімічний зв'язок, оптичні та термодинамічні властивості тетраедрично координо В.Г. Дейбук 73.1 КБ
Енергетичний спектр і термодинаміка низьковимірних магнетиків з анізотропною обмінною взаємодією Г.О. Човпан 64.8 КБ
Енергетичний спектр рідкоземельних іонів (Tm3+, Tb3+, Sm3+) в сульфідних та оксидних матрицях в клас Аркадій Олексійович Золотовський 53.3 КБ
Енергетичний спектр та кінетичні властивості низьковимірних електронних систем над рідким гелієм С.С. Соколов 227.2 КБ
Енергетичні спектри квазічастинок у складних еліптичних квантових дротах В.І. Гуцул 81.0 КБ
Енергетичні спектри напівмагнітного Cd1 - xMnxTe та надграток типу (CdTe) Я.М. Михайлевський 52.2 КБ
Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складних комбінованих наногетеросистемах Андрій Миколайович Грищук 64.7 КБ
Енергетичні характеристики поверхневих шарів і фізико-механічні властивості твердих тіл В.М. Юзевич 46.6 КБ
Енергія геоелектромагнітного поля і її раціональне використання у землеробстві І.П. Іванько 49.7 КБ
Епітаксіальні надгратки та квантові структури з монохалькогенідів свинцю, олова, європію та ітербію О.Ю. Сіпатов 56.6 КБ
Епітаксійні плівки ферит-гранатів з анізотропією типу "кутова фаза" А.Р. Прокопов 22.7 КБ
Епітаксійні ферогранатові структури для сенсорів магнітного поля С.Б. Убізський 86.8 КБ
ЕПР дослідження дефектів та домішок у сегнетоелектриках із структурою перовскіта А.М. Сліпенюк 32.8 КБ
ЕПР перехідних іонів в кристалах з структурою перхлорату гексагідрату: ефекти температури і тиску А.О. Прохоров 328.1 КБ
ЕПР спектроскопія сегнетоелектричних кристалів поблизу фазових переходів М.П. Трубіцин 54.8 КБ
Еталонні моделі символьної обробки В.Ю. Вінник 32.0 КБ
Ефект Казиміра у системі тонких металевих плівок В.М. Дубрава 72.2 КБ
Ефект пам'яті форми в наповнених епоксидних полімерах Ю.В. Возняк 64.4 КБ
Ефект тензочутливості у плівкових системах на основі Cu, Cr і Sc О.Б. Ласюченко 78.3 КБ
Ефекти анізотропії, регулярної неоднорідності і випадкового безладу у низьковимірних спінових моделя О.В. Держко 1.37 МБ
Ефекти ближнього впорядкування в бінарних рідкокристалічних системах та розплавах органічних молекул О.Ц. Сідлецький 48.9 КБ
Ефекти блокування та взаємодії в ансамблях суперпарамагнітних наночастинок А.О. Тимофієв 103.6 КБ
Ефекти взаємодії низькоінтенсивних електромагнітних хвиль з нанорозмірними газовими включеннями в рі Б.Г. Ємець 56.2 КБ
Ефекти вібронної взаємодії в багатокомпонентних галоїдних кристалах, активованих ртутеподібними іона О.М. Бердичевський 42.1 КБ
Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні Д.Л. Борисюк 798.3 КБ
Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в атомарних і бінарних напівпровідниках О.П. Долголенко 99.3 КБ
Ефекти компенсації у напівпровідниках та сенсори радіації на цій основі В.І. Хіврич 93.8 КБ
Ефекти магнітопружності та анізотропії в магнітних властивостях феро- та антиферомагнетиків В.М. Калита 106.6 КБ
Ефекти мікролінзування і будова гравітаційно-лінзових систем О.В. Федорова 80.7 КБ
Ефекти мікроскопічної та макроскопічної невпорядкованості та перехід метал - ізолятор у провідності Є.Ю. Біляєв 31.5 КБ
Ефекти обмінної взаємодії в оптичних та магнітотранспортних явищах в вузькощілинних напівмагнітних н О.В. Кузьменко 46.9 КБ
Ефекти розупорядкування та фазові переходи в складних халькогенідах та халькогалогенідах І.П. Студеняк 69.9 КБ
Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах Л.М. Христофоров 216.1 КБ
Ефекти сумірності вихорових граток у надпровідних шаруватих системах О.І. Юзефович 30.0 КБ
Ефекти та механізми підсилення оптичних переходів біоорганічних молекул на металевій поверхні О.М. Фесенко 107.2 КБ
Ефекти, обумовлені лініями виродження електронних зон в металах, і критичні стани вихрової решітки в Г.П. Микитик 327.1 КБ
Ефективні методи та алгоритми оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп'ютерних мер Б.М. Шевчук 395.9 КБ
Ефективні спектральні алгоритми для вирішення задач цифрової стеганографії Н.В. Кошкіна 330.2 КБ
Ефективність байєсівських методів розпізнавання Б.О. Білецький 23.9 КБ
Ефективність фотоелектричного перетворення в тонкоплівкових сонячних елементах та X-променевих детек Є.В. Грушко 47.5 КБ
Ешеле спектри пекулярних зір і автоматизований комплекс їхньої обробки Д.А. Ляшко 44.7 КБ
Загальні перетворення типу згортки на найкращі наближення функцій Оксана Борисівна Шаврова 81.1 КБ
Задача Коші для 2b vec-параболічних систем зі зростаючими коефіцієнтами Г.С. Пасічник 58.9 КБ
Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференцювання та псевдо-Бесселевими Наталія Михайлівна Шевчук 338.1 КБ
Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку О.В. Мартинюк 140.2 КБ
Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку Р.С. Колісник 226.3 КБ
Задача Коші для лінійних і квазілінійних параболічних систем з виродженням І.П. Мединський 32.1 КБ
Задача Коші для рівнянь параболічного типу з псевдодиференціальними операторами нескінченного порядк В.П. Ратушняк 32.2 КБ
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь нескінченного порядку С.С. Дрінь 164.4 КБ
Задача Коші для ультрапараболічних рівнянь довільного порядку В.В. Лаюк 53.9 КБ
Задача Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова В.С. Дронь 70.8 КБ
Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних диференціальних рівнянь вищого порядку по t В.М. Лучко 31.3 КБ
Задача Соболева для еліптичних і параболічних рівнянь і систем в повних шкалах просторів узагальнени В.М. Лось 25.9 КБ
Задача Стефана для одновимірних гіперболічних систем Р.В. Андрусяк 56.1 КБ
Задачі в'язкопружності і термов'язкопружності для багатозв'язних платівок з пружними та жорсткими вк А.Б. Мироненко 84.0 КБ
Задачі динаміки прямокутних шаруватих пластин, податливих на зсув та стиснення В.С. Пакош 85.6 КБ
Задачі для гіперболічних систем першого порядку та ультрапараболічних систем у необмежених областях Н.І. Гузіль 60.9 КБ
Задачі для еволюційних некласичних рівнянь у необмежених областях Г.Р. Торган 64.5 КБ
Задачі для еволюційних рівнянь та систем високого порядку з виродженням Н.П. Процах 62.7 КБ
Задачі для параболічних та еліптичних рівнянь у необмежених областях І.М. Медвідь 128.8 КБ
Задачі для псевдопараболічних систем та варіаційних нерівностей в необмежених областях Г.П. Доманська 89.1 КБ
Задачі для стаціонарних рівнянь та нерівностей зі змінними показниками нелінійності О.В. Доманська 69.9 КБ
Задачі евклідової комбінаторної оптимізації на поліпереставленнях та методи їх розв'язування Наталія Гавриілівна Романова 58.3 КБ
Задачі з вільними границями для еліптичних та параболічних рівнянь М.О. Бородін 48.5 КБ
Задачі згину пластин з тріщинами на основі уточнених теорій Р.Г. Селіверстов 102.7 КБ
Задачі комбінаторної оптимізації ігрового типу Н.Ю. Устьян 164.0 КБ
Задачі лінійного прогнозу для однорідного та ізотропного випадкового поля, що спостерігається на сфе Н.В. Семеновська 28.2 КБ
Задачі масопереносу з частково невідомими крайовими умовами Т.Л. Гординська 16.9 КБ
Задачі мінімаксного спостереження для лінійних дескрипторних систем С.М. Жук 56.8 КБ
Задачі наближення-ухилення та утримання у диференціальних та різницевих іграх І.М. Терещенко 44.8 КБ
Задачі наближення-ухилення у лінійних іграх з обмеженнями на ресурси І.Л. Рижкова 21.2 КБ
Задачі оптимального керування для систем інтегро-диференціальних рівнянь параболічного типу з виродж О.Ю. Трофимчук 64.3 КБ
Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв'язування О.В. Роскладка 68.7 КБ
Задачі статичної магнітопружності для тіл із магніто-м'якого феромагнетика з еліптичним та сферичним Л.М. Терещенко 326.7 КБ
Задачі термопружності для анізотропних пластинок з отворами та тріщинами Ю.С. Антонов 77.3 КБ
Задачі типу Діріхле для диференціально-операторних рівнянь парного порядку У.Б. Ярка 44.9 КБ
Задачі управління марковськими процесами з післядією Р.К. Чорней 141.7 КБ
Закономірності впливу умов осадження, легування та термічного відпалу на структурні, оптичні та елек В.Д. Храновський 77.1 КБ
Закономірності гасіння люмінесценції та зміни зарядового стану Yb3+ у сильноактивованих монокристала Наталія Володимирівна Мартинюк 44.3 КБ
Закономірності деформаційного зміцнення у титані та деяких сплавах на його основі А.В. Котко 38.3 КБ
Закономірності дифузії в інтерметалідах та сплавах на основі перехідних металів С.В. Дивинський 56.5 КБ
Закономірності змочування аморфних, нанокластерних, мікро-, нанокристалічних плівок вуглецю та ряду Л.Ю. Островська 86.2 КБ