Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматни - В.С. Сікора
Побудовано мінімальні (за кількістю елементів) системи твірних гіпероктаедральних, мономіальних і метасиметричних груп. Встановлено, що гіпероктаедральні, мономіальні та метасиметричні рангу 2 групи є 2-породженими. Отримано верхні оцінки для діаметрів графів Келі даних груп відносно побудованих двохелементних систем твірних. Одержані результати застосовано для дослідження систем твірних груп автоматичних підставок, які діють на множинах слів фіксованої довжини та всіх слів над даним алфавітом. Доведено нескінченну породжуваність основних груп автоматних підстановок, які, в свою чергу, діють на множині всіх слів над даним алфавітом. Виправлено помилки у раніше опублікованих доведеннях.

Особливості комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах тетрагональної сингонії - С.Г. Гарасевич
Побудовано мінімальні (за кількістю елементів) системи твірних гіпероктаедральних, мономіальних і метасиметричних груп. Встановлено, що гіпероктаедральні, мономіальні та метасиметричні рангу 2 групи є 2-породженими. Отримано верхні оцінки для діаметрів графів Келі даних груп відносно побудованих двохелементних систем твірних. Одержані результати застосовано для дослідження систем твірних груп автоматичних підставок, які діють на множинах слів фіксованої довжини та всіх слів над даним алфавітом. Доведено нескінченну породжуваність основних груп автоматних підстановок, які, в свою чергу, діють на множині всіх слів над даним алфавітом. Виправлено помилки у раніше опублікованих доведеннях.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Дислокаційні структури мезорівня та властивості деформованих сплавів на базі заліза та титану Т.Є. Константінова 107.2 КБ
Дистанційне зондування хвильових збурень іоносфери та морської поверхні в короткохвильовому діапазон А.С. Кащеєв 40.1 КБ
Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного впливу О.В. Остапенко 43.7 КБ
Диференціально-граничні оператори в просторах вектор-функцій О.Б. Шувар 72.3 КБ
Диференціально-операторні рівняння та включення II порядку з відображенням wламбда0-псевдомонотонног Ніна Василівна Задоянчук 21.9 КБ
Диференціально-символьний метод розв'язування задач з нелокальними крайовими умовами для рівнянь із І.В. Когут 26.8 КБ
Диференціально-символьний метод розв'язування задачі Коші та двоточкової задачі для систем рівнянь і М.Б. Воробець 168.5 КБ
Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях В.І. Ковальчук 25.6 КБ
Дифракційна діагностика фазових сингулярностей в оптичних полях Х.В. Фельде 84.1 КБ
Дифракційні та спектральні властивості багатощілинних резонансних діафрагм у прямокутному хвилеводі Л.П. Мосьпан 22.5 КБ
Дифракція електромагнітних хвиль на незамкненій біконічній структурі О.К. Семенова 66.2 КБ
Дифракція електромагнітних хвиль на плоских двоперіодичних решітках з безперервних криволінійних стр П.Л. Младьонов 43.8 КБ
Дифракція електромагнітних хвиль на стрічкових гратках із кіральним середовищем С.Б. Панін 74.9 КБ
Дифракція імпульсного хвильового пучка на границі розділу двох середовищ із втратами Джин Юн 1.45 МБ
Дифракція оптичного поля на регулярних, асиметричних та мультифракталах Кантора О.В. Ковальчук 12.9 КБ
Дифузійна конкуренція фаз і взаємна дифузія в металічних порошках та мультишарах Г.В. Луценко 74.1 КБ
Дифузійні процеси з мембранами в гільбертовому просторі Л.Л. Зайцева 92.6 КБ
Діагностика поверхні твердого тіла при умові повного зовнішнього відбивання X-променів С.В. Баловсяк 42.3 КБ
Діагональна редукція матриць над кільцями Б.В. Забавський 39.5 КБ
Діелектричні властивості кристалів в системі Li2Ge4O9 - LiNaGe4O9 Дмитро Михайлович Волнянський 124.1 КБ
Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах та пористих середовищах С.В. Шостак 41.4 КБ
Длинноволновая люминесценция пленок теллурида цинка А.К. Дали 33.7 КБ
До теорії відображень, що зберігають міру О.О. Очаковська 150.7 КБ
До теорії збіжності просторових відображень зі скінченним скривленням довжини Є.О. Севостьянов 218.7 КБ
До теорії локальної поведінки відображень зі скінченним спотворенням Р.Р. Салімов 208.6 КБ
Довгоперіодичні та короткоперіодичні варіації інтенсивності та анізотропії космічних променів на осн К. Іскра 90.6 КБ
Довготривала змінність емісійних спектрів Be зір різних типів О.О. Панько 22.0 КБ
Довготривале руйнування тонкостінних циліндричних труб за умов повзучості при двовісному статичному О.О. Русінов 60.6 КБ
Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфрачервоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинн Артем Васильович Чумаченко 75.7 КБ
Дозрівання за Оствальдом в металевих сплавах та гетероструктурах з квантовими точками С.В. Ярема 88.7 КБ
Докритичний розвиток тріщин у в'язкопружних анізотропних тілах при повільній зміні навантаження М.Ф. Селіванов 57.9 КБ
Домішкові ефекти у низькотемпературній теплопровідності кріокристалів Б.Я. Городілов 55.9 КБ
Домішкові стани в одноосьово стиснутому кристалічному твердому тілі із складною енергетичною структу А.А. Абрамов 28.9 КБ
Домішкові центри в шаруватому селеніді галію, легованому гадолінієм А.О. Клімов 17.6 КБ
Дослідження 2-метрового телескопа для підвищення якості астрофізичних спостережень Г.З. Бутенко 34.2 КБ
Дослідження акусто-фото-електричної взаємодії в напівпровідникових структурах GaAs і Si О.Я. Оліх 23.2 КБ
Дослідження алгебро-аналітичних та тополого-геометричних властивостей інтегрованих динамічних систем Я.А. Прикарпатський 250.8 КБ
Дослідження атомно-ядерних ефектів у процесі внутрішньої конверсії гамма-променів В.П. Хоменков 31.6 КБ
Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем, близьких до інтегровних Юрій В'ячеславович Ловейкін 70.0 КБ
Дослідження взаємодії вісмуту та водню з поверхнями Si(111) та Si(100) методом скануючої тунельної м С.Ю. Булавенко 32.5 КБ
Дослідження взаємодії потужного УФ випромінювання створеного ексимерного лазерного комплексу з сапфі С.М. Бащенко 28.8 КБ
Дослідження випадкових процесів у трубчастих областях В.О. Гасаненко 2.13 МБ
Дослідження випадково-неоднорідних середовищ методом оберненої задачі розсіяння когерентного випромі О.І. Барчук 52.2 КБ
Дослідження випромінювання галактик з активним зореутворенням у далекому інфрачервоному діапазоні І.Ю. Ізотова 42.0 КБ
Дослідження вироджених випадків у теорії збурень коізотропних інваріантних торів гамільтонових систе А.А. Кубічка 28.5 КБ
Дослідження вільних коливань багатошарових пологих оболонок та пластин складної форми в плані Г.В. Чистіліна 80.6 КБ
Дослідження власних і домішкових дефектів у сегнетоелектричних матеріалах киснево-октаедричного типу І.П. Биков 2.16 МБ
Дослідження властивостей граничних значень аналітичних і бігармонійних функцій в одиничному крузі С.Б. Гембарська 55.0 КБ
Дослідження властивостей математичних моделей комбінаторних задач оптимізації на полірозміщеннях та Є.М. Ємець 43.3 КБ
Дослідження властивостей розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвор Н.Л. Денисенко 277.4 КБ
Дослідження властивостей цифрових дерев з адаптивним гілкуванням Ю.О. Резнік 42.5 КБ
Дослідження впливу градієнта складу і дефектів гратки на оптичні, фотоелектричні властивості та меха З.Ф. Івасів 48.0 КБ
Дослідження впливу ефектів перенесення на властивості електричної дуги В.М. Патріюк 29.4 КБ
Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі В.Ю. Поварчук 29.4 КБ
Дослідження впливу радіаційних дефектів на електричні властивості нейтронно трансмутаційно легованог М.І. Карась 25.7 КБ
Дослідження гіперболічних диференціальних рівнянь із многозначною правою частиною О.Н. Вітюк 158.8 КБ
Дослідження динамічних властивостей систем зв'язаних твердих тіл і їх застосування до вивчення власт І.О. Болграбська 122.0 КБ
Дослідження динамічних характеристик нелінійних систем за допомогою функцій Ляпунова, інтегральних т В.Г. Городецький 35.4 КБ
Дослідження еволюційних рівнянь точно розв'язуваних моделей статистичної механіки В.О. Штик 81.8 КБ
Дослідження екстремальних задач теорії наближення функцій В.І. Рукасов 84.4 КБ
Дослідження електронних властивостей шаруватих структур з алмазо-подібними вуглецевими та оксидними Ю.М. Литвин 92.8 КБ
Дослідження електронного переносу крізь молекулярні ланцюжки при наявності сильної дисипації Я.Р. Зелінський 57.6 КБ
Дослідження ефекту непрецесійного руху рівнодення О.В. Козел 20.8 КБ
Дослідження з теорії сильного підсумовування рядів Фур'є та апроксимації функцій Р.А. Ласурія 1.28 МБ
Дослідження з теорії терагерцових коливань, що збуджуються дрейфом електронів у квантових ямах В.В. Коротєєв 55.7 КБ
Дослідження задач пружності двохкомпонентних стохастичних композитів на основі статичної моделі неод Ю.М. Кабиш 84.7 КБ
Дослідження збуджень електронного газу в кристалах германію методом непружного розсіяння світла Олександр Вадимович Гайдар 25.6 КБ
Дослідження змін властивостей приповерхневих шарів фосфіду індію під дією атомів водню теплових енер В.І. Горбенко 89.3 КБ
Дослідження імовірнісних характеристик акустичних флуктуаційних сигналів Чан Хиу Дат 73.0 КБ
Дослідження інваріантних підмноговидів та їх збурень для скінченновимірних редукцій цілком інтегровн М.І. Копич 17.4 КБ
Дослідження класифікатора з випадковими підпросторами та його застосування для прогнозування динамік Д.В. Жора 463.8 КБ
Дослідження концентрації напружень поблизу тонких кругових включень при динамічному навантаженні Л.В. Вахоніна 104.9 КБ
Дослідження критичних випадків стійкості нелінійних систем з квадратичною правою частиною та моделей Д.Б. Бендіткіс 25.2 КБ
Дослідження критичних та закритичних властивостей металевого церію М.Г. Снегірьов 59.7 КБ
Дослідження логічних схем з використанням шинних та комутаційних елементів І.О. Завадський 8.2 КБ
Дослідження локальних алгоритмів розв'язання блочних задач булевого програмування Н.М. Канаєва 6.4 КБ
Дослідження локального магнітного впорядкування у ВТНП сполуці {YBa2 (Cu{1-x}< Д.В. Лукашов 38.8 КБ
Дослідження магнітних властивостей антиферомагнетиків в області орієнтаційного переходу В.М. Савицький 16.8 КБ
Дослідження математичних моделей просторово-часових систем із запізненням І.В. Коварж 47.7 КБ
Дослідження методів захисту інформації в динамічних рівноправних групових середовищах І.Ю. Іванов 81.4 КБ
Дослідження методів побудови сервісно-орієнтованих систем автоматизації електронного навчання Д.В. Холод 32.6 КБ
Дослідження методів удосконалення нейронної асоціативної пам'яті та її застосування в гібридних моду О.С. Сичов 34.0 КБ
Дослідження механізмів дифузії імплантованих домішок в шаруватих структурах на основі кремнію в умов О.С. Оберемок 29.2 КБ
Дослідження механізмів формування та фізичних властивостей напівпровідникових структур з розвиненою А.В. Саріков 40.2 КБ
Дослідження механічних моделей процесу передруйнування біля кутових точок в умовах плоскої деформаці Геннадій Анатолійович Хазін 66.1 КБ
Дослідження міжфазних взаємодій у системі вода-клітини-білок-кремнезем методами 1Н ЯМР спектроскопії Світлана Петрівна Туранська 93.5 КБ
Дослідження мірозначних і пов'язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного анал А.П. Юрачківський 72.3 КБ
Дослідження міцності та коливань елементів турбомашин з використанням методу граничних інтегральних О.О. Стрельнікова 76.3 КБ
Дослідження множин стійкості та нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінгера О.М. Денисенко 105.2 КБ
Дослідження нелінійних коливань орторопних пластин складної форми за допомогою методу R-функцій О.Г. Онуфрієнко 95.5 КБ
Дослідження нелінійних коливань рідини в циліндричному резервуарі на основі теорії п'ятого порядку м Д.В. Овчинников 59.0 КБ
Дослідження нелінійних сингулярних крайових задач на півосі для диференціальних рівнянь другого поря С.В. Позур 27.9 КБ
Дослідження неоднорідностей морської поверхні методами багаточастотного дистанційного радіолокаційно О.Я. Матвєєв 26.3 КБ
Дослідження опозиційних ефектів малих внутрішніх супутників Юпітера на основі наземних фотометричних І.В. Кулик 102.4 КБ
Дослідження основних характеристик ядер і ядерно-ядерної взаємодії у модифікованому наближенні Томас В.О. Нестеров 52.0 КБ
Дослідження перерізів реакції 181Ta(n,гамма) з використанням диференційного методу формування апарат Руслан Вікторович Єрмоленко 32.8 КБ
Дослідження перерізів ядерних реакцій (n, x) на ядрах Y, La, Ta, Pb, Bi при енергії нейтронів 14 MeB С.В. Бєгун 431.4 КБ
Дослідження перехідних шарів монокристалічних плівок залізо-ітрієвого гранату, вирощених методом рід В.М. Ткачук 39.6 КБ
Дослідження переходів Гамова - Теллера в області легких ізотопів олова методом спектроскопії повного М.О. Кавацюк 204.9 КБ
Дослідження періодичних розв'язків в динаміці твердого тіла О.Ю. Кучер 717.8 КБ
Дослідження пилового хвоста комети Веста 1976 VI методами поверхневої фотометрії Ю.В. Сизоненко 21.6 КБ
Дослідження поведінки розв'язків нелінійних систем диференціальних рівнянь в околі їх інваріантних т А.А. Давиденко 696.2 КБ
Дослідження полів напружень і переміщень навколо тонких пружних включень при усталених коливаннях О.В. Литвин 60.5 КБ
Дослідження польових ефектів у локально-ангармонічних та сегнетоелектричних системах з переходами ла О.В. Величко 343.8 КБ
Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та сильно надстійких статистичних систем М.В. Тертичний 52.6 КБ
Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами О.М. Шеховцова 84.2 КБ
Дослідження процесів релаксації нелінійних ленгмюрівських коливань великої амплітуди з використанням А.В. Коваленко 22.2 КБ
Дослідження процесів релаксації та взаємодії електронів у мікроконтактах і кристалах вісмуту методом В.В. Андрієвський 291.1 КБ
Дослідження процесів утворення та відпалу термодефектів в кремнії О.О. Пузенко 19.9 КБ
Дослідження проявів нестаціонарності зірок різного віку методами фотометрії і спектрофотометрії Н.І. Бондар 24.1 КБ
Дослідження радіального розподілу важких елементів в дисках спіральних галактик Р.В. Шкварун 27.3 КБ
Дослідження розв'язків параметризованих задач з нелінійними крайовими умовами Н.М. Щобак 51.6 КБ
Дослідження розкладів та нумерацій графів М.Ф. Семенюта 51.8 КБ
Дослідження розмірних ефектів в сегнетоелектричних тонких плівках з урахуванням впливу електродів В.Я. Зауличний 42.5 КБ
Дослідження розподілу поля радіотелефону у фантомі людини Є.І. Яковенко 62.4 КБ