Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 6, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структурні особливості нуклеїнових кислот з опромінених та пухлинних тканин - О.П. Репницька
З використанням методів інфрачервоної (ІЧ) фур'є-спектроскопії поглинання та відбивання, SEIRA-спектроскопії та ультрафіолетової спектроскопії досліджено особливості структури нуклеїнових кислот, що виникають внаслідок дії іонізуючого опромінення, канцерогенних процесів та застосування протипухлинних препаратів. Запропоновано нову методику підсиленого металевою поверхнею ІЧ поглинання для реєстрації ІЧ-спектрів нуклеїнових кислот, доведено високу чутливість даного методу, а також правомірність його використання для спектроскопічних досліджень біологічних об'єктів. Виявлено, що у випадку дії слабких доз іонізуючого опромінення (1 - 50 сГр) виникають пошкодження вторинної структури, які полягають у перерозподілі сітки водневих зв'язків, розупорядкуванні в структурі, ослабленні зв'язків і появі потенційних місць розривів, тоді як вплив сильних доз опромінення призводить до розривів цукрово-фосфатного остову та можливої зміни конформації окремих ділянок ДНК. Показано спектроскопічні прояви відмінностей в структурі РНК з пухлинних тканин різного ступеня злоякісності, а також в структурі ДНК з чутливих і резистентних штамів пухлин. Грунтуючись на спектральних особливостях, сформульовано ознаки структурних пошкоджень нуклеїнових кислот з пухлинних тканин. Досліджено вплив протипухлинних препаратів на структуру ДНК з різних штамів пухлинних тканин.

Електричний двопараметровий метод та реалізуючий його пристрій для контролю вологості зернистих мате - Ю.Ю. Д'яченко
З використанням методів інфрачервоної (ІЧ) фур'є-спектроскопії поглинання та відбивання, SEIRA-спектроскопії та ультрафіолетової спектроскопії досліджено особливості структури нуклеїнових кислот, що виникають внаслідок дії іонізуючого опромінення, канцерогенних процесів та застосування протипухлинних препаратів. Запропоновано нову методику підсиленого металевою поверхнею ІЧ поглинання для реєстрації ІЧ-спектрів нуклеїнових кислот, доведено високу чутливість даного методу, а також правомірність його використання для спектроскопічних досліджень біологічних об'єктів. Виявлено, що у випадку дії слабких доз іонізуючого опромінення (1 - 50 сГр) виникають пошкодження вторинної структури, які полягають у перерозподілі сітки водневих зв'язків, розупорядкуванні в структурі, ослабленні зв'язків і появі потенційних місць розривів, тоді як вплив сильних доз опромінення призводить до розривів цукрово-фосфатного остову та можливої зміни конформації окремих ділянок ДНК. Показано спектроскопічні прояви відмінностей в структурі РНК з пухлинних тканин різного ступеня злоякісності, а також в структурі ДНК з чутливих і резистентних штамів пухлин. Грунтуючись на спектральних особливостях, сформульовано ознаки структурних пошкоджень нуклеїнових кислот з пухлинних тканин. Досліджено вплив протипухлинних препаратів на структуру ДНК з різних штамів пухлинних тканин.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Групи із наддоповнюваними і С-сепаруючими підгрупами Оксана Олександрівна Требенко 60.5 КБ
Групи, близькі до нерозкладних, і пов'язані з ними задачі теорії кілець О.Д. Артемович 61.9 КБ
Групова класифікація та некласичні симетрії рівнянь реакції-дифузії О.О. Ванєєва 185.8 КБ
Групова класифікація та точні розв'язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу О.В. Магда 133.4 КБ
Далекий порядок та магнітна релаксація в системах однодоменних наночастинок В.Ф. Нефедченко 45.8 КБ
Два лінійних інваріантних співвідношення в задачах динаміки твердого тіла, яке має нерухому точку С.В. Скрипник 73.7 КБ
Двовимірна задача теорії пружності для кусково-однорідних тіл з отворами та тріщинами Ю.Б. Качан 144.5 КБ
Двовимірна математична модель та метод розрахунку руху рідини у вузлах розгалуження відкритих потокі І.А. Рутковська 106.5 КБ
Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин у відкритих потоках М.Ю. Савіна 88.2 КБ
Двовимірний напружений стан тіл із тонкими структурними елементами Я.М. Пастернак 83.7 КБ
Двовимірний скінченноелементний аналіз контактних задач із врахуванням теплообміну Н.Г. Гармаш 59.8 КБ
Двовимірні динамічні системи з імпульсною дією В.І. Урманчев 39.7 КБ
Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами Ю.А. Глущенко 38.9 КБ
Двовимірні задачі магнітопружності для багатозв'язних середовищ О.І. Бороненко 90.0 КБ
Двовимірні задачі теорії пружності для анізотропного півпростору з порожнинами та тріщинами О.В. Авдюшина 74.0 КБ
Двовимірні задачі теорії пружності для клинових систем із тонкими, радіально розташованими дефектами М.І. Махоркін 48.4 КБ
Двовимірні задачі термоелектро- та термомагнітопружності К.Г. Хорошев 70.8 КБ
Двовимірні крайові задачі про взаємодію плоских нестаціонарних пружних хвиль з тонкими включеннями О.П. Мойсєєнок 128.7 КБ
Двовимірні статичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п'єзокерамічних тілах Т.С. Сушко 64.1 КБ
Двозаломлення та гіротропія кристалів LiNbO3 та NaBi(MoO4)2 при акс М.Є. Костирко 21.9 КБ
Двостадійна кристалізація аморфних сплавів Fe - B - (Si): кінетика і механізми формування кристалічн Т.М. Моісеєва 229.6 КБ
Двосторонні методи дослідження крайових задач О.Ю. Питьовка 299.3 КБ
Декомпозиції вільних добутків напівгруп А.В. Жучок 53.2 КБ
Декомпозиційні методи моделювання розвитку розподілених технологічних систем С.П. Бадьора 54.8 КБ
Декомпозиційні методи оптимального розміщення об'єктів в системах технічного призначення Ю.О. Шаповалов 246.7 КБ
Декорелюючі методи стиснення та виділення ознак сигналів Ю.С. Мусатенко 82.5 КБ
Демпфірування згинних коливань тонких в'язкопружних пластин за допомогою розподілених п'єзоелектричн О.В. П'ятнецька 42.1 КБ
Детектори на основі напівпровідникових сполук CdTe і CdZnTe для дозиметрії іонізуючого випромінюванн О.В. Рибка 49.4 КБ
Детермінований хаос у динамічних системах з обмеженим збудженням О.Ю. Швець 70.8 КБ
Детермінований хаос у нелінійних системах з розривами С.В. Найдьонов 153.1 КБ
Дефекти структури оксидних кристалічних матеріалів зі спеціальними електро-фізичними властивостями В.В. Лагута 69.5 КБ
Дефектна структура, фазові переходи і фізичні властивості перовськітів О.Г. Петренко 45.9 КБ
Дефектна структура, явища переносу, люмінесценція і радіаційні властивості нестехіометричних гетерос О.М. Сунцов 214.4 КБ
Дефектно-домішкова взаємодія в кремнії, легованому ізовалентними домішками О.О. Кобзар 43.5 КБ
Дефектоперетворення в твердих розчинах CdHgTe, стимульоване ультразвуком допорогової інтенсивності Р.К. Савкіна 99.3 КБ
Дефектоутворення в монокристалах CdS і CdS:Cu при опроміненні частинками підпорогової енергії Г.Л. Мирончук 100.8 КБ
Дефектоутворення в низьковимірних металоксидних системах в умовах зовнішніх збурень Б.М. Горєлов 77.0 КБ
Дефектоутворення і електронні властивості матеріалів на основі заліза та кремнію, опромінених лазеро Б.П. Ковалюк 40.3 КБ
Дефектоутворення у приповерхневих шарах монокристалів GaAs під впливом низькорівневого просторово-мо Д.С. Москаль 89.6 КБ
Деформаційні залежності повних інтегральних інтенсивностей в дифрактометрії мікродефектів монокриста І.І. Рудницька 100.1 КБ
Деформаційні зміни кристалічної гратки і енергетичного спектру електронної підсистеми антимоніду інд Л.М. Кнорозок 28.3 КБ
Деформування елементів конструкцій при подовжніх коливаннях з урахуванням їхнього пошкодження Н.Б. Александрова 67.8 КБ
Деформування і міцність шаруватих вуглепластиків при кімнатній та кріогенних температурах М.М. Заразовський 80.3 КБ
Деформування і руйнування алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості і втоми В.Б. Гладьо 49.9 КБ
Деформування середовища з урахуванням внутрішнього кулонового тертя в умовах плоскої деформації О.В. Багрій 101.7 КБ
Деформування середовища з урахуванням внутрішнього кулонового тертя в умовах плоскої деформації О.В. Багрій 50.2 КБ
Деякі властивості лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з мероморфними коефіціентами Олена Василівна Шавала 231.8 КБ
Деякі властивості функцій, аналітичних у півплощині, та їх застосування В.М. Дільний 56.1 КБ
Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому многовиді Ю.М. Бернацька 37.6 КБ
Деякі задачі теорії усереднення сингулярно збурених диференціальних рівнянь Обайд Фоайд Собхі Алі 187.4 КБ
Деякі класи мір та пов'язані з ними оператори на просторах конфігурацій Д.Л. Фінкельштейн 174.4 КБ
Деякі класи операторів, що діють в просторах аналітичних функцій і пов'язані з комутаційними співвід Ю.С. Лінчук 93.3 КБ
Деякі лінійні та нелінійні еквівалентні перетворення гауссівських мір у гільбертовому просторі Т.О. Фоміна 190.2 КБ
Динаміка багатошарових нейронних мереж на основі фотонної луни та надгратових елементів А.В. Лобода 41.3 КБ
Динаміка гаусових хвильових пакетів О.М. Сичова 42.8 КБ
Динаміка гнучких континуально-дискретних розгалужених структур при взаємодії з зовнішнім середовищем О.І. Безверхий 231.0 КБ
Динаміка гратки і структурні фазові переходи в гіпо(селено)-дифосфатах з шаруватою кристалічною стру В.В. Митровцій 67.7 КБ
Динаміка гратки кристалів зі складними дефектами, шаруватих та розупорядкованих структур С.Б. Феодосьєв 232.4 КБ
Динаміка гратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогенідах Р.М. Євич 92.8 КБ
Динаміка двовимірних магнітних солітонів Д.Д. Шека 137.1 КБ
Динаміка електронів і підсилення в планарному мазері на вільних електронах в режимі магнітостатичног В.О. Горяшко 62.5 КБ
Динаміка електронного потоку в магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом Ю.Л. Старчевський 61.0 КБ
Динаміка заселеності нестаціонарних станів в напівпровідниках Л.С. Демків 39.9 КБ
Динаміка зростання шорстких поверхонь Сергій Ігоревич Павлик 88.1 КБ
Динаміка квазічастинкових підсистем з різними енергетичними спектрами в ізотропних і анізотропних ко Р.В. Вовк 87.4 КБ
Динаміка когерентних міжфазних границь при структурних перетвореннях мартенситного типу О.Ю. Пасько 71.1 КБ
Динаміка конструкцій при складній взаємодії їх елементів О.В. Коротунова 89.0 КБ
Динаміка космічних тросових систем, стабілізованих обертанням О.В. Пироженко 89.8 КБ
Динаміка кристалічних граток та симетрія енергетичних станів в неметалічних кристалах, що містять пі А.П. Науменко 35.0 КБ
Динаміка модульованої структури в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me=Cu; Zn; Mn), Cs2HgCl4, І.М. Куньо 577.4 КБ
Динаміка напівкласичних моделей одномодових лазерів з модуляцією добротності С.В. Коломієць 35.9 КБ
Динаміка нелінійних збуджень у просторово-модульованих середовищах з внутрішньою структурою А.В. Горбач 51.8 КБ
Динаміка низькоенергетичних збуджень в шаруватих ян-теллерівських кристалах В.І. Кутько 47.1 КБ
Динаміка розповсюдження важких газів в атмосферному примежовому шарі І.В. Ковалець 43.4 КБ
Динаміка сингулярних непараксіальних пучків в околі вхідного торця оптичного волокна В.Г. Шведов 76.9 КБ
Динаміка сингулярно збурених механічних систем М.М. Жечев 101.0 КБ
Динаміка системи плазма-поверхня у розрядах магнетронного типу С.С. Алімов 36.0 КБ
Динаміка складових пластин та оболонок з дискретними підкріпленнями Андрій Володимирович Пожуєв 61.7 КБ
Динаміка спінових систем та мікрохвильове поглинання в напівпровідниках та низькоомних твердих розчи А.А. Кончиць 56.0 КБ
Динаміка струн і нуль-струн у псевдоріманових просторах О.П. Леляков 75.7 КБ
Динаміка та термодинаміка двовимірних кріокристалів з молекулярними домішками М.І. Полтавська 55.2 КБ
Динаміка утворення кластерів фулеренів С60 в полярних розчинниках Олена Анатоліївна Кизима 38.2 КБ
Динаміка фазових та поляризаційних сингулярностей у нестаціонарних випадкових оптичних полях В.І. Васильєв 53.1 КБ
Динаміка фотосферних шарів Сонця під час спалахів М.М. Пасечник 28.2 КБ
Динаміка циліндричних оболонок з підкріпленням змінної жорсткості при нестаціонарних навантаженнях Е.А. Штанцель 54.9 КБ
Динаміка частинок та полів в пучкових та плазмових системах І.К. Ковальчук 61.2 КБ
Динамічна взаємодія ударних хвиль з поверхнею розділу трансверсально- ізотропних пружних середовищ Олена Валеріївна Яковенко 100.9 КБ
Динамічна ентропія автоморфізмів груп та групових алгебр М.С. Бойко 31.6 КБ
Динамічна інтегральна рентгенівська дифрактометрія порушених поверхневих шарів монокристалів з мікро М.Т. Когут 89.4 КБ
Динамічна локалізація та хвильовий транспорт у відкритих неупорядкованих структурах Ю.В. Тарасов 205.5 КБ
Динамічна модель фізичних процесів у польових транзисторах із затвором Шотткі субмікронних розмірів С.О. Зуєв 49.4 КБ
Динамічна теорія дифракції рентгенівських променів в пружно вигнутих монокристалах з мікродефектами Олександр Миколайович Костюк 142.2 КБ
Динамічна теорія екстинкційних ефектів дифузного розсіяння С.В. Дмитрієв 151.0 КБ
Динамічна теорія Лауе-дифракції рентгенівських променів у тороїдально вигнутих кристалах з мікродефе О.С. Кононенко 68.2 КБ
Динамічна теорія розсіяння рентгенівських променів в циліндрично вигнутих кристалах з мікродефектами Л.Г. Ткачук 79.7 КБ
Динамічне деформування елементів конструкцій з композитних матеріалів при наявності міжфазних шарів О.А. Черкас 45.1 КБ
Динамічні властивості гідратованих пористих частинок Т.Ю. Чеська 73.9 КБ
Динамічні властивості капілярних систем в присутності поверхнево-активних речовин В.І. Ковальчук 88.4 КБ
Динамічні властивості синхронного гіроскопа в кардановому підвісі Ю.Б. Коносевич 139.8 КБ
Динамічні властивості та фазові стани двовимірних гейзенбергівських та негейзенбергівських магнетикі П.М. Клевець 108.8 КБ
Динамічні ефекти дифузного розсіяння рентгенівських променів в складних гетероструктурах О.С. Скакунова 139.4 КБ
Динамічні задачі концентрації пружних напружень біля дефектів, що лежать на циліндричних поверхнях Ю.О. Морозов 98.7 КБ
Динамічні задачі теорії пружності для неоднорідних основ С.І. Вільданова 83.6 КБ
Динамічні задачі теорії пружності для тіл з тонкими пружними включеннями Я.І. Кунець 61.5 КБ
Динамічні механізми впливу змінних електромагнітних полів на макромолекулярні та кооперативні систем Олександр Костянтинович Відибіда 63.5 КБ
Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля М.В. Коробова 53.9 КБ
Динамічні просторові задачі механіки руйнування для матеріалів з тріщинами на межах поділу В.О. Меньшиков 90.5 КБ
Динамічні процеси в напівпровідникових лазерах високошвидкісних волоконно-оптичних систем І.О. Сухоіванов 89.0 КБ
Динамічні процеси у надпровідних мікроструктурах А.С. Кійко 556.9 КБ
Динамічні системи на вимірних, борелівських і канторівських просторах С.І. Безуглий 84.3 КБ
Дисипація енергії та нелінійна провідність гранульованих надпровідників другого роду в надпровідному В.П. Хірний 35.2 КБ
Дискретні моделі коливних систем та методи аналізу їх динаміки В.М. Заяць 325.1 КБ
Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля Наталія Володимирівна Шуміліна 86.9 КБ
Дискретно-неперервні крайові задачі для узагальнених квазідиференціальних рівнянь В.В. Мазуренко 71.7 КБ
Дислокаційні процеси при фазових і структурних перетвореннях в сплавах заліза П.Ю. Волосевич 90.4 КБ