Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Неасимптотичні методи оцінювання параметрів у диференціальних системах, що перебувають від випадкови - Анатолій Анатолійович Сімогін


Стабілізація та стійкість нелінійних динамічних систем із застосуванням до проблем механіки твердих - О.Л. Зуєв
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Внутрішня будова і еволюція субзірок А.І. Писаренко 62.0 КБ
Водневозв'язані і ван-дер-Ваальсові комплекси похідних пірамідину і бензолу в матрицях аргону і неон О.М. Плохотніченко 73.4 КБ
Вплив N-, O-, S-вмісних гетероциклічних сполук на стан поверхні сталі в агресивних середовищах О.Л. Гуменюк 1.11 МБ
Вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості кремнезему та сироваткового альбуміну людини О.В. Нечипор 43.4 КБ
Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в P-N переходах на основі напівпровідників AIIIBV Олена Сергіївна Артеменко 574.9 КБ
Вплив акустичних полів на динаміку магнітних неоднорідностей двопідграткових магнітовпорядкованих кр А.А. Шитов 94.3 КБ
Вплив альбедо та рельєфу на закон розподілу яскравості по диску Місяця Ю.І. Великодський 37.9 КБ
Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію хімічного зв'язку молекул симетрії C2, C2v, C3v Катерина Сергіївна Яблочкова 35.1 КБ
Вплив атомних і структурних дефектів на електронні процеси в епітаксійних плівках телуридів олова і М.В. Пиц 76.3 КБ
Вплив безладу на низькотемпературну поведінку двовимірних спінових моделей із неперервно симетрією О.Є. Капікранян 3.06 МБ
Вплив безладу та взаємодій різних типів на термодинамічні та динамічні властивості модельних спінови Т.М. Верхоляк 68.6 КБ
Вплив біологічно активних лігандів на стабільність міжмолекулярних гомополінуклеотидних комплексів О.О. Рязанова 79.4 КБ
Вплив вакансій селену на електрофізичні властивості квазінизьковимірних систем NbSe2 та NbSe3 Тетяна Миколаївна Шелест 40.2 КБ
Вплив випадкових структурних неоднорідностей на параметри низькотемпературної акустичної релаксації Ю.О. Семеренко 72.5 КБ
Вплив відхилу від стехіометрії та введення сульфіду кадмію на структуру і фізичні властивості CuInSe Т.В. Тавріна 40.5 КБ
Вплив власних полів пучків заряджених частинок на процеси генерації та прискорення О.М. Шуліка 80.0 КБ
Вплив внутрішнього тиску на пружнопластичний стан тонкостінної труби при згині з розтягом (стиском) О.Б. Кінаш 89.0 КБ
Вплив водню на електронну структуру, фазові переходи та механічні властивості сплавів на основі залі Сергій Миронович Теус 54.0 КБ
Вплив вуглецю на міжатомну взаємодію і термічне розширення ГЦК сплавів на основі Fe - Ni Є.О. Свистунов 74.9 КБ
Вплив гравітації на порушення симетрії у калібрувальних теоріях поля Альберт Тадуешевич Котвицький 104.9 КБ
Вплив двох зовнішніх шумів на статистичну поведінку сильно загасаючих систем А.М. Вітренко 106.7 КБ
Вплив дефектів на зміну властивостей кристалів напівізолюючого нелегованого арсеніду галію в термічн О.Д. Штанько 33.3 КБ
Вплив дефектної підсистеми на фотоелектричні властивості кремнію Максим Валерійович Возний 36.2 КБ
Вплив деформації на електронні та діркові стани в напружених квантових точках InAs/GaAs О.О. Даньків 76.2 КБ
Вплив деформаційних процесів на структуру та енергетичний стан поверхневого шару металів С.В. Лоскутов 125.1 КБ
Вплив діамагнітного заміщення у феримагнітних плівках на їх магнітні властивості С.О. Юр'єв 37.6 КБ
Вплив діелектричних характеристик середовища та зовнішніх факторів на параметри фізичних та біологіч В.І. Чегель 41.4 КБ
Вплив домішки олова на фізичні властивості широкозонних II - VI сполук В.І. Гривул 70.2 КБ
Вплив домішок зі змінною валентністю на фізичні властивості твердих розчинів на основі телуридів сви В.Є. Слинько 108.7 КБ
Вплив електричних полів, радіації і температури на характеристики парамагнітних домішок в кварці А.Л. Ларіков 696.1 КБ
Вплив електричного поля на процеси зарядостворення, конвекції та теплопереносу в слабкопровідних рід А.А. Тропіна 53.0 КБ
Вплив електричного поля на процеси структуроутворення та релаксаційні властивості пластифікованих си Ю.Р. Максимцев 57.8 КБ
Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів В.Є. Короновський 37.3 КБ
Вплив електрон-деформаційної взаємодії на електронні стани та перерозподіл електронної густини в шир М.М. Баран 69.8 КБ
Вплив електронного опромінення на властивості нанокристалічного кремнію О.М. Астахов 31.0 КБ
Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступен В.М. Телега 21.8 КБ
Вплив ефекту концентрування струму на поведінку електронно-діркової плазми в багатошарових світловип А.В. Зіновчук 41.4 КБ
Вплив зв'язаності термопружних полів на розподіл напружень в елементах просторових конструкцій О.В. Бондар 543.2 КБ
Вплив зовнішніх дій фізико-хімічні властивості поверхні сплавів Co-Cr- Mo Віра Сергіївна Філатова 77.0 КБ
Вплив зовнішніх змінних магнітних полів на форму месбауерівського спектра м'яких феромагнетиків В.Ю. Співак 41.3 КБ
Вплив зовнішніх потоків та флуктуацій на коалесценцію при великих початкових пересиченнях Г.В. Луценко 77.9 КБ
Вплив зовнішніх факторів на електрофізичні властивості приповерхневого шару базисних граней кристалі Б.З. Цибуляк 320.4 КБ
Вплив зовнішнього магнітного поля на критичну поведінку тривимірного ізингоподібного магнетика О.О. Притула 265.6 КБ
Вплив ізовалентної домішки Mg на структурні та оптичні властивості кристалів ZnSe О.М. Сльотов 60.3 КБ
Вплив ізовалентної домішки олова на термічне та радіаційне дефектоутворення в кремнії Микола Миколайович Красько 29.0 КБ
Вплив ізовалентної домішки свинцю на термічне та радіаційне дефектоутворення в кремнії В.В. Войтович 41.9 КБ
Вплив ізоморфних заміщень на електронну будову та властивості апатитоподібних сполук на основі лужно Н.А. Курган 56.9 КБ
Вплив імпульсної лазерної обробки на структурно-фазовий стан приповерхневих шарів сплавів на основі Б.Б. Польчук 17.5 КБ
Вплив індукованих лазерним випромінюванням ударних хвиль на стан дефектів у вузькощілинних твердих р В.С. Яковина 62.7 КБ
Вплив інтерфейсів квантових дротів і точок на спектри електронів і дірок І.О. Шаклеіна 84.9 КБ
Вплив іонного і лазерного опромінення на кристалічну та магнітну мікроструктуру ферит-гранатових плі Л.С. Яблонь 62.0 КБ
Вплив іонної імплантації та електронного опромінення на кристалічну структуру і властивості сплаву T О.О. Базиль 28.3 КБ
Вплив катіонної нестехіометрії та структурної невпорядкованості кисню в эпітаксіальних YBa2Cu3O7 плі Олександр Йосипович Дідоборець 41.3 КБ
Вплив колективних ефектів та термодинамічні і кінечні властивості низьковимірних дискретних решітков В.В. Славін 156.4 КБ
Вплив контакту берегів тріщин на граничний стан оболонок та пластин на пружній основі М.В. Маковійчук 75.3 КБ
Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах І.О. Князь 86.4 КБ
Вплив лазерного випромінювання на фізико-хімічні властивості нанопористого вуглецю М.В. Беркещук 60.9 КБ
Вплив лазерного оплавлення на структуру та властивості сплавів Є.О. Якунін 38.0 КБ
Вплив лазерного опромінення на поведінку домішок і дефектів у Ві-заміщених ферит-гранатових плівках Я.Т. Соловко 52.1 КБ
Вплив лазерної обробки на структурний стан аморфних сплавів на основі заліза та кобальту О.В. Смоляков 138.4 КБ
Вплив лазерної обробки на структурний стан аморфних сплавів на основі заліза та кобальту Олександр Васильович Смоляков 165.3 КБ
Вплив легування та ультразвукової ударної обробки на фізико-механічні властивості інварних ГКЦ сплав Д.В. Семенов 50.7 КБ
Вплив легування хлором на фізичні властивості монокристалів телуриду кадмію, вирощених методом сублі В.Д. Попович 65.4 КБ
Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливіст Б.Д. Пацай 49.3 КБ
Вплив магнітних іонів та неоднорідностей і флуктуацій їх просторового розподілу на екситонні спектри Ганна Віталіївна Верцімаха 25.4 КБ
Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних променів надвисоких енергій А.А. Елиїв 42.0 КБ
Вплив магнітного і електричного полів на структуру та властивості систем на основі епоксидного полім В.Л. Демченко 82.9 КБ
Вплив магнітного поля на стани антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського О.М. Завражна 142.1 КБ
Вплив магнітопружної і магнітодипольної взаємодій на фазові стани гейзенбергівських і негейзенбергів Дмитро Анатолійович Матюнін 272.3 КБ
Вплив метастабільних та резонансних домішкових станів на явища переносу в твердих розчинах A3 Ю.С. Рябченко 29.9 КБ
Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв струму у плівках халькогенідів свинцю Б.С. Дзундза 73.7 КБ
Вплив міжчастинкових взаємодій на процеси агрегації, структуру та перколяційні властивості композиці В.Ю. Старченко 46.0 КБ
Вплив мікроструктури на поодинокі пружні хвилі зі спеціальними профілями в композитних матеріалах К.В. Терлецька 64.1 КБ
Вплив мікроструктурних перетворень на люмінесценцію низькорозмірних ZnS, CdSe Сергій Васильович Оптасюк 50.8 КБ
Вплив модифікаторів (HgSe, Cu2Se) на фізичні властивості склоподібного диселеніду германі В.В. Галян 49.4 КБ
Вплив модового складу на робочі характеристики напівпровідникових лазерів з вертикальним резонатором П.С. Іванов 60.6 КБ
Вплив напружено-деформованого стану на термо-пружні деформації текстурованих полікристалічних матері В.К. Жуковський 1.22 МБ
Вплив нейтронного та іонізуючого опромінення на електрофізичні властивості кремнієвих структур Ігор Євгенович Анохін 25.0 КБ
Вплив нелінійних ефектів підсилення на параметри малосигнального режиму генерації напівпровідникових Володимир Валерійович Лисак 62.0 КБ
Вплив неньютонівських властивостей дисперсних систем на реологічну поведінку розбавлених суспензій Д.С. Мірошниченко 158.3 КБ
Вплив неоднорідностей поверхні на перенос заряду в тонких плівках металів Б.Р. Пенюх 65.6 КБ
Вплив неоднорідності деформації на характер розподілу електродного потенціалу вздовж границі металев В.Г. Горопацький 80.5 КБ
Вплив нерівноважних умов охолодження на фазоутворення у легованих міддю магнітотвердих сплавах систе В.В. Виставкіна 79.5 КБ
Вплив низькоінтенсивних електромагнітних полів на насіння рослин і мікроорганізми О.І. Коваленко 36.9 КБ
Вплив низькочастотних коливань у вакуумному зазорі на радіовипромінювання і гамма-випромінювання пул О.Б. Фланчик 84.8 КБ
Вплив обертового руху молекул метанового ряду на ізохорну теплопровідність кріокристалів В.П. Ревякін 33.1 КБ
Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем Д.А. Гаврюшенко 78.5 КБ
Вплив одиничних дефектів на нелінійну провідність квантових контактів Є.С. Авотіна 115.0 КБ
Вплив одновісних тисків на рефракційні властивості кристалів групи {A2 BX4} з Р.С. Брезвін 22.8 КБ
Вплив опромінення електронами на структурно-фазовий стан алюмосилікатів і арсеніду галію О.П. Березняк 51.5 КБ
Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературно О.В. Подольський 76.5 КБ
Вплив паразитичних компонент поля магнітних квадрупольних лінз на роздільну здатність високоенергети О.Г. Пономарьов 76.7 КБ
Вплив полідисперсності на фазову поведінку колоїдних та полімерних систем Степан Петрович Глушак 1.02 МБ
Вплив поляризації індукуючого випромінювання на формування спонтанних періодичних структур у світлоч Арашмід Нагал 23.1 КБ
Вплив попереднього комбінованого розтягу на крихке руйнування сталі корпусу реактора І.Б. Окіпний 49.4 КБ
Вплив попереднього опромінення на преципітацію кисню і радіаційну стійкість кремнію для детекторів я О.П. Литовченко 43.4 КБ
Вплив попереднього термомеханічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійких сталей О.Г. Іванченко 36.3 КБ
Вплив попереднього циклічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі В.Б. Гуцайлюк 47.0 КБ
Вплив попередньої пластичної деформації на циклічну тріщиностійкість алюмінієвого сплаву Я.О. Ковальчук 17.2 КБ
Вплив просторової дисперсії плазми на розповсюдження і поглинання швидких магнітозвукових хвиль С.С. Павлов 1.78 МБ
Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на генерацію хвиль в активних облас С.В. Герасименко 43.1 КБ
Вплив протяжних домішок на закони скейлінгу для магнетиків та полімерів В.Б. Блавацька 124.8 КБ
Вплив процеса окислення на дефектоутворення в легованому кремнію І.Р. Яцунський 36.8 КБ
Вплив пружних деформацій у епітаксійному гетеропереході Si- Ge з квантовими точками Ge на ефект розм М.Ю. Рубежанська 30.2 КБ
Вплив радіаційного опромінення на пластичну деформацію та повзучість конструкційних матеріалів М.К. Русинко 58.1 КБ
Вплив розмірів системи і градієнта концентрації у дифузійній зоні на термодинаміку зародкоутворення А.С. Шірінян 36.6 КБ
Вплив розмірних ефектів на електрофізичні властивості арсенідгалієвих структур з глибокими центрами Ю.А. Коваленко 27.2 КБ
Вплив розмірних ефектів та технологічних факторів на кінетичні властивості плівок телуриду свинцю М.В. Калинюк 30.4 КБ
Вплив розмірних обмежень на нерівноважні процеси в фотоелектричних перетворювачах І.О. Соколовський 50.4 КБ
Вплив розчинних та нерозчинних домішок на структуру, фізико-хімічні властивості та кристалізацію амо Д.Ю. Падерно 6.81 МБ
Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі А.І. Момот 35.8 КБ
Вплив світла на індуковані магнітним полем фазові переходи в оксидах марганцю Ca3Mn2Ge3O12 і Pr0.6La Владислав Ігорович Гапон 109.6 КБ
Вплив симетрійних та структурних факторів на формування енергетичного спектру поблизу забороненої зо І.В. Сліпухіна 67.9 КБ
Вплив способу приєднання дискретних ребер на коливання підкріплених кругових циліндричних оболонок О.К. Анкянець 131.7 КБ
Вплив структури на динамічне руйнування оптичночутливих полімерів Н.М. Зазимко 40.3 КБ