Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 30, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Шари просторового заряду в газорозрядних пучково-плазмових системах - О.А. Бізюков
Вивчено питання фізики процесів взаємодії потоків заряджених частинок і електромагнітних полів з шарами просторового заряду в газорозрядних пучково-плазмових системах. Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень механізмів утворення, структури, стійкості та динаміки поверхневих і об'ємних шарів просторового заряду, які дозволили встановити нові фізичні закономірності в процесах генерації, прискорення та транспортування пучків заряджених частинок, розробити методи локальної зміни параметрів шарів з метою керування іонізаційними процесами та характеристиками біполярного руху потоків заряджених частинок. Результати досліджень сприяють підвищенню ефективності газорозрядних пучково-плазмових систем і можуть використовуватися для розробки сучасного вакуумно-плазмового технологічного обладнання.

Інформаційні моделі та технології в управлінні транспортуванням газу - Д.С. Пелешенко
Вивчено питання фізики процесів взаємодії потоків заряджених частинок і електромагнітних полів з шарами просторового заряду в газорозрядних пучково-плазмових системах. Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень механізмів утворення, структури, стійкості та динаміки поверхневих і об'ємних шарів просторового заряду, які дозволили встановити нові фізичні закономірності в процесах генерації, прискорення та транспортування пучків заряджених частинок, розробити методи локальної зміни параметрів шарів з метою керування іонізаційними процесами та характеристиками біполярного руху потоків заряджених частинок. Результати досліджень сприяють підвищенню ефективності газорозрядних пучково-плазмових систем і можуть використовуватися для розробки сучасного вакуумно-плазмового технологічного обладнання.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 30, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування регулярних структур з наноцентрів у кристалах КСl в стаціонарних просторово-періодичних с Д.О. Владимиров 25.5 КБ
Формування структури і електрофізичних властивостей плівок на основі V, Cr, Co і Ni при фазоутворенн І.О. Шпетний 37.5 КБ
Формування структури і фазові перетворення при імпульсній лазерній конденсації металевих, оксидних і О.Г. Багмут 86.1 КБ
Формування структури і фізичних властивостей нітридних плівок, отриманих методами реактивного розпил Н.П. Кляхіна 46.5 КБ
Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки І.В. Танцюра 73.3 КБ
Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану Т.А. Дмитренко 31.8 КБ
Формування структури та властивостей постійних магнітів дідим - залізо - бор С.В. Устинова 90.2 КБ
Формування структури та властивостей постійних магнітів дідим- залізо- бор Світлана Володимирівна Устинова 90.2 КБ
Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисп О.Ю. Попов 27.2 КБ
Формування та прискорення електронних пучків високої яскравості в інжекторних системах лінійних резо В.А. Кушнір 83.7 КБ
Формування та прискорення пучків у високочастотних джерелах електронів В.В. Митроченко 19.5 КБ
Формування тонких плівок потрійних халькогенідних сполук, які містять лужний елемент Н.Л. Дьяконенко 18.2 КБ
Формування тривимірних дифракційних структур і визначення анізотропії механічних властивостей матері Ю.Б. Шугайло 50.9 КБ
Формування фазового складу та електрофізичних властивостей плівкових систем Ni/Fe та Cr/Fe В.В. Бібик 84.3 КБ
Формування фазового складу, структури та властивостей нанорозмірних плівок силіцидів перехідних мета О.П. Павлова 67.5 КБ
Формування шарів поруватого кремнію з високим квантовим виходом фотолюмінесценції О.І. Даценко 18.4 КБ
Формування, структура і термічне руйнування багатошарових плівкових систем Ni/C, Cr/C, Cr3 Є.А. Бугаєв 51.2 КБ
Фото- і термоіндуковані перетворення в тонких шарах та багатошарових наноструктурах із халькогенідни О.О. Мішак 127.6 КБ
Фото- і термоіндуковані явища у легованих силенітах Т.В. Панченко 68.4 КБ
Фото- та термоіндуковані явища у потрійних халькогенідних сегнетонапівпровідниках з неспівмірними фа Ю.П. Гололобов 32.2 КБ
Фотоакустична спектроскопія нанометрових напівпровідникових структур В.О. Сальников 26.9 КБ
Фотодіелектричний ефект у молібдаті свинцю PbMoO4 Зіяд Хасан Баласме 24.8 КБ
Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідників SiGe гетероструктур з наноострівцями А.С. Ніколенко 25.8 КБ
Фотоелектричні властивості плівкових полікристалічних гетероструктур на основі сполук системи Cu - I О.П. Черних 757.6 КБ
Фотоелектричні властивості плівок Свинець сульфіду з різним потенціальним рельєфом зон О.М. Альошин 19.1 КБ
Фотоелектричні властивості поверхні (III) алмазних полікристалічних плівок В.П. Сорока 80.3 КБ
Фотоелектричні і оптичні явища в фотодетекторах і сонячних елементах на основі напівпровідників А3В5 Ірина Борисівна Мамонтова 100.3 КБ
Фотоелектронні властивості плівок і кристалів на основі комплексів із внутрішьомолекулярним переносо Є.С. Репецький 73.8 КБ
Фотоелектронні явища у структурах на основі вузькощілинних напівпровідників за наявності макродефект І.С. Вірт 84.2 КБ
Фотоіндукована анізотропія і процеси перемагнічування в гранатових структурах І.І. Давиденко 51.1 КБ
Фотоіндуковані гратки просторового заряду в сегнетонапівпроводникових кристалах Sn2P2S6 Ігор Васильович Кедик 74.1 КБ
Фотоіндуковані ефекти в тонких фоточутливих плівках As2S3 ~-~ Ag та AgCl - Ag М.В. Погребняк 86.1 КБ
Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в сегнетоелектриках Г.М. Морозовська 36.0 КБ
Фотокаталітична активність різновидностей діоксиду титану Т.О. Халявка 25.9 КБ
Фотолюмінесцентні властивості структур на основі пористого кремнію модифікованого поверхневими оброб О.Г. Рожин 22.5 КБ
Фотолюмінесценція та комбінаційне розсіювання світла у самоіндукованих наноострівцевих структурах Cd М.В. Вуйчик 22.9 КБ
Фотолюмінесценція у видимій області спектра плівок нанокристалічного кремнію, одержаних імпульсним л Е.Г. Манойлов 35.1 КБ
Фотометричні властивості поверхонь та частинок з ієрархічною структурою Д.В. Петров 93.9 КБ
Фотометричні свідоцтва подвійності обраних астероїдів Л.Г. Карачкіна 27.4 КБ
Фотометрія астероїдів, що наближаються до Землі Ю.М. Круглий 51.9 КБ
Фотометрія і кінематика метеорів за телевізійними спостереженнями П.М. Козак 65.5 КБ
Фотометрія і поляриметрія астероїдів: результати спостережень та аналіз даних Д.Ф. Лупішко 29.1 КБ
Фотометрія та поляриметрія затемнюваних систем, що містять субгіганти К.А. Антонюк 23.2 КБ
Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титанокремнеземів Г.М. Старух 46.6 КБ
Фотоприймачі ІЧ випромінювання на основі твердих розчинів HgMnTe, HgCdMnTe та HgCdZnTe А.В. Марков 51.2 КБ
Фотопружний ефект в кубічних кристалах з неоднорідним потенціалом Є.В. Нікітенко 64.0 КБ
Фотостимульована модифікація і оптичні властивості плівок алмазоподібного вуглецю Р.В. Шалаєв 37.9 КБ
Фотостимульовані процеси в халькогенідних склоподібних напівпровідниках та їх застосування для отрим О.В. Стронський 57.0 КБ
Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію А.Г. Кузьмич 43.6 КБ
Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло - п'єзоелектрик В.В. Козаченко 41.8 КБ
Фотофізичні властивості інформаційних середовищ на основі полімерних композитів з мероціаніновими ба Д.О. Меленевський 54.1 КБ
Фоточутливі елементи і тонкоплівкові інтерференційні фільтри на базі CdSb та In4Se3 В.М. Стребежев 36.5 КБ
Фрактальна природа анізотропії фізичних властивостей деформованих металевих систем з кубічними решіт В.В. Усов 60.9 КБ
Фрактальне узагальнення енергетичного критерію квазікрихкого руйнування твердих тіл М.О. Щолокова 46.0 КБ
Фрактальні властивості графіків деяких класів неперервних ніде не диференційовних функцій О.Б. Панасенко 83.1 КБ
Фрактальні розподіли випадкових величин, представлених ланцюговими дробами О.Л. Лещинський 72.1 КБ
Фрактальні розподіли ймовірностей і перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа - Безиковича Г.М. Торбін 89.3 КБ
Функтори Кокстера для зображень колчанів, алгебр і категорій у гільбертових просторах С.А. Кругляк 37.9 КБ
Функції на одновимірних многовидах О.П. Андріюк 48.3 КБ
Функції на тривимірних многовидах Н.В. Лукова 62.1 КБ
Функції росту автоматів Мілі з двома станами над двохелементним алфавітом та напівгрупи, що ними пор І.І. Резников 40.0 КБ
Функціональне та імітаційне моделювання технічних систем за допомогою модифікованих мереж Петрі О.О. Супруненко 39.3 КБ
Функціональне числення в спряжених просторах функціоналів над класами цілих функцій експоненціальног В.Я. Лозинська 57.9 КБ
Функціональні моделі та метричні вузли для операторів, що близькі до нормальних І.В. Воробйов 41.8 КБ
Функціональні рівняння на локально компактних абелевих групах М.В. Миронюк 172.4 КБ
Х-променева дифракція в кристалах та багатошарових нанорозмірних системах, що містять дислокаційні п В.Б. Гевик 71.2 КБ
Хаотичні автоколивання в широкосмугових генераторах із затримкою та амплітудною нелінійністю О.В. Земляний 75.3 КБ
Характеристики випромінювання ліній передачі з імпедансними межами А.П. Удовенко 64.0 КБ
Хвилеводні та періодичні структури, утворені хвилеводами довільного поперечного перерізу Н.Г. Дон 36.4 КБ
Хвилі в твердих нелінійно пружних п'єзоактивних сумішах І.М. Хотенко 28.1 КБ
Хвилі та неоднорідності намагніченості в просторово модульованих структурах А.М. Кучко 122.2 КБ
Хвилі у провідниках з квазідвовимірним електронним енергетичним спектром Д.О. Торяник 77.1 КБ
Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моде Катерина Сергіївна Мусатенко 53.3 КБ
Хвильові функції основного та збудженого станів гелію-ІІ: врахування трьохчастинкових та чотирьохчас М.Д. Томченко 56.8 КБ
Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності М.О. Єлізаров 55.8 КБ
Хемосорбція оксиду пропілену на поверхні дисперсних диоксиду титану і титан- та алюмінійвмісних крем Т.В. Чернявська 18.0 КБ
Хімічний склад F-, G-, K-зір як спостережний прояв еволюції зір та Галактики Т.В. Мішеніна 62.5 КБ
Хімічно модифікований пористий кремній як підкладка для лазерної десорбції / іонізації низькомолекул І.В. Шмиголь 97.7 КБ
Хімія поверхні нових гібрідних органічно-неорганічних матеріалів Ю.Л. Зуб 64.1 КБ
Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих та нітридборних нанотрубок Л.О. Комарова 62.5 КБ
Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних О.Г. Єна 22.8 КБ
Центральний співудар двох однакових затуплених пружних тіл Т.А. Марченко 89.1 КБ
Центри люмінесценції і центри захоплення в кристалічних системах галоїдних сполук кадмію і свинцю Л.І. Ярицька 28.4 КБ
Циклотронні нестійкості гвинтових електронних пучків в магнітоактивних плазмових хвилеводах В.І. Щербінін 58.6 КБ
Цілі функції покращеного регулярного зростання Р.В. Хаць 44.6 КБ
Час життя та стохастичне моделювання статистичних систем В.В. Рязанов 46.4 КБ
Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання динамічних інформаційних об'єктів Л.Д. Писаренко 47.8 КБ
Часовий аналіз процесів тунелювання в ядерних зіткненнях і розпадах С.П. Майданюк 73.8 КБ
Черепичні порядки та їх ідеали Ж.Т. Черноусова 70.6 КБ
Чисельне дослідження процесів адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями В.М. Кухарський 73.5 КБ
Чисельне моделювання аеродинаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок на основі Дмитро Олександрович Редчиць 50.9 КБ
Чисельне моделювання акустичних полів в неоднорідних середовищах Є.С. Подласов 45.9 КБ
Чисельне моделювання гідродинаміки і теплообміну в задачах з конвективною нестійкістю та неєдиним ро П.І. Кудінов 121.1 КБ
Чисельне моделювання гідродинамічної взаємодії суден в умовах обмеженого фарватеру Сергій Володимирович Масюк 157.0 КБ
Чисельне моделювання двофазних стисливих течій з використанням компактних різницевих апроксимацій пі А.В. Зінченко 104.7 КБ
Чисельне моделювання динамічних процесів пружнопластичної взаємодії неоднорідних просторових тіл на І.І. Солодей 106.1 КБ
Чисельне моделювання динамічної поведінки тришарових оболонок обертання з врахуванням дискретності н С.Е. Штанцель 67.6 КБ
Чисельне моделювання дифракційної взаємодії електромагнітних хвиль з періодичними структурами Т.Д. Сеник 73.8 КБ
Чисельне моделювання зворотного розсіювання світла частками і середовищами з випадковою дискретною с Є.С. Зубко 48.8 КБ
Чисельне моделювання і оптимізація динамічних і релаксаційних процесів О.Ю. Грищенко 40.3 КБ
Чисельне моделювання поводження гнучких зсувних оболонок з деформівною нормаллю Н.В. Іванова 596.8 КБ
Чисельне моделювання процесів деформування і накопичення пошкодженості просторових тіл в умовах повз С.О. Пискунов 50.0 КБ
Чисельне моделювання розповсюдження нафтопродуктів в прибережних зонах морів та внутрішніх водоймищ І.О. Бровченко 71.5 КБ
Чисельне моделювання руйнування призматичних тіл на основі напіваналітичного методу скінчених елемен О.О. Шкриль 78.2 КБ
Чисельне моделювання стоку мілкої води з поверхні водозбору В.М. Трушевський 74.3 КБ
Чисельне моделювання струмових і параметричних несталостей плазми в області іонних циклотронних і ни В.В. Ольшанський 30.8 КБ
Чисельне моделювання течій ідеальної нестисливої рідини в областях з різнотипними непроникними рухом Д.І. Черній 35.8 КБ
Чисельне моделювання фізичних процесів у вісесиметричних електронно-променевих приладах М.В. Глумова 31.0 КБ
Чисельне розв'язування лінійних осесиметричних задач коливання рідини методом інтегральних рівнянь Г.П. Даців 78.0 КБ
Чисельне розв'язування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач Р.С. Хапко 74.0 КБ
Чисельне розв'язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі ме А.В. Романенко 74.1 КБ
Чисельний аналіз варіаційних задач міграції домішок в нестисливих потоках із домінуючою конвекцією Ю.С. Козаревська 63.7 КБ
Чисельний аналіз осесиметричного електропружного деформування п'єзокерамічних циліндрів при динамічн Л.О. Григор'єва 51.9 КБ
Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного деформування багатошарових циліндрів М.І. Клименко 77.3 КБ
Чисельні методи оптимізації та моделювання в псевдогіперболічних системах Дмитро Анатолійович Номіровський 48.2 КБ