Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Самоорганізація колоїдних частинок та молекул в рідкому кристалі - В.Г. Назаренко
Розглянуто основні фізичні властивості складних гетерогенних систем, сформованих на базі рідких кристалів. Визначено ієрархію структур та рівноважну конфігурацію поля директора в тонких вільнопідвішених плівках нематичного рідкого кристалу. Запропоновано альтернативний механізм лазерного захоплення колоїдних частинок у рідкому кристалі, в якому показник заломлення колоїдних частинок менший, ніж показники заломлення рідкого кристалу. Визначено основні характеристики оптичної пастки та механізми взаємодії колоїдної частинки з викривленим полем нематичного директора. Розкрито природу взаємодії між колоїдними частинками на поверхні рідкого кристалу. Виявлено нову колоїдну взаємодію, що базується на зв'язку між пружністю та поверхневими властивостями рідкого кристалу. Розглянуто багаточастинкову взаємодію колоїдних частинок та умови формування надмолекулярних кристалічних структур на поверхні нематичного рідкого кристалу. Розроблено надтонкі ліотропні хромонічні рідкокристалічні поляризатори та визначено їх матеріальні параметри. Обгрунтовано нову концепцію агрегації барвників у рідкому кристалі та їх взаємодії з електромагнітним полем світлової хвилі.

Участь епіфіза та моноамінів у регуляції функції гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи птахів (гіс - Р.О. Барчук
Розглянуто основні фізичні властивості складних гетерогенних систем, сформованих на базі рідких кристалів. Визначено ієрархію структур та рівноважну конфігурацію поля директора в тонких вільнопідвішених плівках нематичного рідкого кристалу. Запропоновано альтернативний механізм лазерного захоплення колоїдних частинок у рідкому кристалі, в якому показник заломлення колоїдних частинок менший, ніж показники заломлення рідкого кристалу. Визначено основні характеристики оптичної пастки та механізми взаємодії колоїдної частинки з викривленим полем нематичного директора. Розкрито природу взаємодії між колоїдними частинками на поверхні рідкого кристалу. Виявлено нову колоїдну взаємодію, що базується на зв'язку між пружністю та поверхневими властивостями рідкого кристалу. Розглянуто багаточастинкову взаємодію колоїдних частинок та умови формування надмолекулярних кристалічних структур на поверхні нематичного рідкого кристалу. Розроблено надтонкі ліотропні хромонічні рідкокристалічні поляризатори та визначено їх матеріальні параметри. Обгрунтовано нову концепцію агрегації барвників у рідкому кристалі та їх взаємодії з електромагнітним полем світлової хвилі.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Взаємодія пучків поляризованих електронів з поляризованою електронною мішенню О.В. Гламаздін 24.2 КБ
Взаємодія радіально обмежених модульованих електронних пучків з неоднорідною плазмою Тарас Євгенович Літошенко 81.6 КБ
Взаємодія тріщин при згині пластин з урахуванням контакту берегів Т.М. Даляк 87.0 КБ
Взаємодія турбулентного примежового шару з в'язко-пружним покриттям змінної товщини Я.В. Загуменний 85.7 КБ
Взаємодія хвиль у пасивних та активних середовищах К.Ю. Бліох 28.9 КБ
Взаємодія циліндричної оболонки і сферичного тіла в стисливій рідині В.В. Дзюба 75.8 КБ
Взаємозв'язки полів спінів 1 і 1/2 та їхня роль у побудові квантової електродинаміки в термінах напр В.М. Симулик 31.5 КБ
Взаємозв'язок електронної і атомної структур адсорбованих шарів І.М. Яковкін 34.2 КБ
Взаємозв'язок електронної, магнітної та кристалічної структур у залізо-марганцевих пніктидах О.В. Головчан 109.4 КБ
Взаємозв'язок поляризації та об'ємного заряду в напівкристалічних та аморфних плівках органічних акт І.С. Скітер 18.4 КБ
Взаємозв'язок поляризаційних та частотних флуктацій мод квазіізотропного резонатора В.В. Стукаленко 28.9 КБ
Взаємозв'язок структурних особливостей вуглецевих матеріалів з їх оптичними та механічними властивос І.Б. Янчук 26.6 КБ
Взаємозв'язок характеристик розсіяного сигналу з параметрами поверхні при багаточастотних методах ди С.Є. Яцевич 24.2 КБ
Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних Н.А. Турбай 52.3 КБ
Вивчення дефектних станів у напівізолюючому нелегованому арсеніді галію О.М. Стрільчук 38.6 КБ
Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі дефор Р.В. Чепіль 79.4 КБ
Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестандартному потоці в'язкої нестислив А.Ш. Фаяд 64.2 КБ
Визначення граничних станів елементів бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнув С.Ю. Богдан 36.9 КБ
Визначення довговічності металічних матеріалів та зварних з'єднань при циклічному навантаженні і нав Д.В. Рудавський 70.6 КБ
Визначення електронної концентрації іоносферної плазми методом некогерентного розсіяння радіохвиль у Ю.В. Черняк 90.9 КБ
Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії В.В. Савицький 1.23 МБ
Визначення критичних значень навантаження при деформуванні гнучких довгих пологих некругових циліндр Л.В. Харитонова 129.4 КБ
Визначення кутової структури радіовипромінювання космічних радіоджерел у декаметровому діапазоні хви Р.В. Ващишин 28.3 КБ
Визначення мас великих астероїдів на основі наземних позиційних спостережень А.В. Іванцов 61.7 КБ
Визначення напруженного стану прямокутних в плані пологих ортотропних оболонок змінної товщини в уто Наталія Петрівна Яремченко 91.8 КБ
Визначення напружено-деформованого стану структурно-неоднорідних пластин і оболонок на основі уточне Р.І. Тучапський 105.9 КБ
Визначення напруженого стану некругових порожнистих неоднорідних циліндрів на основі апроксимації фу Л.С. Рожок 78.2 КБ
Визначення напруженого стану неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових Б.М. Калиняк 99.3 КБ
Визначення орбіт ШСЗ для вирішення задач геодинаміки та моніторингу геостаціонарної зони за результа С.П. Руденко 22.1 КБ
Визначення основних параметрів тепло- і масопереносу в сумішах, розчинах і сплавах з використанням б С.В. Терехов 237.3 КБ
Визначення параметрів обертання, форми та зміщення фотоцентра астероїдів методами чисельного моделюв Н. Тунгалаг 43.9 КБ
Визначення параметрів плівково-поверхневих структур методом обвідних спектрів А. Моргуліс 54.6 КБ
Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах Н.Б. Сас 83.8 КБ
Визначення підмноговидів за заданим грасмановим образом В.О. Горькавий 93.2 КБ
Визначення положень небесних об'єктів до 15m із спостережень на аксіальному меридіанному О.В. Шульга 50.9 КБ
Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу В.Л. Дємьохін 55.0 КБ
Визначення рельєфу та оптичних характеристик ділянки поверхні планети за серією її зображень Нгуен Суан Ань 12.8 КБ
Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами О.В. Максимович 82.5 КБ
Визначення та оптимізація термонапруженого стану тіл на основі обернених задач термомеханіки А.В. Ясінський 83.5 КБ
Визначення термопружного стану тіл з отворами і тріщинами за допомогою уточнених формул обернення пе Т.Я. Соляр 92.8 КБ
Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000 О.В. Гриценко 434.3 КБ
Визначення хімічного складу планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх Н.В. Гаврилова 133.9 КБ
Використання біметалевих шарів і планарних діелектричних структур в оптоелектронних сенсорах А.В. Самойлов 28.6 КБ
Використання еквігравітуючих фігур для опису гравітаційного поля небесних тіл О.В. Завізіон 68.5 КБ
Використання інтегральних представлень в теорії пружності та термопружності для складних областей О.А. Звьоздочкіна 65.4 КБ
Використання ітераційної теорії для дослідження локального термопружного згину ортотропних пластин Т.О. Філімонова 63.3 КБ
Використання методу НеЛТР аналізу для дослідження вмісту легких елементів у зоряних атмосферах С.А. Коротін 24.2 КБ
Використання скануючої тунельної мікроскопії для вивчення структури поверхні твердих тіл- провідникі Сергій Леонідович Прядкін 12.0 КБ
Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича Т.О. Яковенко 32.5 КБ
Випадкові фрактальні множини з марковськими подрібненнями в R О.Л. Шпілінська 204.6 КБ
Випромінювальні остовно-валентні та міжконфігураційні переходи в галоїдних сцинтиляційних матеріалах Г.Б. Стриганюк 28.4 КБ
Випромінювання електромагнітних хвиль конформними сферичними антенами В.В. Радченко 306.8 КБ
Випромінювання надширокосмугових імпульсних електромагнітних полів антенами великого струму Хармута Г.П. Почанін 45.0 КБ
Випромінювання та розсіяння електромагнітних хвиль у біанізотропних середовищах О.В. Малюскін 63.1 КБ
Високоефективне перетворення частоти на діодах з бар'єром Шотткі та малошумливі приймачі міліметрово В.І. Піддячий 202.7 КБ
Висококонтрастні рідкокристалічні модулятори лазерного випромінювання О.Є. Сушинський 35.7 КБ
Високопаралельні алгоритми та засоби для розв'язання задач масових арифметичних і логічних обчислень М.С. Яджак 88.2 КБ
Високороздільна Х-променева дифрактометрія структурних порушень у приповерхневих шарах Si та кристал Т.А. Каземірський 86.0 КБ
Високотемпературна повзучість титанових сплавів з різною мікроструктурою В.І. Бондарчук 18.1 КБ
Високотемпературна теплопровідність молекулярних кристалів О.І. Пурський 27.0 КБ
Високотемпературний тепломасообмін при протіканні хімічних реакцій та фазових перетворень на поверхн Т.В. Гризунова 425.9 КБ
Високотемпературні структурно-фазові перетворення в нестехіометричних, розупорядкованих фазах втілен М.В. Карпець 87.8 КБ
Високотемпературні та гістерезисні режими тепломасообміну і кінетики хімічних реакцій твердих тіл з Ю.В. Пруднікова 93.1 КБ
Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в баг І.О. Баран 184.3 КБ
Високочастотні властивості феромагнетиків та антиферомагнетиків в умовах нерезонансного збудження зо Ж.В. Сльозова 70.8 КБ
Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини М.С. Якименко 70.8 КБ
Вихровий зонально-неоднорідний термоелемент Р.В. Кузь 57.9 КБ
Вихрові стани наномагнетиків В.П. Кравчук 74.6 КБ
Вищі симетрії та парасуперсиметрії еволюційних рівнянь А.Г. Сергєєв 35.7 КБ
Виявлення неоднорідності пружних властивостей тонкостінних елементів по зміні резонансних частот пов М.Є. Юрченко 65.1 КБ
Відкриті резонансні системи з дисперсійними дзеркалами в приладах мм та субмм діапазонів А.І. Фісун 85.1 КБ
Відновлення імпульсних навантажень, що діють на пружні пластини та напівпростір Д.І. Богдан 83.7 КБ
Відновлення макропараметрів сильнорозсіюючих об'єктів за спекл-полем із використанням опорної хвилі М.М. Домініков 45.4 КБ
Відновлення спотворених сигналів та зображень із використанням неквадратичної регуляризації О.С. Антропов 59.4 КБ
Відображання нелінійних керованих систем на лінійні К.В. Скляр 52.2 КБ
Віковські *-алгебри та їх зображення Д.П. Проскурін 77.3 КБ
Вільні коливання циліндричної оболонки з приєднаними абсолютно твердими та пружними тілами Ю.В. Троценко 47.9 КБ
Вінерів процес на площині з напівпрозорими мембранами на двох прямих, які перетинаються О.В. Арясова 64.5 КБ
Вінцеві голоморфи напівгруп А.І. Закусило 79.7 КБ
Власні вектори квазілінійних операторів Я.М. Димарський 73.9 КБ
Власні значення варіаційних еліптичних задач в перфорованих областях Ю.В. Намлєєва 66.5 КБ
Власні та вимушені коливання в неоднорідних резонаторних системах магнетронів на просторових гармоні О.В. Фурсова 44.0 КБ
Властивості акреційного потоку у магнітних тісних подвійних системах О.В. Халевін 24.1 КБ
Властивості аналітичних у півплощині та мероморфних у кругових кільцях функцій А.Я. Христіянин 42.9 КБ
Властивості банахових просторів та операторів, що пов'язані з геометрією зрізок Євген Володимирович Івахно 304.3 КБ
Властивості високотемпературних рідинних систем в гравітаційному полі поблизу критичної точки Є.Г. Рудніков 30.9 КБ
Властивості вихорів у двовимірних легкоплощинних феромагнетиках Я.Є. Прилепський 61.6 КБ
Властивості голограм Юнга Г.В. Богатирьова 33.2 КБ
Властивості екситонних збуджень J-агрегатів в умовах статичного та динамічного безладу (зв'язок із с О.В. Сорокін 31.7 КБ
Властивості задач комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями. Методи та алгор Л.М. Колєчкіна 93.6 КБ
Властивості йонно-модифікованих тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів IV групи М.І. Клюй 38.0 КБ
Властивості купратних метало-оксидів, пов'язані з анізотропією електронного спектру і кулонівськими В.І. Пентегов 104.4 КБ
Властивості легких ядер, зумовлені [альфа]-кластерними конфігураціями Володимир Васильович Осташко 271.2 КБ
Властивості матричної дисперсної системи поліхлортрифторетилен - йодид срібла О.М. Гаркуша 44.6 КБ
Властивості мероморфних функцій у двозв'язних областях І.П. Кшановський 65.4 КБ
Властивості модифікованих вуглецевих плівок та шаруватих структур на основі кремнію А.Б. Романюк 26.3 КБ
Властивості плівок GaN, отриманих на поруватому GaAs методом нітридизації А.С. Ревенко 37.7 КБ
Властивості просторового розподілу квазарів за даними Слоанівського цифрового огляду неба Г.Ю. Іващенко 69.8 КБ
Властивості розв'язків <$E bold {2b vec }>-параболічних систем, визначених у необмежених за часовою Т.М. Балабушенко 37.5 КБ
Властивості розв'язків вироджених диференціальних рівнянь вищих порядків з обмеженнями на резольвент О.Л. Півень 274.7 КБ
Властивості розв'язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами Б.В. Довгай 45.9 КБ
Властивості розв'язків рівнянь марковського відновлення Н.В. Бугрій 52.6 КБ
Властивості розв'язків різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів у банаховому М.Ф. Городній 57.7 КБ
Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі Г.М. Шевченко 20.3 КБ
Властивості розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з нескінченною післядією С.В. Антонюк 58.8 КБ
Властивості розсіяного випромінювання малих тіл Сонячної системи В.К. Розенбуш 81.0 КБ
Властивості рухів у випадку Ейлера для узагальнених рівнянь Ейлера- Пуасона Н.М. Чинкуляк 66.0 КБ
Властивості сингулярних оптичних пучків, утворених модами Лагерра-Гаусса В.В. Слюсар 48.1 КБ
Властивості сингулярної компоненти дифракційного поля та її застосування в задачах дифракції Р.А. Лимаренко 52.6 КБ
Властивості стохастичних потоків, що відповідають рівнянням зі взаємодією Т.В. Маловічко 24.9 КБ
Властивості стратосферного аерозолю у полярних областях Юпітера за даними фотополяриметричних спосте О.С. Шалигіна 114.7 КБ
Властивості та структура тліючого розряду постійного струму низького тиску С.Д. Яковін 25.6 КБ
Властивості фоточутливих діодних структур на основі монокристалічного телуриду кадмію М.В. Скрипник 47.2 КБ
Внутрішній розмірний ефект в електрофізичних властивостях металевих матеріалів з різним ступенем дис О.А. Білоус 112.7 КБ
Внутрішній фотоефект в контакті метал- напівпровідник з мікрорельєфною межею поділу Сергій Васильович Мамикін 27.0 КБ