Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Клітинні механізми формування радіаційних ефектів в імунній системі у віддаленому періоді Чорнобильс - Н.В. Бєляєва
Досліджено проблему радіобіології з розкриття клітинних механізмів розвитку радіаційного ефекту в імунній системі у разі аварійного опромінення. На підставі клініко-експериментальних досліджень встановлено занономірності формування радіаційного ефекту в імунній системі крізь адаптивні, генотоксичні, проліферативні, диференційні реакції кровотворних стовбурових (ранніх попередників гемопоезу) і імунокомпетентних клітин у діапазоні доз, що мали місце у випадку Чорнобильської аварії. Встановлено роль незбалансованості взаємодії цих клітин у механізмі реалізації клітинних реакцій на опромінення в імунній системі. Розроблено концепцію методичного забезпечення оптимізованого контролю формування пізніх ефектів опромінення в імунній системі у постраждалих від аварійного радіаційного впливу.

Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин - Н.К. Куцоконь
Досліджено проблему радіобіології з розкриття клітинних механізмів розвитку радіаційного ефекту в імунній системі у разі аварійного опромінення. На підставі клініко-експериментальних досліджень встановлено занономірності формування радіаційного ефекту в імунній системі крізь адаптивні, генотоксичні, проліферативні, диференційні реакції кровотворних стовбурових (ранніх попередників гемопоезу) і імунокомпетентних клітин у діапазоні доз, що мали місце у випадку Чорнобильської аварії. Встановлено роль незбалансованості взаємодії цих клітин у механізмі реалізації клітинних реакцій на опромінення в імунній системі. Розроблено концепцію методичного забезпечення оптимізованого контролю формування пізніх ефектів опромінення в імунній системі у постраждалих від аварійного радіаційного впливу.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 28, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Термодинаміка і кінетика фазоутворення в багатокомпонентних напівпровідникових системах П.П. Москвін 198.7 КБ
Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів О.Ю. Актан 22.1 КБ
Термодинаміка протонної моделі кристалів сім'ї КН2РО4 з тунелюванням і п'єзоел Б.М. Лісний 80.9 КБ
Термодинаміка спінових сіток ізингового типу В.С. Янішевський 124.0 КБ
Термодинаміка та динамічні властивості водневозв'язаних сегнетоактивних матеріалів із конкуруючими к А.С. Вдович 379.7 КБ
Термодинаміка та електродинаміка міжфазних взаємодій у плазмі продуктів згорання металізованих склад Г.С. Драган 190.0 КБ
Термодинаміка та енергетичний спектр асиметричної моделі Хаббарда: ефекти розсіяння у підході динамі Орест Богданович Гера 573.7 КБ
Термодинаміка та кристалохімія атомних дефектів у кристалах і плівках PbTe, PbSe, легованих Tl, In Л.Р. Павлюк 26.9 КБ
Термодинамічна стійкість твердих розчинів заміщення на основі титану та її вплив на кристалічну будо С.В. Шевченко 39.8 КБ
Термодинамічний аналіз фазових рівноваг і структура алюмінієвих сплавів з магнієм, кремнієм та герма О.В. Сульженко 30.6 КБ
Термодинамічні властивості сегнетоелектричних кристалів CuInP2(SexS1- x)6 Лариса Михайлівна Белей 90.6 КБ
Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу Б.М. Маркович 103.5 КБ
Термодинамічні характеристики, кінетичні властивості та критерії самоорганізації носіїв у телурі в о М.Г. Рождественська 244.9 КБ
Термодинамічні, кінетичні та магнітні властивості квантових твердих тіл при низьких температурах Тетяна Миколаївна Анцигіна 70.5 КБ
Термоелектричні генератори на органічному паливі В.Я. Михайловський 84.0 КБ
Термоелектричні та магнітні властивості напівпровідникових надграток EuS-PbS В.В. Волобуєв 28.1 КБ
Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів К.О. Іваненко 43.0 КБ
Термомеханіка багатокомпонентних деформівних твердих тіл низької електропровідності при електромагні Р.Ф. Терлецький 84.3 КБ
Термомеханіка неферомагнітних електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів з м Р.С. Мусій 83.4 КБ
Термомеханіка пружно-пластичних термочутливих феромагнітних електропровідних тіл обертання за дії кв Б.Д. Дробенко 70.1 КБ
Термонапружений стан феритових тіл з плоскопаралельними границями за дії квазіусталених електромагні Р.О. Івасько 37.9 КБ
Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення О.Б. Гуменчук 63.2 КБ
Термопружність багатошарових пластин складної форми в плані при наявності міжшарових джерел тепла Є.В. Свєт 79.7 КБ
Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок Б.П. Зайцев 91.7 КБ
Терморезисторні елементи струмового захисту на основі керамічних напівпровідникових композитів {Cu І.В. Гадзаман 25.5 КБ
Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів О.А. Кошулько 46.1 КБ
Технологія одержання та фізичні властивості багатокомпонентних твердих розчинів на основі телуриду с Є.І. Слинько 41.8 КБ
Технологія одержання та фізичні властивості тонких плівок халькопіритних напівпровідників і прозорих С.В. Білічук 41.7 КБ
Течії середовища, що проводить струм, з внутрішніми джерелами маси в МГД-каналах з проникними стінка Д.В. Легейда 39.0 КБ
Течія провідної рідини в обертовому електромагнітному полі В.П. Шамота 67.2 КБ
Течія Стокса навколо системи прямокутних пластинок О.М. Горовий 576.4 КБ
Тонка структура монохроматичних та поліхроматичних сингулярних пучків у одноосьовому кристалі Ю.О. Єгоров 190.1 КБ
Тонка структура поверхонь поділу в металах і сплавах Т.І. Мазілова 64.1 КБ
Тонкі плівки рідких кристалів з виродженими граничними умовами А.Б. Нич 35.8 КБ
Топографія і дифрактометрія кристалів кремнію з дислокаціями і мікродефектами в умовах X-променевого Д.Г. Федорцов 71.3 КБ
Топологічна динаміка: мінімальність, ентропія та хаос С.Ф. Коляда 51.9 КБ
Топологічна еквівалентність псевдогармонічних функцій І.А. Юрчук 87.5 КБ
Топологічна спряженість відображень Т.В. Будницька 53.8 КБ
Топологічна структура світлових полів з поляризаційними сингулярностями Р.І. Єгоров 40.0 КБ
Топологічна та символьна складність унімодальних відображень О.Ю. Волкова 140.8 КБ
Топологічний аналіз глобальної стійкості узагальнених вольтеррівських моделей В.С. Чернишенко 106.3 КБ
Топологічні властивості функцій і векторних полів на маловимірних многовидах О.О. Пришляк 60.3 КБ
Топологічні напівгрупи матричних одиниць і [ламбда]-розширення Брандта топологічних напівгруп Катерина Пилипівна Павлик 61.2 КБ
Топологічні реакції та перетворення спектру орбітального кутового моменту в оптичних пучках В.А. Пасько 65.0 КБ
Топологічні солітони в магнетиках з структурними дефектами О.К. Дудко 65.0 КБ
Топологічні характеристики загальних нелінійних параболічних задач І.Б. Романенко 70.9 КБ
Тополого-алгебраїчні властивості паратопологічних груп О.В. Равський 35.1 КБ
Точкові дефекти і властивості легованих плівок та кристалів селеніду свинцю А.М. Гамарник 88.2 КБ
Точкові дефекти і фазові перетворення у шпінелі та оксиді цирконію під опроміненням І.В. Афанасьєв 26.3 КБ
Точний розв'язок граничних задач для пружного середовища з веретеноподібним включенням М.Ю. Забаранкін 45.4 КБ
Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин Іван Йосипович Поляк 47.5 КБ
Траєкторний підхід і (C, F)-конструкція в ергодичній теорії О.І. Даниленко 65.1 КБ
Траєкторні властивості груп псевдо-гомеоморфізмів польських просторів В.М. Кулагін 141.8 КБ
Транспорт і спектроскопія металооксидів: вплив тиску В.Ю. Таренков 51.4 КБ
Транспорт надструму та вихори Абрикосова в плівках YBa2Cu3O7- дельта Юрій Володимирович Черпак 47.5 КБ
Транспортні та нелінійно-оптичні властивості композитів на основі іонних рідких кристалів метал-алка Ю.А. Гарбовський 46.2 КБ
Трансформація рекомбінаційних механізмів, підвищення квантового виходу та генерація випромінювання в С.В. Старий 32.6 КБ
Трансформація та нелінійна взаємодія хвиль в сонячній атмосфері та в космічній плазмі А.Д. Войцеховська 47.9 КБ
Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям Е.А. Ткаченко 81.2 КБ
Тривимірні фізично нелінійні задачі про згин пружних прямокутних пластин Євген Миколайович Борисов 75.9 КБ
Тригонометричні суми та їх застосування О.А. Гунявий 32.1 КБ
Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних Л.Б. Гнатів 51.9 КБ
Тріщиностійкість алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості С.І. Федак 47.4 КБ
Тріщиностійкість конструкційних матеріалів і їх зварних з'єднань в умовах статичного та ударно-втомн В.С. Караїм 5.1 КБ
Тунельні ефекти в аморфних твердих тілах О.О. Борисенко 199.0 КБ
Тунельні стани у кріокристалах з домішками. Калориметричні дослідження М.І. Багацький 40.5 КБ
Тунелювання в багатобар'єрних та несиметричних надпровідникових структурах Іван Петрович Невірковець 67.0 КБ
Ударна взаємодія твердих і деформівних затуплених тіл зі стисливою рідиною В.В. Гавриленко 77.8 КБ
Удосконалення математичної моделі прихованого марковського дерева в задачах попередньої обробки та к О.В. Капшій 102.8 КБ
Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделюванн Ю.П. Франко 85.0 КБ
Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей паралельно-ієрархічного пер Н.І. Кокряцька 66.7 КБ
Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів О.М. Дубинка 48.3 КБ
Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделе І.В. Калиній 79.2 КБ
Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями В.М. Петричкович 41.8 КБ
Узагальнені автодуальні поля в N=2 суперсиметричній теорії Янга - Міллса А.М. Павлюк 29.2 КБ
Узагальнені види збіжності у задачах теорії банахових просторів і теорії міри О.С. Леонов 320.0 КБ
Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування Л.В. Рибачук 48.1 КБ
Узагальнені інтеграли для векторних функцій та векторних мір Л.М. Цейтлін 46.2 КБ
Узагальнені когерентні стани та динаміка ядерних систем В.С. Василевський 86.0 КБ
Узагальнені кон'юнктивні перетворення та їх застосування в теорії функцій двозначної логіки І.А. Мич 51.9 КБ
Узагальнені крайові задачі для півлінійних параболічних рівнянь О.Ю. Чмир 50.8 КБ
Узагальнені представлення субгармонійних функцій В.О. Герасименко 229.4 КБ
Узагальнені ряди Тейлора та їх застосування Т.В. Рвачова 213.4 КБ
Узагальнені функції в теорії субгармонічних функцій Шуігі Ажмі 268.4 КБ
Узагальнені функції дільників О.В. Сінявський 34.5 КБ
Узагальненні поля Якобі і хаотичне представлення для гамма-поля Д.А. Мержеєвський 56.8 КБ
Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи М.М. Пискун 34.0 КБ
Узгодження каталожних і динамічних систем координат за фотографічними спостереженнями вибраних малих Л.О. Гудкова 25.5 КБ
Узгоджувальні економіко-математичні моделі та методи їх обчислення Д.А. Алєксєєв 68.2 КБ
Українська правнича термінологія у XX ст. Н.С. Трач 46.1 КБ
Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості Г.В. Зеліско 42.2 КБ
Ультрафільтри та топології на групах Є.Г. Зеленюк 30.9 КБ
Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським узагальненим С.М. Краснитський 89.9 КБ
Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв'язків системи випадкових рівнянь з n -> невідоми Л.О. Ромашова 191.9 КБ
Умови існування та динамічні властивості автолокалізованих електронних станів в низьковимірних молек Л.С. Брижик 96.1 КБ
Умови підпорядкованості для систем мінімальних та максимальних диференціальних операторів у простора Д.В. Лиманський 183.0 КБ
Умови стійкості руху нелінійних механічних систем, які встановлені на основі локально-лінійних апрок В.С. Денисенко 51.2 КБ
Умови стійкості руху нелінійних систем з неточними значеннями параметрів Ю.А. Мартинюк-Чернієнко 65.7 КБ
Умови формування структур з ближнім порядком у розташуванні дефектів пакування в кобальтових сплавах Я.Д. Король 46.2 КБ
Умовні симетрії та точні розв'язки систем типу реакції-дифузії зі степеневими коефіцієнтами дифузії Олексій Геннадійович Плюхін 97.0 КБ
Універсальні залежності рівноважних адсорбційних характеристик невпорядкованих середовищ В.В. Кутаров 395.4 КБ
Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій Д.О. Лук'янов 36.4 КБ
Управління процесом символьних перетворень при розв'язанні задач комп'ютерної алгебри Т.М. Швалюк 64.4 КБ
Управління розподілом носіїв заряду в багатошарових квантоворозмірних гетероструктурах і динаміка ла І.М. Сафонов 52.4 КБ
Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей с Ю.О. Лимаренко 89.5 КБ
Усереднені моделі з пам'яттю В.О. Рибалко 67.8 КБ
Усереднені моделі структурованих рідин Максим Анатолійович Бережний 81.5 КБ
Усереднення багатоточкових задач для нелінійних коливних систем з повільно змінними частотами Я.Р. Петришин 59.7 КБ
Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функіональних рівнянь Я.Й. Бігун 81.4 КБ
Усереднення в задачах керування системами із запізненням О.Д. Кічмаренко 72.1 КБ
Усереднення диференціальних форм на многовидах складної мікроструктури А.П. Рибалко 40.0 КБ
Усереднення нелінійних крайових задач в областях з тонкими порожнинами М.А. Наумова 103.9 КБ
Усталені коливання у тривимірних тілах з плоскими концентраторами напружень О.М. Хай 105.0 КБ
Утворення граничного шару в композитних волокнах при старінні С.П. Сенчуров 23.5 КБ
Утворення і рекомбінаційні властивості неоднорідностей в твердих розчинах n-CdHgTe Зоя Костянтинівна Власенко 40.0 КБ