Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 27, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Визначення напруженого стану некругових порожнистих неоднорідних циліндрів на основі апроксимації фу - Л.С. Рожок
Розроблено ефективний підхід до розв'язання класу задач про напружений стан некругових порожнистих неоднорідних циліндрів під дією поверхневого навантаження на бокових поверхнях за певних умов на торцях, що описується системою диференціальних рівнянь у частинних похідних, який базується на сумісному використанні відокремлення змінних, дискретних рядів Фур'є та чисельного методу дискретної ортогоналізації. На основі даного підходу проведено розрахунки задач про напружений стан некругових (еліптичних і гофрованих у поперечному перерізі) порожнистих циліндрів за певних умов на торцях залежно від форми поперечного перерізу, виду прикладеного навантаження з урахуванням неоднорідності за товщиною.

Дослідження та розробка методів і алгоритмів електронного бізнесу - Г.Н. Полєтаєва
Розроблено ефективний підхід до розв'язання класу задач про напружений стан некругових порожнистих неоднорідних циліндрів під дією поверхневого навантаження на бокових поверхнях за певних умов на торцях, що описується системою диференціальних рівнянь у частинних похідних, який базується на сумісному використанні відокремлення змінних, дискретних рядів Фур'є та чисельного методу дискретної ортогоналізації. На основі даного підходу проведено розрахунки задач про напружений стан некругових (еліптичних і гофрованих у поперечному перерізі) порожнистих циліндрів за певних умов на торцях залежно від форми поперечного перерізу, виду прикладеного навантаження з урахуванням неоднорідності за товщиною.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 27, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Структура, електропровідність та магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем на Ю.О. Шкурдода 53.0 КБ
Структура, кінетика зростання та властивості плівок боридів та боронітридів ванадію і танталу В.В. Петухов 35.2 КБ
Структура, оптичні і електричні властивості легованих плівок оксиду цинку, виготовлених методом магн Н.А. Ковтун 34.3 КБ
Структура, стабільність і перколяційні властивості колоїдних композицій на основі багатошарових вугл М.О. Лісунова 56.2 КБ
Структура, фазовий склад та механічні властивості покриттів на основі системи титан - вуглець А.В. Павлов 31.2 КБ
Структури зміни в пористому кремнії після іонної імплантації фосфором І.В. Литвинчук 69.8 КБ
Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних В.І. Манжула 47.1 КБ
Структурна релаксація нанорозмірних плівок Ta2O5, вирощених на підкладках p-Si Володимир Вікторович Шинкаренко 28.8 КБ
Структурне моделювання за експериментальними даними з використанням відношення толерантності Н.А. Мухіна 119.5 КБ
Структурний стан вуглецевих наноматеріалів, отриманих електророзрядними методами Любов Іванівна Іващук 65.5 КБ
Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в умовах дефіциту маркетингов А.В. Кононенко 40.7 КБ
Структурні аспекти двійникування і локалізації пластичної деформації у кристалічних твердих тілах М.Є. Босін 52.8 КБ
Структурні взаємодії в колоїдних дисперсних середовищах: статистико-механічний підхід А.Д. Трохимчук 205.1 КБ
Структурні властивості поверхні Венери за даними радіолокаційної зйомки космічного апарата "Магеллан Р.В. Вдовиченко 22.8 КБ
Структурні дослідження діселеніду ніобію поблизу низькотемпературних фазових переходів В.В. Ібулаєв 69.8 КБ
Структурні дослідження перовскітоподібних систем в області низькотемпературних фазових перетворень М.Ю. Шведун 36.1 КБ
Структурні зміни в зразках гідроксилапатиту з різним вмістом домішок при відпалі в інтервалі темпера Д.В. Рохмістров 39.1 КБ
Структурні зміни в кристалах кремнію опромінених високоенергетичними частками за даними X-променевої Б.І. Гуцуляк 52.4 КБ
Структурні зміни при модифікації рідких евтектик І.І. Штаблавий 44.6 КБ
Структурні зміни при нагріванні аморфних металевих сплавів на основі Al та Fe Ю.О. Кулик 74.1 КБ
Структурні і люмінесцентні властивості поруватого кремнію, отриманого методом анодного електрохімічн Д.Ф. Тімохов 94.7 КБ
Структурні механізми індукованих магнітним полем деформацій в мартенситі Ni-Mn-Ga Н.І. Главацька 87.3 КБ
Структурні перетворення в рідинах з сильноанізотропними молекулами В.Я. Гоцульський 20.3 КБ
Структурні перетворення та зміни енергетичного спектру в напівпровідникових матеріалах електроніки п Г.Ю. Рудько 48.0 КБ
Структурні та оптичні властивості багатокомпонентних тонких плівок, модифікованих активними обробкам Р.Л. Політанський 26.6 КБ
Структурні та фізичні властивості полімерних плівок, допованих барвниками, та композитів на їх основ Л.І. Фененко 35.6 КБ
Структурні теореми для *-алгебр, породжених наборами проекторів К.А. Юсенко 109.1 КБ
Структурні характеристики багатошарової системи InxGa1 - xAs О.П. Кройтор 68.7 КБ
Структурні, теплові та магнітні властивості низьковимірних атомарних та молекулярних кріокристалів І.І. Полтавський 803.4 КБ
Структурно-алгоритмичне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіле Юрій Бойко 660.8 КБ
Структурно-фазові зміни в кристалічних та аморфних сплавах на основі перехідних металів при термоцик В.В. Гіржон 112.1 КБ
Структурно-фазові перетворення та дифузійні процеси в металевих покриттях під дією електронів і прот Н.І. Шумакова 41.5 КБ
Структуроутворення шарів Al, Cu, Ni, Cr, Ta, Ti та C при нерівноважному переході речовини в конденсо Ю.О. Космінська 27.6 КБ
Структурування та дослідження стійкості динамічних систем дискретного аргументу Д.Д. Киращук 16.8 КБ
Струмові стани в мезоскопічних нормальних та надпровідних системах С.М. Шевченко 80.3 КБ
Струмові стани в надпровідних композиціях з просторовою неоднорідністю структури В.Є. Сахнюк 116.5 КБ
Струнні космології М. Домбровський 75.6 КБ
Субординація стохастичних процесів у фізиці і астрофізиці О.О. Станиславський 244.5 КБ
Субструктура та дефектність кристалів біогенного апатиту С.М. Данильченко 25.9 КБ
Субструктурне зміцнення матриці волокнистих композиційних матеріалів у процесі їх термоциклювання М.В. Лисий 38.6 КБ
Супералгебри Ляйбниця та їх застосування В.А. Кушніревич 16.4 КБ
Суперсиметричний опис невпорядкованих гетерополімерів Валерій Андрійович Бражний 15.5 КБ
Суперсиметрія електрона в магнітному полі С.І. Вакарчук 101.4 КБ
Суперсиметрія та точно розв'язувані задачі у квантовій механіці В.М. Ткачук 76.6 КБ
Суспензії сегнетоелектричних наночастинок Sn2P2S6 та BaTiO3 в нематичних рідких кристалах Олександр Степанович Бучнєв 67.0 КБ
Сучасний аналіз та обробка надширокосмугових процесів О.В. Лазоренко 218.4 КБ
Тауберові та мерсерові теореми для деяких методів підсумовування функцій кількох змінних С.Я. Деканов 48.3 КБ
Темна енергія і темна матерія як прояви гравітації на брані О.В. Візнюк 47.7 КБ
Температурна залежність і часова стабільність деформацій, що контролюються магнітним полем у сплавах І.М. Главацький 41.0 КБ
Температурна поведінка оптичної анізотропії нелінійних діелектриків з центросиметричною парафазою Р.Я. Шопа 77.6 КБ
Температурні хвилі в ізотропних однорідних і кусково-однорідних напівпровідниках і діелектриках при І.М. Лашкевич 206.7 КБ
Температурно-часові ефекти у неспівмірній фазі кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів І.М. Катеринчук 36.7 КБ
Тензорезистивні властивості плівкових систем Cu/Cr і Fe/Cr в області пружної і пластичної деформації Д.В. Великодний 93.1 КБ
Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв'язків системи нелінійних випадкових рівн С.Я. Слободян 27.4 КБ
Теоретико-польовий опис процесів двочастинкового фото- та електророзщеплення ядра 4He до Ю.О. Касаткін 23.2 КБ
Теоретико-числові методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації Н.К. Тимофієва 41.6 КБ
Теоретична модель формування голограм в середовищах з полімеризаційно-дифузійним механізмом запису Г.М. Карпов 25.7 КБ
Теоретичне дослідження впливу атомів азоту на електронну будову і параметри надтонкої взаємодії в гц Б.З. Янчицький 43.3 КБ
Теоретичне дослідження енергетичних і силових характеристик обмежених металевих систем: робота виход В.П. Курбацький 73.1 КБ
Теоретичне дослідження кристалічної будови і електронної структури йонного провідника La0.5Ls0.5TiO3 Сергій Анатолійович Калькута 70.8 КБ
Теоретичне дослідження процесів інтеркаляції шаруватих структур з залученням методів комп'ютерного м К.О. Єфімова 38.8 КБ
Теоретичний опис електромагнітних процесів на вільних і зв'язаних нуклонах у коваріантних підходах О.Ю. Корчин 249.4 КБ
Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в Т.М. Заяць 49.5 КБ
Теоретичні дослідження спінових та електрон-фононних взаємодій в твердотільних структурах Т.Л. Лінник 53.6 КБ
Теоретичні основи формування та аналізу зображень в області дробового фур'є-перетворення Ю.М. Козловський 74.9 КБ
Теоретичні та методичні основи спостережень та їх обробки на автоматичному меридіанному телескопі го Ю.І. Процюк 25.0 КБ
Теорія "фібоначчієвих" моделей даних, методів обчислень і операційних пристроїв високої продуктивнос В.А. Лужецький 84.5 КБ
Теорія анізотропних і неоднорідних систем у надплинному гелію К.Е. Нємченко 73.2 КБ
Теорія атомних властивостей стиснених кристалів інертних газів Є.Є. Горбенко 378.3 КБ
Теорія біфуркацій для сингулярно збурених рівнянь із запізненням та застосування до задач синхроніза С.В. Янчук 67.5 КБ
Теорія взаємодії частинок проміжних енергій з легкими ядрами в кластерній моделі В.П. Михайлюк 53.1 КБ
Теорія випромінювальних систем із джоулевими і поляризаційними втратами П.Л. Токарський 79.0 КБ
Теорія власних і вимушених електромагнітних коливань у відкритих двовимірних структурах П.М. Мележик 116.7 КБ
Теорія гравітаційної ультрарелятивістської спін-орбітальної взаємодії Р.М. Пляцко 96.4 КБ
Теорія дескриптивних середовищ та її застосування І.В. Редько 86.8 КБ
Теорія дисипативного колективного руху в атомних ядрах Ф.О. Іванюк 71.9 КБ
Теорія дифракції електромагнітних хвиль на неоднорідних конічних структурах В.О. Дорошенко 183.2 КБ
Теорія дифракційних ядерних процесів за участю дейтронів, ядер трітію, гелію і літію В.Ю. Корда 122.4 КБ
Теорія електрон-фононної взаємодії у квантовоточкових наногетеросистемах Р.Б. Фартушинський 44.9 КБ
Теорія електронних станів і магнітооптичні ефекти у квантових ямах з напівмагнітними бар'єрами Ф.В. Кириченко 59.9 КБ
Теорія електронно-коливальної релаксації та оптичних переходів молекул в активних середовищах ексиме В.В. Дацюк 67.1 КБ
Теорія енергетичної структури ізоляторів при надвисоких тисках Ю.В. Єремейченкова 48.5 КБ
Теорія інтегрованих композиційно-номінативних моделей програм М.С. Нікітченко 47.1 КБ
Теорія інтерполяційних задач у класі Стільтьєса та суміжні питання аналізу Ю.М. Дюкарев 34.5 КБ
Теорія квадратичних та білінійних оцінок невідомої дисперсії і коефіцієнта коваріації Н.П. Тупко 18.2 КБ
Теорія магнетронів на просторовій гармоніці з холодним вторинно-емісійним катодом С.В. Сосницький 40.0 КБ
Теорія поглинання високочастотної потужності в геліконній плазмі К.П. Шамрай 69.6 КБ
Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування Д.Б. Буй 55.2 КБ
Теорія резонансних оптичних явищ на періодично-модульованих межах провідних середовищ О.Ю. Нікітін 73.5 КБ
Теорія релаксаційних процесів в анізотропних та ізотропних фононних системах надплинного гелію Ю.О. Кіценко 68.0 КБ
Теорія розв'язності і наближене розв'язання сингулярних інтегральних рівнянь та їх систем у винятков Г.В. Ковальова 76.9 КБ
Теорія стаціонарних і квазістаціонарних станів електронів та екситонів у циліндричних та гексагональ М.М. Довганюк 106.2 КБ
Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією І.І. Кирчей 32.9 КБ
Теорія та аналіз явищ оптичної дифракції на складних періодичних структурах В.М. Фітьо 143.5 КБ
Теорія та методи системологічного моделювання та їх використання для інформаційно-аналітичного супро С.І. Маторін 76.9 КБ
Теорія термопружних та магнітних властивостей монокристалів та плівок мартенситних сплавів Ni - Mn - В.М. Князький 730.9 КБ
Теорія фрагментації та універсальні асимптотики О.В. Кукліна 70.9 КБ
Теорія функцій в квантовому крузі Д.Л. Шкляров 47.3 КБ
Теорія функціонально-градієнтних термоелементів і модулів на їх основі Л.М. Вихор 80.1 КБ
Тепло-електрофізичні фактори еволюції високотемпературних частинок в газі К.І. Семенов 31.0 КБ
Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання К.М. Панкратов 51.5 КБ
Тепловикористовуючі металогідридні системи газозабезпечення електрофізичних енергоустановок Є.В. Клочко 26.9 КБ
Теплові флуктуації неоднорідних дисперсних систем А.В. Кирилюк 30.5 КБ
Тепломасообмін при термолізі й ерозії конденсованої фази у високотемпературних гетерогенних системах Г.Г. Стрелкова 102.7 КБ
Теплофізичні властивості модифікованих епоксидних полімерів О.В. Горшунов 69.3 КБ
Теплофізичні властивості наноструктурованих полімерів олефінів та їх кополімерів з оксидом вуглецю В.Б. Долгошей 43.5 КБ
Теплофізичні і електрофізичні властивості та релаксаційні процеси в металонаповнених епоксидних полі С.Л. Василенко 43.3 КБ
Теплофізичні та електрофізичні властивості матрично-дисперсної системи на основі пентапласту та йоди М.О. Рокицький 40.9 КБ
Термічне розширення рідкісноземельних галатів зі структурою перовскіту А.Т. Сенишин 77.9 КБ
Термо- і в'язкопружність термопластичних нанокомпозитів на основі поліпропілену та поліаміду 6 В.М. Караман 41.4 КБ
Термо- і фотостимульовані процеси в люмінесцентних і світлочутливих матеріалах на основі галогенідів Ірина Степанівна Новосад 54.2 КБ
Термоактиваційний аналіз руйнування матеріалів в умовах нестаціонарного деформування (шийкоутворення Р.В. Колодницька 61.2 КБ
Термодинаміка двопідграткової псевдоспін-електронної моделі в теорії сильнокорельованих електронних О.Д. Данилів 59.6 КБ
Термодинаміка зворотних та незворотних деформацій при одновісному навантаженні наповнених полімерів Д.І. Сухоруков 66.9 КБ
Термодинаміка і кінетика процесів катіонної й аніонної інтеркаляції халькогенідів індію, галію, вісм Б.П. Бахматюк 39.9 КБ