Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Мембранні механізми дії апаміну на іонні струми гладеньком'язової клітини - О.В. Повстян


Закономірності формування з'єднань різнорідних металів різними способами зварювання тиском - В.В. Арсенюк
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 26, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним та імпульсним керуванням із застосуванн Н.В. Кравченко 168.2 КБ
Стабілізація динамічних систем імпульсним і гібридним керуванням Віталій Миколайович Неспірний 86.7 КБ
Стабілізація процесів горіння в екзотермічних реакторах методами розподіленого керування М.Т. Пагута 97.4 КБ
Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами І.А. Джалладова 418.9 КБ
Стабілізація та стійкість нелінійних динамічних систем із застосуванням до проблем механіки твердих О.Л. Зуєв 83.1 КБ
Стабільність контрактно-металізаційних систем у приладах з бар'єром Шотткі В.О. Цимбал 106.2 КБ
Стабільність, зонна структура та оптичні властивості твердих розчинів на основі елементів IV групи Ю.Г. Королюк 45.3 КБ
Стан низькотемпературних шарів в сонячних петлях С.М. Чорногор 33.8 КБ
Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах М.І. Клапчук 891.0 КБ
Статистико-механічне моделювання властивостей полярних і магнітних рідин І.П. Омелян 1.67 МБ
Статистико-механічне моделювання впливу пористих середовищ на властивості рідин Т.М. Пацаган 86.6 КБ
Статистична гідродинаміка сумішей магнітних та немагнітних частинок О.Ф. Бацевич 68.5 КБ
Статистична механіка магнітних ланцюжків з регулярною неоднорідністю і випадковим безладом О.В. Забуранний 55.8 КБ
Статистична теорія багатокомпонентних сумішей: фазові переходи і критична поведінка О.В. Пацаган 186.6 КБ
Статистична теорія колективних збуджень у рідинах: підхід узагальнених колективних мод І.М. Мриглод 81.2 КБ
Статистична теорія самоподібних систем із різним перемішуванням потоку у фазовому просторі С.В. Кохан 47.4 КБ
Статистична теорія фрагментації твердотільних середовищ при самоподібному законі подрібнення Р.Є. Бродський 83.9 КБ
Статистичне моделювання дендритів нейронів Я.С. Бондаренко 145.5 КБ
Статистичне моделювання ефектів іонної асоціації та катіонного гідролізу в колоїдно-електролітичних М.Ю. Дручок 838.3 КБ
Статистичне оцінювання ентропії та його застосування до побудови статистичних критеріїв В.В. Мергель 16.9 КБ
Статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція в ультразвуковій та магніторезонансній інтроскопі С.П. Радченко 52.7 КБ
Статистичне представлення межового тертя та фрагментації металів Я.О. Ляшенко 91.2 КБ
Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів Р.М. Юзефович 59.5 КБ
Статистичний аналіз і синтез випромінюючих систем в зоні Френеля В.В. Должиков 66.4 КБ
Статистичний аналіз прихованих періодичностей в системах для визначення характеристик технічних об'є О.П. Драбич 55.3 КБ
Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостереженнях із суміші О.О. Кубайчук 35.7 КБ
Статистичний підхід у теорії колективних процесів руйнування твердотільних середовищ О.І. Шеремет 78.3 КБ
Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії А.В. Нетреба 27.2 КБ
Статистичні задачі теорії чисел Наталія Сергіївна Просянюк 102.4 КБ
Статистичні закономірності в зоряних системах В.А. Захожай 76.6 КБ
Статистичні методи моделювання багатовимірних лінійних систем в умовах структурної невизначеності О.П. Саричев 297.6 КБ
Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях А.В. Романов 43.1 КБ
Статистичні та стохастичні характеристики поля розсіяного когерентного випромінювання та їх діагност П.П. Максимяк 69.3 КБ
Статистичні характеристики НВЧ сигналів на трансатмосферних трасах під час сонячних протонних подій Ю.В. Гончаренко 38.3 КБ
Статичні граничні задачі для пружного зрізання клина В'ячеслав Вікторович Лях 91.5 КБ
Статичні і динамічні властивості нелінійних магнітних утворень у низьковимірних феромагнітних систем Юрій Іванович Джежеря 109.4 КБ
Статичні та динамічні деформації парамагнітного центра у спектрах ЕПР іонів групи заліза С.М. Лукін 58.1 КБ
Статичні та динамічні характеристики широкоапертурних плазмових лінз зі стаціонарним магнітним полем Ю.М. Чех 35.7 КБ
Стаціонарний дуговий розряд низького тиску у системах плазмової обробки поверхонь В.М. Хороших 93.6 КБ
Стаціонарні властивості джозефсонівських тунельних контактів на основі близькісних структур надпрові О.А. Кошина 1.58 МБ
Стаціонарні і динамічні моделі та методи розподілу гідроресурсу Г.С. Фінін 71.1 КБ
Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів А.О. Губа 40.1 КБ
Створення електрофізичних радіаційних установок та дослідження змін властивостей матеріалів при пром В.І. Сахно 87.7 КБ
Створення на основі теорії R-функцій методів і програмного забезпечення для розв'язання задач повзуч Олександр Миколайович Склепус 59.4 КБ
Створення та динаміка негативно заряджених частинок у плазмових електромагнітних уловлювачах А.А. Петрушеня 30.0 КБ
Створення та модифікація структур Me-CdZnTe-Me для детектування гамма-випромінювання Д.В. Кутній 37.5 КБ
Створення та тестування модулів мікростріпового кремнієвого детектора експерименту ALICE О.Д. Борисов 73.5 КБ
Стимульовані опроміненням нестійкості та фазові перетворення в бінарних кристалах та одновимірних си В.В. Михайловський 35.4 КБ
Стиск пружних тіл сферичної та циліндричної форми за умов негерцівського контакту О.І. Жупанська 118.2 КБ
Стійкість динамічних систем з післядією випадкової структури з врахуванням марковських збурень І.В. Дорошенко 84.7 КБ
Стійкість і оцінювання розв'язків стохастичних динамічних систем нейтрального типу з пуассоновими зб В.Ю. Береза 135.7 КБ
Стійкість кисневої підсистеми і властивості YBa2Cu3O6~+~x І.М. Саблін 41.5 КБ
Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням О.І. Кузьмич 60.2 КБ
Стійкість магнітогідродинамічних коливань в тороїдних системах О.В. Ромащенко 89.2 КБ
Стійкість неоднорідних пластин з тріщинами та отворами А.В. Убийвовк 73.3 КБ
Стійкість підкріпленої в області і на криволінійній границі пластини як елемента тонкостінної просто В.Б. Минтюк 75.9 КБ
Стійкість руху механічних систем: гібридні моделі В.І. Слинько 60.3 КБ
Стійкість стаціонарних режимів системи твердих тіл, які утворюють напівзамкнений ланцюг Е.Г. Веласко 92.1 КБ
Стійкість стохастичних динамічних систем з післядією нейтрального типу І.В. Малик 43.8 КБ
Стійкість та асимптотична поведінка розв'язків системи нелінійних різницевих рівнянь А.А. Панчук 30.3 КБ
Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями Ярослав Михайлович Чабанюк 75.2 КБ
Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику С.Я. Гончарова 38.5 КБ
Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику С.Я. Гончарова 25.2 КБ
Стохастичний аналіз дробових броунівських полів С.А. Ільченко 54.9 КБ
Стохастичні ефекти у динаміці багатофотонної іонізації атомних систем у полі лазерного випромінюванн А.А. Свинаренко 56.1 КБ
Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та Ю.В. Крвавич 19.3 КБ
Стохастичні моделі і методи оперативного управління режимами роботи насосних станцій систем водопост П.В. Шулік 123.8 КБ
Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем Р.О. Приходько 151.0 КБ
Стохастичні моделі та методи аналізу самоподібного мережевого трафіка Т.А. Радівілова 130.9 КБ
Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних Н.В. Черемська 139.3 КБ
Стохастичні потоки із взаємодією М.П. Карликова 252.7 КБ
Стрибковий транспорт і кінетика люмінесценції наноструктурованого кремнію А.Я. Жугаєвич 36.0 КБ
Структура аморфних плівок напівпровідників системи Ge-Sb-Se Віктор Степанович Ковтуненко 47.6 КБ
Структура і властивості йон-провідних полімерів на основі поліетиленгліколів О.М. Жигір 136.5 КБ
Структура і властивості модифікованих некристалічних халькогенідів миш'яку та сурми В.М. Рубіш 77.8 КБ
Структура і властивості полімерних композицій з електропровідними наповнювачами Є.П. Мамуня 92.1 КБ
Структура і мікромеханічна поведінка осадженого хрому Т.Г. Рогуль 48.9 КБ
Структура і стимульовані зміни параметрів об'ємних та плівкових нанокомпозитів Bi(Sb)-As2S3 Іван Миколайович Войнарович 49.8 КБ
Структура магнітного поля активних областей та рухи плазми в тіні плям на Сонці О.С. Гопасюк 25.5 КБ
Структура нескінченновимірних лінійних груп та модулів над груповими кільцями О.Ю. Дашкова 60.4 КБ
Структура протопланетних дисків за даними фотополяриметричного моніторингу молодих зір Д.М. Шаховськой 27.3 КБ
Структура розбавлених металічних розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю у твердому стані Т.І. Луцишин 1.18 МБ
Структура спектрів випромінювання лазерів на моногалогенідах інертних газів М.Г. Зубрілін 24.4 КБ
Структура спектру алгебр симетричних аналітичних функцій на банахових просторах І.В. Чернега 40.9 КБ
Структура та високопольова модифікація поверхонь поділу в нанокристалічних тугоплавких металах О.І. Луговська 34.4 КБ
Структура та властивості захисних гібридних покриттів TiN/Al2O3 та TiN/Cr/ Al2O3 Юлія Анатоліївна Кравченко 41.5 КБ
Структура та властивості керамічних покриттів, нанесених високошвидкісним імпульсним струменем плазм М.В. Ілляшенко 38.2 КБ
Структура та властивості композитів на основі гексабориду лантану, отриманих спрямованою кристалізац В.Б. Філіпов 38.3 КБ
Структура та властивості міді і багатошарових плівок мідь-нікель, отриманих при імпульсному електрол В.С. Грибок 29.2 КБ
Структура та властивості наношаруватих систем на основі перехідних металів і вуглецю С.Л. Рево 94.0 КБ
Структура та властивості парамагнітних центрів CO2- в біологічному та синтетичному гідроксилапатиті Валентина Володимирівна Рудько 45.3 КБ
Структура та властивості переохолоджених рідин в області сильнов'язких станів І.В. Блажнов 56.7 КБ
Структура та властивості плівок Co - P, отриманих при імпульсних діях О.М. Гулівець 42.1 КБ
Структура та властивості полімерних композиційних матеріалів, сформованих у магнітному полі Г.В. Кирик 36.6 КБ
Структура та водневосорбційні властивості Mg-C композитів, отриманих методом механоактиваційної обро А.М. Лахник 63.7 КБ
Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках ТіО2 та ТіО2/ Fe2O3 Ірина Сергіївна Петрик 36.0 КБ
Структура та електрооптичні властивості індукованих холестеричних рідких кристалів З.М. Микитюк 57.3 КБ
Структура та електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів і інтеркальованих сполук на їх ос Л.Ю. Мацуй 58.0 КБ
Структура та електрофізичні властивості металевих плівок з напівпровідниковим покриттям в умовах хім Ю.М. Овчаренко 104.9 КБ
Структура та механізм утворення кристалічної фази кластерів інертних газів і азоту Дмитро Дмитрович Солнишкін 53.4 КБ
Структура та надпровідність напівпровідних гетероструктур халькогенидів свинцю, олова та рідкіснозем Ю.В. Бомзе 31.2 КБ
Структура та оптичні властивості плівок фулеренів при легуванні і опроміненні О.П. Дмитренко 50.5 КБ
Структура та теплове розширення тонких плівок фулериту C60 Саадлі Хішам 47.0 КБ
Структура та термопружні властивості еластометричних нанокомпозитів С.М. Пономаренко 46.1 КБ
Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі систем Co - Cr - Mo та Ni - C О.М. Чайка 108.1 КБ
Структура та фізичні властивості багатокомпонентних халькогенідів міді і срібла О.Й. Мельник 20.1 КБ
Структура та фізичні властивості боридних плівок, отриманих ВЧ-магнетронним розпиленням Д.М. Терпій 38.0 КБ
Структура та фізичні властивості тонкоплівкових дифузійних бар'єрів W - Ti - N та Ta - Si - N на під А.В. Кучук 34.7 КБ
Структура та фізичні властивості фулериту С60 Н.А. Аксьонова 86.7 КБ
Структура та фотокаталітичні властивості мезопористих плівок діоксиду титату, модифікованих діоксидо Ю.І. Гнатюк 41.4 КБ
Структура та функціональні властивості швидкоохолоджених фольг багатокомпонентних сплавів на основі А.Ю. Сезоненко 26.4 КБ
Структура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію В.В. Косяк 92.5 КБ
Структура, динаміка та еволюція дрібномасштабних магнітних елементів у фотосфері Сонця В.А. Шемінова 58.8 КБ
Структура, дифузія і початкові стадії фазоутворення у нанорозмірних багатошарових системах метал - к Є.М. Зубарєв 93.2 КБ
Структура, електро- та магніторезистивні властивості тонких плівок мідно-нікелевих сплавів С.М. Хурсенко 39.3 КБ