Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Процесна організація корпоративного управління діяльністю операторів телекомунікацій - В.В. Коваль
Розроблено й обгрунтовано теоретичні та методичні підходи до процесної організації корпоративного управління розвитком оператора телекомунікацій. Досліджено сучасні теоретичні засади даного управління з урахуванням креативності, що забезпечує гнучкість, якість послуг, що надаються, та результативність бізнес-процесів. На підставі комплексного аналізу вдосконалено суть досліджених категорій "бізнес-процес", "процесна організація", що дозволило обгрунтувати доцільність впровадження методу реінжинірингу бізнес-процесів в управлінні розвитком клієнтської бази послуг інфокомунікацій. Обгрунтовано підхід до оцінювання результативності бізнес-процесів моделі еТОМ операторів телекомунікацій. Обгрунтовано та запропоновано методичний підхід щодо оцінювання збалансованості стратегічної системи процесно-орієнтованого управління через використання причинно-наслідкових зв'язків стратегічних складових збалансованої системи показників і побудови структурної схеми корпоративної стратегічної карти оператора телекомунікацій.

Фітопатогенні і сапрофітні бактерії агроекосистем пшениці та вівса - Л.А. Пасічник
Розроблено й обгрунтовано теоретичні та методичні підходи до процесної організації корпоративного управління розвитком оператора телекомунікацій. Досліджено сучасні теоретичні засади даного управління з урахуванням креативності, що забезпечує гнучкість, якість послуг, що надаються, та результативність бізнес-процесів. На підставі комплексного аналізу вдосконалено суть досліджених категорій "бізнес-процес", "процесна організація", що дозволило обгрунтувати доцільність впровадження методу реінжинірингу бізнес-процесів в управлінні розвитком клієнтської бази послуг інфокомунікацій. Обгрунтовано підхід до оцінювання результативності бізнес-процесів моделі еТОМ операторів телекомунікацій. Обгрунтовано та запропоновано методичний підхід щодо оцінювання збалансованості стратегічної системи процесно-орієнтованого управління через використання причинно-наслідкових зв'язків стратегічних складових збалансованої системи показників і побудови структурної схеми корпоративної стратегічної карти оператора телекомунікацій.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 25, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на Сонці В.Г. Лозицький 125.6 КБ
Сильні поля розсіяння в системах магнітів з гігантською магнітною анізотропією Володимир Миколайович Самофалов 106.7 КБ
Сильнозв'язані сагайдаки та А-повні матричні алгебри І.В. Дудченко 65.4 КБ
Симетричні підмножини та фарбування груп Ю.В. Гришко 32.2 КБ
Симетрійні властивості і точні розв'язки нелінійних галілей-інваріантних рівнянь А.В. Глєба 93.8 КБ
Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу Л.М. Блажко 184.1 КБ
Симетрійні підходи у дослідженнях багатоелектронних корельованих станів фулерену <$Ebold { roman C s О.Л. Капітанчук 39.3 КБ
Симетрія і точні розв'язки нелінійних рівнянь дифузії Т.А. Баранник 72.9 КБ
Симетрія та відокремлення змінних в багатовимірних рівняннях математичної фізики параболічного типу О.Ю. Жалій 32.4 КБ
Сингулярні інтегральні рівняння та нові класи дискретних систем типу Вінера-Хопфа О.М. Яковлєва 246.3 КБ
Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі О.В. Махней 183.5 КБ
Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту В.О. Болілий 20.7 КБ
Сингулярно збурені нормальні оператори та комплексна проблема моментів М.Є. Дудкін 1.53 МБ
Сингулярності азимута вектора Умова-Пойнтінга та структура оптичних полів Р.І. Храбатин 74.9 КБ
Сингулярності випадкових оптичних полів О.І. Мохунь 36.4 КБ
Сингулярності характеристик електромагнітних хвиль у хвилеводній оптиці та у векторних полях М.О. Сопін 69.5 КБ
Синергетичне представлення колективної поведінки складних систем О.В. Ющенко 65.0 КБ
Синтез дискретних моделей вибору рішень на основі знань М.Г. Козлова 77.7 КБ
Синтез дослідження поліорганосилоксанів з бі- та трифункціональним поверхневим шаром Інна Василівна Мельник 36.6 КБ
Синтез і властивості керамічних та дисперсних оксидних систем з фазовими переходами провідник - висо І.В. Лагута 58.7 КБ
Синтез і дослідження електрофізичних властивостей кераміки на основі діоксиду ванадію В.Р. Колбунов 31.6 КБ
Синтез і дослідження фізичних властивостей плівок стабілізованої при низьких температурах delta-фази К.В. Часовський 162.0 КБ
Синтез і настройка баз нечітких знань для моделювання багатовимірних залежностей Ю.І. Мітюшкін 75.2 КБ
Синтез і реалізація оптимальної багатошарової періодичної системи типу поліетилен-германій С.М. Коломієць 56.6 КБ
Синтез комбінаторних конфігурацій на рівні блок-схем за допомогою числових в'язанок М.Т. Соломко 59.3 КБ
Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполуками цирконію І.Я. Сулим 44.3 КБ
Синтез та властивості п'єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею М.М. Філоненко 39.5 КБ
Синтез та властивості поліфункціональних магніточутливих нанокомпозитів Л.П. Сторожук 72.4 КБ
Синтез та електронодонорні властивості N-, O-вмісного активного вугілля І.М. Духно 41.0 КБ
Синтез та модифікування мезопористих кремнеземів шляхом супрамолекулярної самоорганізації в органомі А.М. Павленко 36.0 КБ
Синтез та спектральні властивості багатошарових інтерференційних структур на базі дво- та трикомпоне В.Ю. Первак 40.3 КБ
Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів С.В. Чорнобук 59.0 КБ
Синтез та фізико-хімічні властивості суперкислотного вольфраматвмісного діоксиду цирконію С.В. Прудіус 33.7 КБ
Синтез, будова та властивості полісилоксанових сорбентів, функціоналізованих похідними фосфонової ки О.А. Дударко 89.4 КБ
Синтез, будова та структурно-адсорбційні характеристики поліаміносилоксанових адсорбентів Олена Володимирівна Стеченко 29.3 КБ
Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарсь М.А. Назаркевич 30.1 КБ
Синтез, модифікація та фізичні властивості нанопористого вуглецю Роман Петрович Лісовський 36.4 КБ
Синхронізація та стійкість розв'язків систем зв'язаних відображень І.В. Омельченко 78.7 КБ
Система дистанційного навчання та контролю знань на базі Інтернет-технологій (на прикладі медичних в П.І. Федорук 61.6 КБ
Система засобів синтезуючого програмування та її використання для фінансово-економічних задач підпри Ю.М. Єфремов 24.8 КБ
Система формування пучка ядерного мікрозонда О.В. Гончаров 38.2 КБ
Системи підпросторів та *-зображення алгебр, породжених проекторами Ю.П. Москальова 41.6 КБ
Системна методологія розподілу ресурсів різної природи на основі нечіткої логіки Л.О. Коршевнюк 298.4 КБ
Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу Ю.М. Селін 188.5 КБ
Системний аналіз екологічно небезпечних процесів В.В. Заводник 94.1 КБ
Системний аналіз проблем екологічної безпеки України Г.А. Хміль 29.2 КБ
Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної оперативно-рятувальної служби Т.Є. Рак 131.9 КБ
Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації технологічного процесу розкрою Ю.І. Грицюк 1.04 МБ
Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах І.В. Піх 66.2 КБ
Системні методи виведення на когнітивних моделях понятійних знань при вирішенні задач керування скла М.П. Вороний 44.5 КБ
Сітки сингулярностей в оптичних полях Ю.Ю. Вікторовська 519.9 КБ
Сканувальна тунельна мікроскопія органічних молекул на інтерфейсі рідина- тверде тіло О.А. Марченко 58.0 КБ
Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носії Василь Олексійович Василенко 82.0 КБ
Скейлінгові співвідношення для структуроутворення в рідинних системах на основі каолінів С.В. Храпатий 42.9 КБ
Скінченні групи з метациклічними підгрупами непримарного індексу Л.І. Зузук 11.1 КБ
Скінченні орієнтовні графи та їх застосування в структурній теорії кілець І.В. Кулаковська 58.9 КБ
Скінченновимірні редукції нелінійних динамічних систем типу Кортевега-де Фріза та їх повна інтегровн О.В. Меньшикова 59.1 КБ
Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 2-адичних чисел Д.І. Морозов 27.6 КБ
Складність задач та ефективність процедур розпізнавання С.В. Васильєв 75.0 КБ
Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал - напівпровідник О.І. Івон 107.3 КБ
Солітон-магнонне розсіяння та динаміка топологічних солітонів у двовимірних ізотропних магнетиках В.М. Муравйов 136.8 КБ
Сонячні сплески та їхня тонка структура в декаметровому діапазоні довжин радіохвиль В.В. Доровський 46.4 КБ
Сорбційні явища в системі вугілля - метан у різних термобаричних умовах Т.А. Василенко 121.3 КБ
Спектральна теорія блочних якобієвих матриць та її застосування до задачі інтегрування диференціальн О.А. Мохонько 48.9 КБ
Спектральна теорія узагальнених ядер Тепліца О.Б. Чернобай 39.4 КБ
Спектральний аналіз безумовних розкладань за значеннями цілих вектор-функцій половинного порядку зро М.Г. Волкова 42.6 КБ
Спектральний аналіз сингулярно збурених диференціальних операторів другого порядку О.С. Костенко 139.8 КБ
Спектральний аналіз узагальнених матриць Якобі М.С. Деревягін 188.1 КБ
Спектральні властивості одновимірних магнітокерованих фотонних кристалів у міліметровому діапазоні д С.В. Черновцев 42.7 КБ
Спектральні властивості та гіперциклічність операторів композиції на просторах аналітичних функцій б З.Г. Можировська 56.7 КБ
Спектральні властивості функціональних <$Epi>-електронмістких молекулярних систем з направленим пере В.Ю. Кудря 30.8 КБ
Спектральні ефекти при взаємодії випромінювання неперервного лазера на барвниках з атомами і молекул В.М. Ходаковський 65.8 КБ
Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів О.А. Хахель 52.1 КБ
Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними [пі]- електронмісткими сполука Валентина Павлівна Токар 40.6 КБ
Спектральні прояви взаємодії ціанінових барвників у водних розчинах та на поверхні ДНК М.Ю. Лосицький 35.8 КБ
Спектральні прояви локальних структурно-динамічних ефектів в неупорядкованих конденсованих середовищ В.Д. Данчук 19.9 КБ
Спектральні прояви локальних структурно-динамічних ефектів в неупорядкованих конденсованих середовищ Віктор Дмитрович Данчук 19.4 КБ
Спектральні прояви структурної упорядкованості пристінних шарів органічних полярних рідин Г.О. Кузнєцова 79.8 КБ
Спектральні та транспортні властивості низьковимірних молекулярних систем Л.І. Малишева 126.5 КБ
Спектрально-люмінесцентні дослідження триплетних станів молекулярних систем В.І. Мельник 65.2 КБ
Спектри нормальних пружних хвиль в анізотропних циліндрах секторного перерізу Р.Р. Троян 108.9 КБ
Спектри періодичних задач з узагальненими функціями В.М. Молибога 178.7 КБ
Спектри раманівського розсіювання та фазові переходи в змішаних кристалах сімейства KDP І.А. Таранова 37.3 КБ
Спектри та взаємодія квазічастинок у низькорозмірних наногетеросистемах Я.М. Березовський 152.6 КБ
Спектри та властивості нормальних електропружних хвиль в п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах з п В.В. Пузирьов 213.0 КБ
Спектроскопічна діагностика формування напівпровідникових нанокристалів типу А2В6 у діелектричних ма Юрій Іванович Гутич 85.5 КБ
Спектроскопічні дослідження особливостей структури та міжмолекулярних взаємодій в гетерогенних нанос Т.В. Безродна 37.9 КБ
Спектроскопія випромінювання вторинних частинок під дією пучка іонів аргону на метали та їх хімічні С.П. Гоков 82.0 КБ
Спектроскопія високої роздільної здатності в дослідженнях структури ядер А.П. Лашко 107.1 КБ
Спектроскопія елементарних збуджень в об'ємних кристалах і наночастинках прямозонних напівпровідникі І.М. Дмитрук 52.6 КБ
Спектроскопія і структура центрів люмінесценції та радіаційних дефектів в склі системи CaO-Ga2O3-GeO Богдан Володимирович Падляк 77.4 КБ
Спектроскопія і фотометрія комет: активність, фізичні умови в атмосферах і поверхневому шарі ядер Л.С. Чубко 42.1 КБ
Спектроскопія кристалів твердих сполук на основі сульфіду цинку М.Ф. Буланий 145.3 КБ
Спектроскопія метастабільних дефектів в склоподібних напівпровідниках Sbx Se1-x Ю.Ю. Надь 32.5 КБ
Спектроскопія міжмолекулярної взаємодії, динаміки та фазових переходів в гетерогенних системах на ос І.І. Гнатюк 38.2 КБ
Спектроскопія радіаційно стійких нелінійно-оптичних кристалів О.Б. Біленька 39.7 КБ
Спектроскопія рідбергівських атомів у зовнішньому електромагнітному полі Г.В. Ігнатенко 313.6 КБ
Спектроскопія та лазерна фотохімія провітаміну D І.П. Теренецька 66.8 КБ
Спектроскопія тонких плівок комплексних сполук на основі галогенідів міді та лужних металів О.М. Коваленко 22.0 КБ
Спектроскопія ЯМР адсорбованих молекул: будова адсорбційних комплексів та гідратних шарів В.В. Туров 51.2 КБ
Спектрофотометричні дослідження атмосфер Урана і Нептуна М.С. Дементьєв 19.6 КБ
Спектрофотополяриметрія біологічних рідин і тканин людини А.В. Мотрич 74.0 КБ
Спін-хвильова акустика магнітних фононних кристалів О.С. Сухорукова 74.8 КБ
Спіновий транспорт в кристалах з сильними електронними кореляціями В.В. Лізунов 19.4 КБ
Спінхвильова оптика в суттєво неоднорідних магнітних структурах С.О. Решетняк 341.7 КБ
Сполуки напівгруп О.М. Кізіменко 16.7 КБ
Спонтанне випромінювання електрона у полі ядра і двох світлових хвиль О.Б. Лисенко 87.1 КБ
Спонтанне порушення симетрії в бозе- і фермі-системах та просторово-періодичні стани О.С. Пелетминський 114.4 КБ
Спонтанні і індуковані магнітним полем спінові конфігурації в багатошарових плівках Fe/Si, Gd/Co, Gd Дмитро Миколайович Меренков 29.7 КБ
Спосіб побудови матрично-значних функцій Ляпунова в теорії стійкості руху В.І. Слинько 45.0 КБ
Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних п К.С. Бондарева 88.6 КБ
Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання шахтних вентиляційних Ольга Володимирівна Молдованова 97.1 КБ
Спостереження супутників глобальної системи визначення місцеположення (GPS) для геодинамічних та іон О.О. Хода 43.6 КБ
Спостережувані прояви процесів перемішування в зорях малих мас Т.І. Горбаньова 35.1 КБ
Спрямовані та поляризаційні характеристики випромінювання з відкритого кінця круглого хвилевода Г.В. Шишкова 45.5 КБ