Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 24, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Агрегативно-ітеративні алгоритми для лінійних рівнянь з обмеженими операторами - Р.Й. Петрович
В дисертації побудовані і досліджені ітераційні алгоритми для лінійних рівнянь в скінченновимірному і банаховому просторах, названі багатократними агрегативно-ітеративними алгоритмами. Запропоновані агрегативно-ітеративні аналоги деяких числових методів, зокрема методу послідовної верхньої релаксації, методу найшвидшого спуску, чебишовського ітераційного методу, методу простих ітерацій. Отримані умови збіжності і оцінки похибок досліджених методів.

Визначення трибологічних характеристик інструментів із покриттям та їх практичне застосування - В.В. Милько
В дисертації побудовані і досліджені ітераційні алгоритми для лінійних рівнянь в скінченновимірному і банаховому просторах, названі багатократними агрегативно-ітеративними алгоритмами. Запропоновані агрегативно-ітеративні аналоги деяких числових методів, зокрема методу послідовної верхньої релаксації, методу найшвидшого спуску, чебишовського ітераційного методу, методу простих ітерацій. Отримані умови збіжності і оцінки похибок досліджених методів.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 24, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розподіл атомів і ефект пам'яті форми в твердих розчинах на основі Fe - Mn В.В. Близнюк 42.8 КБ
Розподіл густини матерії на значення деяких космологічних параметрів на основі пекулярних швидкостей П.Ю. Шаров 107.3 КБ
Розподіл елементів по глибині приповерхневих шарів твердих тіл при іонному опромінюванні В.М. Бондаренко 41.1 КБ
Розподіл значень арифметичних функцій на спеціальних послідовностях О.В. Савастру 54.3 КБ
Розподіл значень голоморфних майже періодичних функцій багатьох змінних Н.П. Гиря 303.2 КБ
Розподіл напружень у шарі, зумовлених плоскими і осесиметричними залишковими деформаціями Л.І. Цимбалюк 46.1 КБ
Розподіли рангів слабко- та сильнозаповнених випадкових матриць у полі GF(2) С.В. Поперешняк 18.3 КБ
Розрахунки детекторів сонячних нейтрино низьких енергій А.Ш. Георгадзе 78.0 КБ
Розрахункові моделі механіки руйнування для оцінювання довговічності твердих тіл при їх циклічній ко О.П. Дацишин 221.0 КБ
Розрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень для зразків з тріщинами В.М. Бойко 122.5 КБ
Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчастих елементах конструкцій при контакт П.В. Герасимчук 41.5 КБ
Розрахунок оптимальних схем методу селективної іонізації атомів світловим та електричним полем в зад І.М. Шпінарева 69.1 КБ
Розрахунок потенціалу міжатомної взаємодії і міжатомних кореляцій в кристалах з застосуванням псевдо Є.В. Павлов 72.6 КБ
Розрахунок радіаційних та автоіонізаційних характеристик складних атомів і багатозарядних іонів на п С.В. Малиновська 79.1 КБ
Розрахунок спектроскопічних характеристик двоатомних молекул та квазімолекул на підставі модельної т В.М. Поліщук 56.6 КБ
Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням попереч С.В. Ротко 60.2 КБ
Розрахунок траєкторій та швидкості поширення втомних тріщин у пластинчатих елементах конструкцій Ярослав Володимирович Максимович 69.7 КБ
Розриви і коливання нарізно диференційовних функцій В.Г. Герасимчук 45.3 КБ
Розробка адаптивних методів корекції мовних сигналів на основі авторегресивної моделі голосового тра В.Ю. Семенов 54.2 КБ
Розробка адаптивного інтерфейсу користувача для програмного забезпечення наближення експериментальни А.М. Ковальчук 35.6 КБ
Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосуван О.В. Дробот 44.1 КБ
Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем електронного навчання М.П. Горностай 64.3 КБ
Розробка варіаційно-структурного методу для розв'язання задач нелінійної теорії пологих оболонок скл І.О. Морачковська 73.6 КБ
Розробка завадостійких методів ідентифікації кольору при обробці зображень у вбудованих системах роз Г. Лау 3.27 МБ
Розробка засобів критеріального моделювання для задач оптимального керування С.В. Бевз 15.8 КБ
Розробка засобів математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемах В.М. Янчук 32.6 КБ
Розробка інструментальних засобів для перевірки формальних моделей асинхронних систем О.В. Колчин 102.0 КБ
Розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моделей: елементи теорії, інструментарій, застосування О.А. Яценко 63.4 КБ
Розробка лінгвістичного забезпечення спеціалізованої програмної системи чисельного аналізу В.Г. Левицький 37.6 КБ
Розробка математичних методів і алгоритмів для розв'язування задач моделювання вимірювально-обчислюв А.Л. Заворотний 257.3 КБ
Розробка математичних методів і дослідження контактної взаємодії пружних тіл при врахуванні тертя В.І. Острик 67.9 КБ
Розробка математичних моделей багатополюсників, адаптованих до вхідної мови сучасних програм аналізу С.Р. Троханяк 69.2 КБ
Розробка методик і засобів оцінки об'ємної пошкодженості та руйнування матеріалів і виробів за парам В.Р. Скальський 73.3 КБ
Розробка методики повнопрофільного аналізу спектрів рентгенівської флуоресценції М.В. Решетняк 34.1 КБ
Розробка методів аналізу гармонійних коливань просторових трубопроводів з урахуванням реальної подат А.С. Батура 45.7 КБ
Розробка методів аналізу та гасіння нелінійних коливань стрижневих систем О.С. Галас 93.3 КБ
Розробка методів аналізу та діагностики символьних інформаційних потоків О.В. Манухін 50.4 КБ
Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синт Л.В. Чирун 69.0 КБ
Розробка методів дослідження робастної стійкості руху керованих систем А.В. Савранська 75.9 КБ
Розробка методів обгрунтування гіпотез теорії алгебраїчних кривих та геометрії чисел М.М. Глазунов 99.3 КБ
Розробка методів оцінки деградації конструкційних матеріалів та їх довговічності в агресивному серед І.Д. Скрипник 54.3 КБ
Розробка методів регресійного аналізу, що використовують апріорну інформацію у вигляді обмежень на п Арнольд Самуілович Корхін 60.1 КБ
Розробка методів розрахунку на міцність елементів конструкцій з тріщинами на основі двокритеріальног І.В. Ориняк 99.8 КБ
Розробка методів розрахунку напружено-деформованого стану згину труби як елемента трубопровідної сис С.А. Радченко 27.9 КБ
Розробка методів розрахунку напруженого стану трубопроводів з урахуванням геометричної нелінійності А.В. Богдан 57.0 КБ
Розробка методів та алгоритмів розв'язання задачі Штейнера на площині А.Г. Донець 87.1 КБ
Розробка методів та алгоритмів розв'язування задач про математичний сейф Чжан Бінь 107.2 КБ
Розробка методів та інструментарію для моделювання коливних процесів у нелінійних системах з випадко О.В. Коломієць 77.1 КБ
Розробка методологічного і математичного забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модиф Н.І. Недашківська 28.8 КБ
Розробка методу експресс-визначення хімічного складу планетних атмосфер за даними фур'є-спектрометрі О.А. Велесь 33.7 КБ
Розробка методу і алгоритмів інтерполяції самоподібними множинами К.Ю. Кострова 58.1 КБ
Розробка методу обробки інтерферограм Фабрі - Перо для визначення параметрів плоскопаралельних плівк М.С. Каркульовська 155.7 КБ
Розробка механізму розширеного запиту за зразком у застосуваннях баз даних П.Г. Тульчинський 27.8 КБ
Розробка моделей і методів оцінки напружено-деформованого стану композитних елементів оболонкових ко В.І. Шваб'юк 67.8 КБ
Розробка моделей і наближених методів комбінаторної оптимізації та їх застосування в інформаційних т Л.Ф. Гуляницький 112.4 КБ
Розробка моделей лінійного передбачення негаусових випадкових процесів В.А. Тихонов 178.7 КБ
Розробка моделей фрактальних структур металевих матеріалів В.В. Помулєв 93.6 КБ
Розробка моделей, методів і алгоритмів оптимізації оболонкових конструкцій з використанням принципу А.П. Дзюба 157.9 КБ
Розробка обчислювальної схеми "грубої" - "точної" обробки зображень для системи розпізнавання образі О.А. Герцій 54.6 КБ
Розробка оптимізаційних методів дослідження складних маніпуляційних систем Юрій Васильович Крак 121.1 КБ
Розробка ПАРКС - JAVA технології паралельного програмування на комп'ютерних мережах О.В. Дерев'янченко 50.9 КБ
Розробка прикладних систем з етапами модифікації та інтелектуалізації інтерфейсу користувача С.В. Зайцева 55.2 КБ
Розробка та впровадження фрактальних методів аналізу хаотичних систем П.В. Усік 39.1 КБ
Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з післядією Т.Д. Хусаїнов 43.5 КБ
Розробка та експериментальне обгрунтування критерія поширення втомної тріщини за параметром поточног І.С. Піняк 63.4 КБ
Розробка та наукове обгрунтування ефективного методу контролю стану металу за параметрами розсіяння Н.Л. Волчек 30.5 КБ
Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв'язування прикладних задач інвестиційного В.В. Рутицька 22.8 КБ
Розробка та створення програмно-апаратного комплексу для високоточної локації ШСЗ В.Р. Суберляк 34.0 КБ
Розробка фізико-технологічних основ інтеркаляції для модифікування низькорозмірних матеріалів та ств І.І. Григорчак 85.3 КБ
Розробка фізико-технологічних основ одержання плівок сульфіду самарію для тензорезисторів і дослідже Г.В. Ханова 22.6 КБ
Розробка чисельно-аналітичного методу дослідження переходу від регулярної до хаотичної динаміки в не Г.В. Манучарян 98.0 КБ
Розроблення аналітико-числових методів розв'язування крайових задач теорії дифракції для конічних, к Д.Б. Куриляк 86.8 КБ
Розсіювання електромагнітних хвиль на системах щілин у хвилеводах з довільними навантаженнями Н.К. Блинова 39.0 КБ
Розсіювання електронів низьких енергій поверхнею твердих тіл Т.Ю. Попик 21.3 КБ
Розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Розв'язувані моделі М.М. Худинцев 61.6 КБ
Розсіяння відеоімпульсів на шаруватих структурах з дисперсією і поглинанням О.О. Пузанов 66.5 КБ
Розсіяння електромагнітних хвиль двоякоперіодичними магнітодіелектричними структурами Н.В. Сидорчук 74.7 КБ
Розсіяння електромагнітних хвиль на шаруватих анізотропних об'єктах в вільному просторі та в хвилево В.І. Фесенко 132.5 КБ
Розсіяння електромагнітних хвиль тонким імпедансним вібратором у круглому хвилеводі С.Д. Прийменко 46.0 КБ
Розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання малими багатошаровими частинками та матрични Н.Г. Шкода 48.7 КБ
Розсіяння світла на пилових частинках комет, астероїдів і навколозоряних оболонок: спостереження та М.М. Кисельов 62.5 КБ
Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер nothing9Be + nothing11B В.М. Кир'янчук 36.3 КБ
Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 6Li, 7Li з ядрами 2H, 14C і 14N Валерій Миколайович Пірнак 558.5 КБ
Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 7Li+11B, 12C+11B, 7Li+16,18O Андрій Адамович Рудчик 2.95 МБ
Розсіяння Х-променів шаруватими періодичними структурами та діагностика їх параметрів А.А. Корчовий 56.8 КБ
Розсіяння швидких заряджених і нейтральних частинок у мікроскопічних полях складних атомних систем в М.В. Бондаренко 70.9 КБ
Розчиноутворення в бінарних та потрійних порошкових системах на основі Co, Fe, Ni та Cr Є.В. Татарчук 778.7 КБ
Роль ангармонічних ефектів у формуванні теплофізичних властивостей композиційних матеріалів на основ Т.М. Шевчук 57.8 КБ
Роль випромінювання в процесах горіння газодисперсних систем І.О. Флорко 77.7 КБ
Роль домішкових іонів {CO32-} у процесах утворення центрів свічення і центрів Л.М. Трефілова 24.7 КБ
Роль колективних ефектів у процесах переносу в рідинах К.С. Шакун 118.0 КБ
Роль нелінійних взаємозв'язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та плас В.В. Москаленко 36.6 КБ
Роль нерівноважних носіїв заряду в лінійних явищах переносу в обмежених напівпровідниках А.В. Меріуц 69.6 КБ
Роль подовжніх коливань намагніченості в динаміці орієнтаційних переходів Ю.І. Непочатих 28.6 КБ
Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів С.М. Перепелиця 45.0 КБ
Роль структурних факторів у формуванні механічних властивостей швидкозагартованих матеріалів на осно Н.М. Мордовець 40.6 КБ
Руйнування еластомерів в умовах в'язкопружного нелінійного деформування С.М. Гребенюк 62.6 КБ
Рух вакуумно-дугової плазми в криволінійному магнітному фільтрі О.І. Тимошенко 109.2 КБ
Рух систем тіл з еліпсоїдальними порожнинами, заповненими рідиною С.М. Судаков 236.9 КБ
Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі С.Л. Субота 54.7 КБ
Самоорганізація колоїдних частинок та молекул в рідкому кристалі В.Г. Назаренко 64.8 КБ
Самоорганізація та формування низьковимірних систем при віддаленні від рівноваги Олексій Віталійович Хоменко 182.8 КБ
Самоподібні групи автоматів В.В. Некрашевич 38.3 КБ
Самоузгоджена теорія розрядів, що підтримуються поверхневими хвилями за умов низьких тисків В.В. Гущин 85.6 КБ
Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і н А.А. Ровенчак 82.6 КБ
Самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в широкозонних напівпровідниках та гетеросистем О.В. Кузик 84.3 КБ
Світлоіндукована орієнтація рідкого кристала з домішкою фоточутливого барвника на полімерній поверхн О.В. Ускова 62.3 КБ
Світломодулюючі пристрої підвищеної швидкодії на нематичних рідких кристалах Р.Я. Зелінський 29.8 КБ
Сегнетоеластична доменна структура та її вплив на фізичні властивості оксидних кристалів із структур Дмитро Іванович Савицький 70.6 КБ
Селективні процеси при знижених коефіцієнтах конденсації В.І. Перекрестов 60.1 КБ
Селективні процеси при квазірівноважній стаціонарній конденсації міді та алюмінію Г.С. Корнющенко 52.4 КБ
Селекція поперечних мод в квазіоптичних металохвилевідних резонаторах субміліметрових лазерів з опти А.В. Дегтярьов 54.4 КБ
Середні коливання, обернені нерівності та рівновимірні переставлення функцій А.О. Кореновський 56.0 КБ
Силовська будова індуктивних границь симетричних груп Ю.Ю. Лещенко 60.0 КБ
Сильна універсальність та її застосування до топологічної класифікації опуклих множин у лінійних топ Т.О. Банах 39.2 КБ