Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 23, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект - Тетяна Валеріївна Качинська


Функціонування антиоксидантних систем у крові риб при інтоксикації йонами міді, цинку, марганцю і св - Н.Г. Зіньковська
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 23, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Рафінування кадмію, цинку і телуру дистиляційними і кристалізаційними методами О.П. Щербань 44.6 КБ
Раціональна апроксимація аналітичних в одиничному крузі функцій Р.Д. Боднар 60.4 КБ
Реакції каталітичного гідросилілювання в синтезі функціональних органокремнеземів Л.В. Береза-Кіндзерська 33.4 КБ
Реакційно-дифузійні процеси в системах з поверхнею поділу "метал-газ": квантово-статистичний опис П.П. Костробій 334.3 КБ
Реалізації алгебр Лі груп локальних перетворень та груповий аналіз нелінійних диференціальних рівнян В.І. Лагно 68.7 КБ
Реалізації алгебр Лі невисоких розмірностей та інваріантні системи нелінійних диференціальних рівнян М.В. Лутфуллін 174.5 КБ
Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіл В.Б. Зваридчук 67.3 КБ
Регулярна і стохастична динаміка атомних систем у магнітному полі І.В. Кукліна 68.0 КБ
Регулярна і хаотична динаміка хвиль та частинок у плазмово-пучкових системах О.В. Мануйленко 49.3 КБ
Регулярна та хаотична динаміка електромагнітних хвиль і заряджених частинок у плазмовому та твердоті В.О. Чацька 70.0 КБ
Регулярні та хаотичні процеси взаємодії рідини з твердими тілами і конструкціями Т.С. Краснопольська 50.4 КБ
Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами О.А. Капустян 51.9 КБ
Редукція матриць над кільцями Безу скінченного стабільного рангу Т.М. Кисіль 43.7 КБ
Редукція ступенів вільности у релятивістичній гамільтоновій динаміці А.В. Назаренко 107.0 КБ
Режими з загостренням для деяких класів виродних параболічних рівнянь в необмежених областях Н.В. Афанасьєва 143.3 КБ
Режими із загостренням для нелінійних параболічних рівнянь, що вироджуються, із джерелом і неоднорід О.В. Мартиненко 195.9 КБ
Резонансна взаємодія електромагнітного випромінювання з парамагнітними іонами хрому у сполуках ЕНВАC Сергій Юрійович Карелін 227.7 КБ
Резонансна та нерезонансна взаємодія електромагнітних хвиль міліметрового діапазону з магнітними нан С.В. Недух 45.3 КБ
Резонансна трифотонна іонізація атома самарію О.І. Плекан 29.5 КБ
Резонансний електроклинний ефект в сегнетоелектричному рідкому кристалі в планарній комірці з рухомо М.М. Півненко 19.5 КБ
Резонансні дрейфові траєкторії заряджених частинок у гвинтових магнітних полях в термоядерній плазмі Е.І. Полуновський 31.7 КБ
Резонансні ефекти в плазмі з надтепловими іонами в токамаках та стелараторах Ю.В. Яковенко 85.3 КБ
Резонансні квантово-електродинамічні процеси другого порядку з поляризованими частинками в сильному Р.І. Холодов 59.7 КБ
Резонансні коливання та дисипативний розігрів непружних феромагнітних тіл канонічної форми Ю.І. Лелюх 89.4 КБ
Резонансні особливості пружного розсіювання повільних електронів атомами елементів ІІ групи Ю.Ю. Білак 83.5 КБ
Резонансні стани та їх спектральні густини в кристалах із плоскими дефектами Д.В. Мацокін 51.3 КБ
Резонансні явища у квазіперіодичних шаруватих системах з металодіелектричними елементами В.Р. Туз 64.9 КБ
Результати досліджень сонячної хромосфери в лініях гелію D3 та 1083 нм С.О. Белецький 30.5 КБ
Рекомбінаційні процеси та електрофізичні властивості низькорозмірних систем на основі дийодиду свинц Р.М. Пастернак 92.5 КБ
Рекомбінаційні, фотоелектричні і фотохімічні явища в широкозонних шаруватих кристалах і структурах, В.Д. Бондар 81.3 КБ
Релаксаційні процеси в іонно-імплантованих монокристалічних ферит-гранатових плівках В.О. Коцюбинський 40.2 КБ
Релаксаційні процеси в сенсорах зображень на основі неідеального гетеропереходу CdS-Cu2S Андрій Петрович Балабан 72.4 КБ
Релаксаційні процеси та подвійні електричні шари на межі поділу електрод - рідкий діелектрик О.В. Ковальчук 74.1 КБ
Релаксація ентальпії в циклах охолодження/нагрівання термопластичних нанокомпозитів на основі поліпр Р.В. Дінжос 61.6 КБ
Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами О.С. Кобус 52.5 КБ
Релятивістичні ефекти в системі двох нуклонів з прямою потенціальною взаємодією О.І. Туровський 50.5 КБ
Релятивістська структура ядер 2Н, 3Н, 3НЕ, 4НЕ, 12С і 16О у нелокальному квантово-електродинамічному Юрій Олександрович Касаткін 98.8 КБ
Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких переходів для важких атомів в ат О.В. Міщенко 64.2 КБ
Релятивістський розрахунок сил електрон-іонних зіткнень для багатозарядних іонів у плазмі Д.О. Корчевський 58.6 КБ
Релятивістський розрахунок спектрів важких іонів з урахуванням ядерних та квантово-електродинамічних Л.А. Вітавецька 51.2 КБ
Релятивістський розрахунок характеристик бета розпаду ядер на основі оптимізованого методу Дірака-Фо Юлія Володимирівна Дубровська 66.1 КБ
Релятивістський розрахунок характеристик діелектронних сателітів спектральних ліній багатозарядних і Ю.Г. Чернякова 62.4 КБ
Релятивістські осциляторні моделі з немінімальним включенням взаємодії Д.О. Куліков 61.0 КБ
Релятивістські ударні хвилі в оболонках гіпернових зір В.В. Марченко 41.2 КБ
Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія дисперсних гетерогенних систем І.В. Плюто 90.5 КБ
Рентгенодифрактометричні дослідження змін структурної досконалості бездислокаційних монокристалів кр В.М. Мельник 19.0 КБ
Рентгеноспектральне дослідження особливостей електронної структури вуглецевих наноматеріалів С.С. Звєзда 30.5 КБ
Рефракційні властивості кристалів сульфатів і селенатів в області фазових переходів О.Я. Мищишин 25.1 КБ
Рефракційні явища в розсіянні та квазіпружних реакціях під дією легких стабільних і радіоактивних яд О.С. Молєв 183.0 КБ
Рівноважна статистична теорія складних та асоційованих рідин в атом-атомному підході Ю.В. Калюжний 63.7 КБ
Рівноважні та нерівноважні властивості мезомасштабних рідинних систем в критичній області К.О. Чалий 59.6 КБ
Рівномірна асимптотична теорія дифракції хвиль на криволінійних імпедансних поверхнях О.І. Іванов 63.3 КБ
Рівномірне наближення розв'язків нелінійних задач в перфорованих областях Г.В. Журавська 129.8 КБ
Рівняння нескінченних ланцюгів нелінійних осциляторів: задача Коші, періодичні розв'язки, біжучі хви С.М. Бак 98.4 КБ
Рівняння стану двовимірного кулонівського газу М.М. Маломуж 64.0 КБ
Різницевий нестандартний оператор Штурма - Ліувілля Ю.М. Яворський 9.2 КБ
Різні типи квазінеперервності та їх застосування В.В. Нестеренко 14.7 КБ
Робастні алгоритми еліпсоїдального оцінювання з неповним кроком Наталія Геннадіївна Сальнікова 39.4 КБ
Розв'язання двовимірних задач статики конічних оболонок змінної товщини на основі апроксимації функц В.О. Цибульник 71.2 КБ
Розв'язання двовимірних задач статики ортотропних конічних оболонок в уточненій постановці на основі О.О. Авраменко 36.7 КБ
Розв'язання задач ізоморфізму та знаходження хроматичного числа на числових графах Г.О. Шулінок 26.9 КБ
Розв'язання задач оптимального представлення числових графів та дослідження умов побудови на них ефе І.Е. Шулінок 767.7 КБ
Розв'язання задач про вільні коливання прямокутних в плані пологих оболонок змінної товщини на основ С.В. Пузирьов 43.0 КБ
Розв'язання задачі класифікації станів рівноваги конденсованих середовищ зі спонтанно порушеною симе Н.М. Чеканова 124.5 КБ
Розв'язання задачі статики некругових циліндричних оболонок змінної товщини на основі сплайн-апрокси Л.І. Захарійченко 77.2 КБ
Розв'язання основних та мішаних крайових задач термопружності для багатошарових основ І.Г. Ткаченко 590.7 КБ
Розв'язання періодичних граничних задач теорії пружності для багатошарових плит за допомогою рядів О.В. Величко 78.6 КБ
Розв'язання просторових контактних задач для невідомих двозв'язних областей контакту Г.А. Шишканова 68.1 КБ
Розв'язки двохточкових і крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку П.В. Цинайко 9.9 КБ
Розв'язність крайових задач для диференціальних рівнянь головного типу високого порядку в крузі К.О. Буряченко 64.5 КБ
Розв'язність початковой задачі для позитивних систем лінійних функціонально-диференціальних рівнянь Н.З. Дільна 53.7 КБ
Розв'язок двовимірних граничних задач теорії пластичності, що враховує мікродеформації, при складном К.В. Панін 15.1 КБ
Розв'язок задач повзучості тонких оболонок з урахуванням пошкоджуваності, геометричної нелінійності А.І. Сичов 77.8 КБ
Розв'язок задач стійкості пластин при неоднорідному докритичному стані за допомогою методу R-функцій Г.Б. Лінник 65.7 КБ
Розв'язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками А.В. Ловейкін 73.5 КБ
Розв'язувані точно моделі сильнокорельованих низьковимірних електронних систем І.М. Карнаухов 188.6 КБ
Розв'язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах Олександра Олегівна Ємець 196.1 КБ
Розв'язування квазістатичних задач термопружності для півбезмежних неоднорідних тіл на основі розвин Надія Олександрівна Горечко 87.0 КБ
Розв'язування контактних задач шаруватих пластин і оболонок на базі уточнених моделей методом скінче М.М. Хом'як 77.0 КБ
Розв'язування плоских контактних задач теорії пружності методом R-функцій на базі варіаційного принц К.Ю. Тарсіс 62.8 КБ
Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова Н.Б. Бєлоусова 18.2 КБ
Розвиток ближньозонних методів визначення характеристик випромінюючих систем при використанні широко Г.В. Усіна 43.9 КБ
Розвиток деяких методів моделювання дискретних нелінійних систем А.Ю. Позднякова 83.8 КБ
Розвиток дискретно-лінійчастих і континуальних пластичних зон в околі концентраторів напружень В.А. Кривень 83.4 КБ
Розвиток другого методу Ляпунова в теорії стійкості диференціальних і функціонально-диференціальних О.В. Анашкін 56.8 КБ
Розвиток методів гармонійного аналізу дослідження асимптотичних властивостей мероморфних та субгармо Я.В. Васильків 58.9 КБ
Розвиток методів зондування плазми пучком важких іонів і його реалізація на стелараторі TJ-II М.Б. Древаль 84.9 КБ
Розвиток методів представлення інформації гіперкомплексними числами та рішення прикладних задач Ю.Є. Боярінова 52.3 КБ
Розвиток методів теорії гіперкомплексних числових систем для математичного моделювання і комп'ютерни Я.О. Каліновський 81.9 КБ
Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь в теорії ортотропних оболонок з розрізами та отворами К.М. Довбня 40.5 КБ
Розвиток методу добутку областей для розв'язування задач скруту призматичних стрижнів полігонального Ярослав Віталійович Чумаченко 62.5 КБ
Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком непер С.М. Ярошко 110.6 КБ
Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком непер С.М. Ярошко 103.4 КБ
Розвиток та реалізація змішаного методу скінченних елементів у задачах міцності, коливань та стійкос О.Ю. Чирков 100.5 КБ
Розвиток теорії і практика математичного моделювання сигналів у часо-частотній області А.Й. Наконечний 109.3 КБ
Розвиток теорії моделювання стрічкопровідних систем та управління ними Б.В. Дурняк 93.7 КБ
Розвиток теорії та методів хвильових досліджень матеріалів і середовищ О.Ю. Панченко 72.6 КБ
Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць В.І. Кудін 74.1 КБ
Розвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах М.А. Безверха 90.1 КБ
Розділяюче перетворення і квадратичні диференціали в геометричній теорії функцій комплексної змінної В.Є. В'юн 89.1 КБ
Розділяючі функції та їх застосування в алгебрі і функціональному аналізі І.К. Редчук 17.4 КБ
Розкладання графів Ксенія Дмитрівна Протасова 55.6 КБ
Розкладність груп та однорідних просторів В.О. Васільєва 43.4 КБ
Розмірний ефект в електрофізичних властивостях плівок Cu, Ni та Co з тонким металевим або діелектрич Тетяна Павлівна Говорун 71.8 КБ
Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок металів, нанесених на діелектричні та слабо Р.І. Бігун 39.4 КБ
Розмірні ефекти в електрофізичних властивостях нанокристалічних плівкових систем в умовах взаємної д А.М. Чорноус 1.79 МБ
Розмірні ефекти в тонких шарах твердих тіл С.А. Коваленко 21.5 КБ
Розмірні ефекти полярних та діелектричних властивостей сегнетоелектричних наноматеріалів Є.А. Єлісєєв 121.2 КБ
Розпадні несталості плазми в полі потужної неоднорідної електромагнітної хвилі накачки в іонному цик Д.І. Масленніков 70.9 КБ
Розпилення та модифікація поверхні плівок вольфраму при опроміненні пучками іонів дейтерію та вуглец І.О. Бізюков 32.1 КБ
Розповсюдження електромагнітних хвиль у нерегулярних композиційних середовищах та структурах С.М. Шульга 116.5 КБ
Розповсюдження імпульсу тиску в в'язкопружній оболонці з рідиною О.В. Звонарьова 154.1 КБ
Розповсюдження надширокосмугових радіосигналів у навколоземному просторі О.В. Лазоренко 33.9 КБ
Розповсюдження та випромінювання пучків електронів в космічній плазмі В.М. Мельник 86.4 КБ
Розподіл атомів вуглецю та азоту в твердих розчинах втілення-заміщення на основі заліза та його впли А.І. Тищенко 37.8 КБ