Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 20, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Високотемпературна теплопровідність молекулярних кристалів - О.І. Пурський
За допомогою отриманих залежностей простежено зміну поведінки ізохорної теплопровідності залежно від зміни характеру обертального руху молекул. Завдяки модифікованому методу приведених координат розраховано внесок фонон-фононної та фонон-обертальної взаємодій до загального теплового опору дослідних кристалів.

Вплив метастабільних та резонансних домішкових станів на явища переносу в твердих розчинах A3
За допомогою отриманих залежностей простежено зміну поведінки ізохорної теплопровідності залежно від зміни характеру обертального руху молекул. Завдяки модифікованому методу приведених координат розраховано внесок фонон-фононної та фонон-обертальної взаємодій до загального теплового опору дослідних кристалів.

Фізико-математичні науки - Страница 20, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Орієнтаційне впорядкування рідких кристалів в комірках з контрольованими крайовими умовами Д.А. Андрієнко 23.6 КБ
Орієнтаційні зміни та закономірності виникнення й розвитку тріщин у процесі пластичної деформації дв Р.В. Шурінов 58.2 КБ
Орієнтаційні фазові переходи в магнітодіелектриках з конкуруючими векторними та тензорними взаємодія І.П. Шаповалов 14.5 КБ
Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів р Ю.В. Шрамко 71.3 КБ
Осесиметричний геометрично нелінійний термов'язкопружнопластичний стан складених оболонок з урахуван О.З. Галішин 73.9 КБ
Осесиметричні задачі термопружної взаємодії тіл з локальними геометричними недосконалостями поверхон Б.Є. Монастирський 30.3 КБ
Осесиметричні коливання дискретно підкріплених оболонкових елементів конструкцій на пружній основі п К.Г. Головко 83.9 КБ
Осесиметричні крайові задачі для пружної багатошарової основи з циліндричним включенням О.О. Подковаліхіна 89.6 КБ
Осесиметричні нестаціонарні задачі теорії багатошарових підкріплених оболонок обертання з врахування Н.В. Арнаута 56.1 КБ
Осесиметричні просторові задачі термопружності для неоднозв'язних областей, обмежених площиною, пове С.С. Курєннов 87.3 КБ
Основи якісної теорії різницевих рівнянь з неперервним аргументом О.Ю. Романенко 72.5 КБ
Основний стан і феромагнітний резонанс у двошарових обмінно-пов'язаних магнітних плівках Г.І. Ямпольська 67.3 КБ
Основні задачі теорії пружності для півплощини з отворами та тріщинами Сергій Вікторович Вакуленко 44.3 КБ
Основні серії представлень некомпактних квантових груп О.О. Берштейн 49.4 КБ
Основні шляхи досягнення граничних можливостей методу еліпсометрії В.В. Бобро 21.1 КБ
Особливості автоіонізаційних процесів у L- та М-електронних оболонках атомів 3d- та 5d-елементів Р.М. Іщенко 38.2 КБ
Особливості анізотропії розсіяння електронів у кристалах Si і Ge n-типу, що виникають під впливом на Г.П. Гайдар 50.1 КБ
Особливості взаємодії деяких біологічно активних сполук та полімерів з поверхнею високодисперсного к Л.В. Носач 34.8 КБ
Особливості взаємодії магнітного поля з масивними плавлено-текстурованими YBa2Cu3 О.І. Плющай 38.6 КБ
Особливості використання зворотних сорбентів водню в плазмових джерелах позитивних та негативних іон І.М. Середа 36.1 КБ
Особливості відбиття світла від магнітовпорядкованого середовища М.І. Любчанський 49.8 КБ
Особливості внутрішньомолекулярного перенесення триплетних електронних збуджень в пі-електронмістких Т.Ю. Огульчанський 32.0 КБ
Особливості динаміки крупних пилинок кометних атмосфер І.Г. Міщишина 53.2 КБ
Особливості динамічної дифракції рентгенівських променів у сильно зігнутому кристалі О.В. Побідайло 80.6 КБ
Особливості діелектричних властивостей та фазових діаграм сегнетоелектричних плівок та релаксорів Є.А. Єлісєєв 123.8 КБ
Особливості доменних структур у ферит-гранатових плівках з точкою компенсації і спіновою переорієнта Ю.А. Сірюк 137.6 КБ
Особливості електронних процесів у ZnSe і CdTe при гетеровалентному заміщенні компонентів П.М. Ткачук 59.1 КБ
Особливості електронного спектру та їх вплив на фізичні властивості перехідних металів та сплавів на Т.О. Ігнатьєва 89.0 КБ
Особливості електронної структури та властивості аморфних сплавів на основі перехідних металів І.В. Плющай 27.9 КБ
Особливості електронної та магнітної структур сплавів Гейслера на основі Со та Ir Лев Валерійович Бекеньов 42.3 КБ
Особливості іонного циклотронного резонансу у плазмі С.В. Бориско 86.1 КБ
Особливості квантових осциляцій та електронних процесів поглинання в межах узагальненої моделі Бодна В.В. Івченко 125.3 КБ
Особливості комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах тетрагональної сингонії С.Г. Гарасевич 30.3 КБ
Особливості кореляційних, релаксаційних та нелінійних ефектів у невпорядкованих сегнетоелектричних м О.В. Кириченко 159.4 КБ
Особливості кристалічної та магнітної мікроструктури LaGa-заміщених епітаксійних плівок залізо-ітріє Володимир Володимирович Мокляк 66.5 КБ
Особливості льодоутворення при заморожуванні цементного каменю в бетоні О.А. Златковський 44.0 КБ
Особливості магнітних фазових переходів у сильно корельованих та низьковимірних електронних системах Г.В. Макарова 125.6 КБ
Особливості магніторезонансних властивостей низьковимірних сполук з магнітними іонами Со2+, Mn2+, Fe Костянтин Георгійович Дергачов 70.1 КБ
Особливості механізмів переносу заряду, фотоелектричних і люмінесцентних процесів у діодах Шотткі на О.Ф. Склярчук 48.5 КБ
Особливості п'єзоопору в неопромінених і гамма-опромінених монокристалах германію та кремнію Микола В'ячеславович Хвищун 62.8 КБ
Особливості переносу заряду в низьковимірних гетероструктурах на основі сполук A3B5< С.В. Данилюк 27.8 КБ
Особливості плазмової кінетики в жевріючому розряді в багатокомпонентних газових сумішах Г.Г. Калюжна 24.5 КБ
Особливості пластичної деформації опромінених матеріалів з різним типом кристалічної структури О.О. Пархоменко 81.3 КБ
Особливості пластичної деформації та руйнування двовимірних полікристалів алюмінію та міді Н.О. Сахарова 28.2 КБ
Особливості пластичної деформації та руйнування перехідних ОЦК металів у нанооб'ємі О.В. Овсянніков 60.7 КБ
Особливості пластичної деформації та структурних змін алюмінію, міді та армко- заліза при ударних ул Богдан Миколайович Мордюк 50.1 КБ
Особливості поширення циліндричних хвиль в гіперпружних матеріалах з внутрішньою структурою Я.В. Симчук 72.2 КБ
Особливості процесів теплоперенесення та кристалізації при загартуванні металів з рідкого стану О.Л. Кравець 64.2 КБ
Особливості радіаційного дефектоутворення при високотемпературному електронному опроміненні монокрис А.Г. Колосюк 51.1 КБ
Особливості реологічної поведінки розведених суспензій у рідинах з внутрішнім параметром В.О. Грязнова 29.1 КБ
Особливості розпаралелення процесу розрахунку динамічних режимів електронних кіл на багатопроцесорни Б.І. Крупський 42.7 КБ
Особливості розповсюдження крутих гравітаційних хвиль на поверхні рідини І.С. Ганджа 65.9 КБ
Особливості розподілу електромагнітних полів в неоднорідній плазмі та їх використання для нагрівання Д.Л. Греков 64.7 КБ
Особливості спектра випромінювання заряджених частинок, що рухаються в електромагнітному полі у ваку І.А. Константинович 61.6 КБ
Особливості структури та напруженого стану іонно-плазмових конденсатів вольфраму і карбіду вольфраму О.А. Соболь 45.7 КБ
Особливості структурного стану та фізико-механічних властивостей композита алмаз-карбід кремнію А.В. Степаненко 570.7 КБ
Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сп І.М. Мельник 78.5 КБ
Особливості термодинамічних, електричних і магнітних властивостей потрійних сполук із структурою ThM Андрій Валерійович Терехов 81.7 КБ
Особливості термоелектричних властивостей плівок PbTe та його аналогів Р.І. Запухляк 24.5 КБ
Особливості формування впорядкованих структур у складних динамічних та статистичних системах В.О. Харченко 83.7 КБ
Особливості формування плівок системи С60-Ві під час осадження молекулярних та низькоенергетичних іо А.М. Дроздов 56.1 КБ
Особливості формування та властивості нанокристалічного кремнію, сформованого методом хімічного трав К.В. Свеженцова 35.5 КБ
Оствальдівське дозрівання в сплавах і гетероструктурах в умовах змішаної дифузії А.В. Москалюк 79.5 КБ
Остовно-валентна люмінесценція та параметри енергетичної структури широкощілинних галоїдних кристалі Я.М. Чорнодольський 61.5 КБ
Оцінка в'язкості руйнування корпусних сталей реактора ВВЕР-1000: досвід дослідження зразків-свідків В.М. Ревка 120.5 КБ
Оцінка деформаційних параметрів статичної тріщиностійкості середньо- та низькоміцних сталей С.Т. Штаюра 52.6 КБ
Оцінка залишкової довговічності неоднорідних матеріалів із різними характеристиками тріщиностійкості М.В. Ліщинська 63.2 КБ
Оцінка міцності та довговічності тривало експлуатованих труб нафтогазопроводів з урахуванням дії кор В.С. Лужецький 59.8 КБ
Оцінка найкращих наближень періодичних функцій багатьох змінних через коефіцієнти Фур'є Т.О. Кононович 281.1 КБ
Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах А.В. Гончаров 698.6 КБ
Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова Ю.В. Черніков 22.3 КБ
Оцінка ресурсу елементів конструкцій з поверхневими тріщинами при дії змінних навантажень і корозійн З.О. Терлецька 100.3 КБ
Оцінка ресурсу трубчастих елементів конструкцій на стадії росту втомних поверхневих тріщин І.В. Дідух 165.6 КБ
Оцінка силового поля молекул симетрії <$Ebold roman {C sub 2V ,~C sub 3v ,~D sub { inf h } }> в віль Д.М. Самойленко 38.5 КБ
Оцінка тріщинотривкості квазікрихких і в'язких матеріалів за деформаційними критеріями Н.М. Лебідь 44.4 КБ
Оцінка тріщиноутворення біля концентраторів напружень за циклічного навантаження сталей в корозійних О.Л. Білий 70.6 КБ
Оцінки впливу зсувної жорсткості на деформований стан трансверсально-ізотропних оболонок, послаблени А.Дж.А. Соус 48.6 КБ
Оцінки інформаційних витрат при розв'язуванні некоректних задач Є.В. Семенова 106.3 КБ
Оцінки коопуклого наближення В.Д. Залізко 49.4 КБ
Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації Ю.П. Матусов 112.2 КБ
Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією Н.В. Косаревська 15.6 КБ
Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів М.М. Перестюк 33.0 КБ
Оцінки точності різницевих схем з урахуванням початково-крайового ефекту Л.І. Демків 31.3 КБ
Оцінки тригонометричних рядів та їх застосування в задачах теорії наближення О.М. Пелагенко 224.3 КБ
Оцінки функціоналів від випадкових однородніх полів в умовах невизначеності Н.Ю. Щестюк 39.9 КБ
Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних Марія Ярославівна Полеха 31.2 КБ
Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі Хуссейн Салем М. Кейбах 13.2 КБ
Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними Г.В. Рябікова 37.7 КБ
Оцінювання роботоздатності та довговічності елементів трубопроводів, підданих дії статичних навантаж О.М. Малик 87.1 КБ
Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності Т.В. Подладчікова 95.2 КБ
П'єзо- та акустооптика променевостійких кристалів BaB2O4, Li2B4O7 та CsLiB6O10 Ірина Юріївна Мартинюк-Лотоцька 139.3 КБ
П'єзоопір у тонких шарах і мікрокристалах кремнію та германію p-типу провідності і сенсори на їх осн Ю.М. Панков 33.1 КБ
П'ятихвилинні коливання в локальних сонячних утвореннях: гранулах, порулах, плямах О.В. Хоменко 38.0 КБ
Параболічне рівняння на рімановому многовиді В.Г. Бондаренко 34.7 КБ
Параболічні варіаційні нерівності без початкових умов О.М. Бугрій 76.0 КБ
Параболічні та сідлові шарування та розподілення на тривимірних многовидах В.В. Круглов 110.1 КБ
Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів, заданих на перестановках С.А. Ібрагім 97.0 КБ
Парамагнітні дефекти в оксидах кремнію з нанокристалітами та карбіді кремнію p-типу Т.Т. Петренко 57.2 КБ
Параметрична взаємодія магнітостатичних хвиль з електромагнітною накачкою В.С. Тиберкевич 22.9 КБ
Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою О.О. Серга 71.0 КБ
Параметрична подібність в задачах оптимального керування електричними системами Н.В. Собчук 70.0 КБ
Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спінових хвиль та коливань А.В. Чумак 77.1 КБ
Параметричні задачі та стійкість при моделюванні евклідовими комбінаторними задачами оптимізації А.А. Роскладка 79.6 КБ
Параметричні коливання в'язкопружних шаруватих тонкостінних п'єзоелементів О.В. Карнаухова 40.8 КБ
Параметричні магнітоакустичні ефекти у магнітних діелектриках та композитних матеріалах В.В. Руденко 1.95 МБ
Параметричні моделі і статистичний аналіз сигналів зі стохастичною повторюваністю І.Б. Кравець 65.6 КБ
Парасуперсиметрія та тензор-біспінорні рівняння для частинок з вищими напівцілими спінами О.В. Галкін 143.0 КБ
Пасивні системи опору з втратами каналів розсіяння з дискретним часом Н.О. Роженко 82.4 КБ
Первинний розмін енергії іонізуючої частинки у трекових ділянках органічних сцинтиляційних кристаліч Є.В. Мартиненко 152.4 КБ
Перебудова енергетичних зон і закономірності тензорезистивних ефектів в сильно деформованих кристала Б.Б. Сусь 63.2 КБ
Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій О.В. Стусь 66.6 КБ
Перемішування в'язкої рідини при малих числах Рейнольдса у скінченних двовимірних областях Т.А. Дунаєва 64.3 КБ
Перенесення тепла у молекулярних кристалах з фазовими переходами В.В. Саган 764.5 КБ
Перенесення тепла у простих молекулярних кристалах та їх розчинах при температурах порядку та вище д В.О. Константинов 57.0 КБ
Перенос заряджених частинок високих енергій у турбулентних магнітних полях геліосфери М. Стеглік 75.6 КБ