Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гормональний і біохімічний статус сироватки крові свиней різного віку, статі та фізіологічного стану - С.О. Усенко
Наведено результати експериментальних досліджень вмісту тиреоїдних і стероїдних гормонів та біохімічного складу сироватки крові свиней різного віку, статі та фізіологічного стану. Охарактеризовано зміни вмісту досліджуваних компонентів у сироватці крові та встановлено кореляційний зв'язок між ними.

Методологічні основи формування, аналізу та управління програмою розвитку авіаційної техніки - А.Р. Емад
Наведено результати експериментальних досліджень вмісту тиреоїдних і стероїдних гормонів та біохімічного складу сироватки крові свиней різного віку, статі та фізіологічного стану. Охарактеризовано зміни вмісту досліджуваних компонентів у сироватці крові та встановлено кореляційний зв'язок між ними.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Асимптотична динаміка термопружної пластинки кармана в потоці газу І.А. Рижкова 269.8 КБ
Асимптотична поведінка нелокалізованих рішень рівнянь типу Кадомцева - Петвіашвілі І.О. Андерс 61.1 КБ
Асимптотична поведінка нестійких розв'язків стохастичних диференційних рівнянь Є.П. Каськун 12.3 КБ
Асимптотична поведінка розв'язків дисипативної системи рівнянь Захарова О.С. Щербина 174.1 КБ
Асимптотична поведінка розв'язків задач термопружності пластин у постановці Міндліна Т.Б. Фастовська 174.6 КБ
Асимптотична поведінка та стійкість розв'язків деяких класів кусково-лінійних різницевих рівнянь С.І. Попович 76.6 КБ
Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових про А.П. Креневич 41.0 КБ
Асимптотичне інтегрування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з виродженням та особливо М.А. Єлішевич 13.6 КБ
Асимптотичне поводження розв'язків напів'явних диференціальних систем Н.В. Шарай 132.6 КБ
Асимптотичне поводження спряжених за Юнгом функцій та застосування до рядів Діріхле О.М. Сумик 34.5 КБ
Асимптотичне розв'язання задачі Коші для вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівня О.І. Кочерга 91.7 КБ
Асимптотичний аналіз багатоканальних стохастичних мереж Є.О. Лебєдєв 21.7 КБ
Асимптотичний аналіз дробових процесів А.Б. Ільєнко 20.0 КБ
Асимптотичний аналіз еліптичних крайових задач з почерговою зміною крайових умов у густих багаторівн П.С. Ващук 56.2 КБ
Асимптотичні властивості simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних Олена Борисівна Гонтар 80.7 КБ
Асимптотичні властивості алгебраїчних структур В.Л. Бридун 59.5 КБ
Асимптотичні властивості аналітичних і випадкових аналітичних функцій, зображених степеневими рядами П.В. Філевич 55.6 КБ
Асимптотичні властивості інтегралів типу Лапласа і рядів Діріхле О.М. Тракало 79.6 КБ
Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних С.В. Шкляр 248.8 КБ
Асимптотичні властивості оцінок функції інтенсивності пуассонівських процесів та полів Г.О. Боровицька 21.0 КБ
Асимптотичні властивості регулярно збіжних функціональних рядів О.М. Трусевич 61.4 КБ
Асимптотичні властивості розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь Д.В. Бельський 52.1 КБ
Асимптотичні властивості спектра випадкових розріджених матриць В.В. Венгеровський 39.4 КБ
Асимптотичні властивості цілих рядів Діріхле: оцінки виняткових множин у теоремах типу Вімана-Валіро Т.М. Сало 32.0 КБ
Асимптотичні задачі статистики для дискретних розподілів Л.А. Гладкова 36.8 КБ
Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь n-го порядку з нелінійностями типу О.В. Шебаніна 150.9 КБ
Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь n-го порядку з експоненціальною нелінійні Володимир Миколайович Шинкаренко 60.3 КБ
Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, що є у М.О. Білозерова 119.4 КБ
Асимптотичні зображення розв'язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь другого порядку, Людмила Олександрівна Кирилова 61.2 КБ
Асимптотичні зображення розв'язків суттєво нелінійних диференціальних та різницевих рівнянь другого В.М. Харьков 100.3 КБ
Асимптотичні методи в задачах імовірнісної комбінаторики Михайло Миколайович Савчук 155.5 КБ
Асимптотичні методи дослідження багаточастотних систем з імпульсною дією П.М. Дудницький 47.5 КБ
Асимптотичні методи розв'язань спектральних та крайових задач в областях з сингулярно збуреними гран Т.А. Мельник 71.1 КБ
Асимптотичні методи статистики лічильних процесів О.А. Ніколаєва 137.5 КБ
Асимптотичні оцінки розв'язків нескінченних систем лінійних рівнянь та їх застосування у крайових за С.О. Папков 101.7 КБ
Асимптотичні розв'язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною ді В.В. Потороча 193.1 КБ
Асимптотичні розв'язки крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно збурених рівнянь параболічно Л.В. Хомченко 138.6 КБ
Асимптотичні розв'язки сингулярно збурених диференціальних рівнянь з імпульсною дією Ю.І. Каплун 34.5 КБ
Асоціати та розклади багатомісних операцій Федір Миколайович Сохацький 73.5 КБ
Астросейсмологія зірок нижньої частини смуги нестабільності: спостережувальний аспект Т.М. Дорохова 94.5 КБ
Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду свинцю А.Д. Фреїк 105.8 КБ
А[безконечність]-бімодулі над унітальними А[безконечність]- категоріями Олександр Сергійович Манзюк 53.9 КБ
Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог М.В. Шмигевський 163.0 КБ
Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації Г.В. Мамонова 29.3 КБ
Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини АІІВVI та фотоприймачі на їхній основі Сергій Едуардович Остапов 104.1 КБ
Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль дискретними випадковими середовищами В.П. Тишковець 97.6 КБ
Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками А.О. Приварнікова 82.9 КБ
Багатомісна асоціативність і пов'язані з нею групоїди О.В. Іващук 64.0 КБ
Багатопараметричні дисипативні лінійні стаціонарні динамічні системи розсіяння (дискретний випадок) Д.С. Калюжний-Вербовецький 70.6 КБ
Багатопараметричні коефіцієнтні обернені задачі для рівнянь параболічного типу Н.В. Пабирівська 62.8 КБ
Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення О.С. Вільчінська 40.4 КБ
Багаторівневий взаємозв'язок деформаційних властивостей та параметрів структури алюмінію, нікелю та Т.В. Турчак 39.1 КБ
Багаторівневі задачі переносу випромінювання та діагностика сонячної і зоряної атмосфер Н.Г. Щукіна 48.0 КБ
Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначенос О.В. Вітько 68.7 КБ
Багатоточкові задачі для гіперболічних рівнянь та рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної І.С. Клюс 80.2 КБ
Багатоточкові задачі для диференціальних рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними П.Б. Василишин 76.7 КБ
Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними пох М.М. Симотюк 46.5 КБ
Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі А.Ю. Тищенко 15.4 КБ
Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра - Блоджет на електроді Ю.Т. Жолудов 1.05 МБ
Багатофункціональний метод неруйнівного експрес контролю стану поверхні твердих тіл В.Л. Терещенко 21.7 КБ
Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізичних величин В.В. Черпак 41.7 КБ
Багатохвильова Х-променева дифрактометрія реальних кристалів І.І. Крицун 74.3 КБ
Багатохвильове аномальне проходження рентгенівських променів в одновимірнодеформованих кристалах спо О.О. Ткач 64.5 КБ
Багаточастинкові деформаційні ефекти у сплавах заміщення з атомним розмірним неспівпадінням О.І. Щигло 78.6 КБ
Багатошаровий оптичний перетворювач на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу в тонкій плі К.В. Костюкевич 183.3 КБ
Багатошарові мікроструктури для компенсації дисперсії в лазерах ультракоротких імпульсів С.О. Якушев 42.3 КБ
Базисний підхід в теорії фермі-систем при низьких температурах В.Н. Паславський 76.7 КБ
Баричні ефекти та полікритичні явища в сегнетоактивних напівпровідниках групи A2IV О.Г. Сливка 105.1 КБ
Баричні ефекти у квазідвовимірних халькогенідних фероїках О.О. Гомоннай 54.8 КБ
Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів В.Й. Стадник 71.1 КБ
Бімодальні наближені розв'язки рівняння Больцмана В.Д. Гордевський 60.1 КБ
Бінарні та n-арні ізотопи груп: Основні алгебраїчні поняття та кількісні характеристики Олег Юхимович Кирнасовський 19.3 КБ
Біфуркації стаціонарних станів дволанкового маятника під дією асиметричної слідкуючої сили Л.Л. Лобас 48.9 КБ
Біфуркації та стійкість нелінійних коливань деформівних систем К.В. Аврамов 45.0 КБ
Біфуркації та стійкість станів рівноваги систем послідовно з'єднаних маятників під дією слідкуючої с О.В. Бамбура 58.2 КБ
Бішубертівські багатовиди П.С. Коломієць 102.9 КБ
Ближній порядок в аморфних сплавах на основі телуру В.З. Цалий 41.0 КБ
Болеани G-просторів Ольга Ігорівна Протасова 22.8 КБ
В'язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією Н.В. Розумнюк 32.6 КБ
В'язко-пружна анізотропія полімерних високоорієнтованих волокон О.С. Свечнікова 24.1 КБ
Вакуум топологічно-масивних полів Янга-Міллса при нульовій та скінченній температурі О.Ю. Заславський 83.9 КБ
Варіації статистичних характеристик радіосигналів радара часткових відбиттів, викликаних динамічними С.В. Панасенко 74.9 КБ
Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень М.Є. Сердюк 237.6 КБ
Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв'язків лагранжевих систем С.Ф. Захарін 39.1 КБ
Варіаційний метод дослідження нелінійних динамічних процесів в рухомих обмежених об'ємах рідини скла О.В. Солодун 61.0 КБ
Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів В.В. Любашенко 53.0 КБ
Вдосконалення гідроструминних технологій з врахуванням особливостей формування струменів високого ти Н.В. Семінська 96.9 КБ
Вейвлетний аналіз багатомасштабних процесів та сигналів В.В. Виноградов 43.9 КБ
Великі деформації кусково-однорідних анізотропних гіперпружних тіл обертання Є.Ю. Місюра 84.1 КБ
Великомасштабна структура в моделях Всесвіту з темною енергією: формування сферичних неоднорідностей Ю.А. Кулініч 115.4 КБ
Великомасштабна структура та параметри космологічної моделі спостережуваного всесвіту Б.С. Новосядлий 51.7 КБ
Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC А.В. Тугай 84.6 КБ
Великомасштабні хвильові процеси в навколоземному космічному просторі О.В. Агапітов 38.4 КБ
Верифікація та тестування інтерактивних систем, специфікованих за допомогою базових протоколів О.О. Летичевський 41.3 КБ
Верхнє критичне поле в надрешітках і шаруватих надпровідниках М. Тейшейра 1.36 МБ
Взаємодія біоактивних кремнеземних матриць з водою та макромолекулами А.А. Турова 51.0 КБ
Взаємодія вуглецевих одностінних нанотрубок з органічними молекулами О.Ю. Гламазда 536.5 КБ
Взаємодія гармонік у нелінійному періодичному магнітоактивному середовищі О.В. Шрамкова 75.5 КБ
Взаємодія електромагнітних полів і потоків заряджених часток у напівпровідникових хвилеведучих струк А.Ф. Русанов 24.5 КБ
Взаємодія електромагнітних хвиль високого рівня потужності з інтегральними P-I-N-структурами І.П. Мороз 67.0 КБ
Взаємодія електромагнітних хвиль з активними хвилями в періодичних напівпровідникових структурах В.В. Москаленко 131.4 КБ
Взаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розд Л.Ю. Куницька 93.8 КБ
Взаємодія електромагнітного випромінювання з регуляторними структурами на поверхні твердих тіл В.В. Гоженко 29.5 КБ
Взаємодія електромагнітного випромінювання та легких частинок з неідеальними кристалічними середовищ В.В. Румянцев 250.3 КБ
Взаємодія електронів з мюoнами в світловому полі Віталій Миколайович Недорешта 171.7 КБ
Взаємодія заряджених частинок з магнітними полями і хвилями в космічній плазмі Ю.В. Кизьюров 14.7 КБ
Взаємодія імпульсного лазерного випромінювання з вибуховими речовинами А.В. Чернай 52.6 КБ
Взаємодія квазічастинок у складних напівпровідникових наногетероструктурах В.А. Головацький 95.0 КБ
Взаємодія нелінійних електромагнітних імпульсів з шумом Д.О. Якушев 115.3 КБ
Взаємодія нерелятивістських заряджених частинок в імпульсному світловому полі С.С. Стародуб 178.1 КБ
Взаємодія органосилоксанів з поверхнею пірогенного кремнезему, модифікованого оксидами металів А.Г. Дяченко 43.0 КБ
Взаємодія п'єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3 Василь Васильович Курилюк 55.5 КБ
Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами на основі І2 та Н2О2-НІ Валентина Григорівна Іваніцька 32.8 КБ
Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами Є.А. Оберемок 38.9 КБ
Взаємодія просторових тріщин з низькочастотними пружними хвилями у деформівних тілах І.О. Бутрак 186.3 КБ