Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Біоіндикація стану довкілля на урбанізованій території за допомогою представників роду Populus


Метод та засоби відновлення квазіоптичних зображень літаків в експертній системі комплексної обробки - І.А. Данилюк

Фізико-математичні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Нові принципи динамічної трикристальної рентгенівської дифрактометрії мікродефектів в реальних монок Олег Васильович Решетник 111.3 КБ
Нові розв'язки рівнянь Кірхгофа, Гріолі, задачі про рух гіростата під дією потенціальних і гіроскопі О.К. Щетініна 67.4 КБ
Нормальні хвилі в нерегулярних пружних та пористо-пружних хвилеводах Н.С. Городецька 73.7 КБ
Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі А.О. Бондаренко 53.8 КБ
Нормальні хвилі у оточеному рідиною анізотропному шарі О.М. Копичко 70.5 КБ
Об'єднаний аналіз задач механіки руйнування матеріалів з початковими напруженнями та руйнування тіл В.Л. Богданов 89.9 КБ
Об'єктно-орієнтоване моделювання контактних задач механіки у пружно-пластичній постановці І.Б. Поліщук 46.7 КБ
Обгрунтування і розвиток сингулярної моделі дифракції С.П. Анохов 68.7 КБ
Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів А.М. Тегза 209.6 КБ
Обернена задача наближення та оцінки норм цілих функцій еспоненціального типу і многочленів Олексій Никифорович Нестеренко 150.0 КБ
Обернена задача розсіяння для неермітових систем диференціальних рівнянь О.І. Зубкова 82.1 КБ
Обернені задачі для параболітичних рівнянь з виродженням в областях з вільними мережами Н.М. Гринців 134.7 КБ
Обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням Н.В. Салдіна 27.8 КБ
Обернені задачі для параболічних рівнянь з нелокальними та інтегральними умовами І.Б. Симовоник 80.0 КБ
Обернені задачі для скінченнорізницевих операторів математичної фізики та їх застосування М.О. Кудрявцев 75.9 КБ
Обернені задачі імпульсного деформування стержнів, конічних та циліндричних оболонок С.І. Поваляєв 68.3 КБ
Обернені задачі переносу випромінювання та діагностика атмосфери Сонця М.І. Стоділка 55.4 КБ
Обернення локального перетворення Помпейю на евклідових та гіперболічних просторах Н.П. Волчкова 239.9 КБ
Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату В.І. Васючка 61.6 КБ
Обертальні спектри молекул фурфуролу, гліцину і уретану в мікрохвильовому діапазоні Р.О. Мотієнко 32.3 КБ
Обмежені на всій осі розв'язки диференціальних рівнянь в банаховому просторі О.О. Покутний 91.6 КБ
Обмежені на всій осі розв'язки систем звичайних диференціальних рівнянь зі збуреннями А.О. Бойчук 83.2 КБ
Обмежені розв'язки диференціальних рівнянь зі зсувами аргументу в банаховому просторі А.В. Чайковський 32.7 КБ
Обмеженість l-індексу добутку Бляшке та добутку Нафталевича- Цудзі Юрій Степанович Трухан 53.5 КБ
Обмеженість розв'язків лінійних різницевих рівнянь у банаховому просторі О.А. Лагода 40.4 КБ
Обмеження струму в кераміці на основі оксиду індію О.М. Бондарчук 76.8 КБ
Обмін масою у тісних подвійних зірках на стадії утиснення до головної послідовності Ф.В. Сіроткін 32.1 КБ
Обмінна взаємодія та магнітна структура метало-органічних сполук, що містять мідь, з водневими зв'яз О.В. Кравчина 950.8 КБ
Обмінні магнітні поляритони у багатопідграткових магнетиках Т.Ю. Примак 29.1 КБ
Оборотна воднева крихкість ОЦК-сплавів заліза - конструкційних сталей В.І. Швачко 61.3 КБ
Обчислювальний метод побудови базисів ортогональних бінарних функцій для систем багатоканального зв' В.В. Романюк 79.5 КБ
Обчислювальні методи оцінювання статистичних властивостей змінних і параметрів математичних моделей О.О. Сендеров 509.2 КБ
Одержання кристалів сапфіру та їх оптичні і люмінесцентні властивості О.Р. Лук'янчук 47.4 КБ
Одержання та властивості монокристалів нових тетрарних сполук AgCd2GaS4, AgGaGeS4, AgGaGe3Se8 Володимир Зіновійович Панкевич 46.1 КБ
Одержання, фізичні властивості плівок і кластерів CdS та структури на їх основі В.В. Кусьнеж 84.5 КБ
Одно- та двофотонно індуковані електронні процеси у розчинах донорно-акцепторних флуоренових молекул М.В. Бондар 93.5 КБ
Однобічні зсуви, що породжуються стисками, та їх застосування до задач аналізу В.К. Дубовий 33.7 КБ
Одновимірне розупорядкування шаруватих структур металоксидних сполук на основі вісмуту О.В. Федорова 454.7 КБ
Однозначна розв'язність крайових задач для загальних диференціальних рівнянь в напівалгебраїчних обл Є.В. Кириченко 768.5 КБ
Односторонні наближення функцій алгебричними поліномами А.М. Пасько 50.1 КБ
Одночастинкові квантові системи у просторі з деформованою алгеброю Гайзенберга М.М. Стецко 60.7 КБ
Операторне перетворення Фур'є - Лапласа в класах узагальнених функцій А.В. Соломко 275.9 КБ
Операторний підхід до задач спряження П.О. Старков 52.8 КБ
Операторний підхід до проблеми малих рухів в'язкопружних середовищ О.В. Яковлєв 152.2 КБ
Операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближень С.М. Торба 90.9 КБ
Операторний підхід до сильної проблеми моментів Гамбургера К.К. Сімонов 187.6 КБ
Операторні алгебри, що зв'язані з одновимірними простими динамічними системами Т.Ю. Майстренко 28.2 КБ
Операційний метод розв'язування багатоточкової за часом задачі та задачі Коші для полілінійної систе Я.М. Плешівський 67.9 КБ
Операційні методи моделювання та обробки сигналів при моніторингу динамічних систем в програмних сер О.С. Воронова 95.3 КБ
Опис відхилень від Стандартної Моделі елементарних частинок в процесах розсіяння при низьких енергія О.В. Гулов 57.2 КБ
Опис та динаміка гратки кристалів типу шпінелі в концепції надпросторової симетрії Е.П. Булеца 46.6 КБ
Оптико-спектральні і діелектричні властивості фероїків з алкіламін-катіоном В.Б. Капустяник 62.0 КБ
Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату амонію М.Р. Тузяк 56.3 КБ
Оптико-спектроскопічні особливості радіаційно-індукованих ефектів в змішаних миш'яко-германієвих сул Р.Я. Головчак 37.8 КБ
Оптико-фізичні властивості монокристалів BaB2O4, вирощених у alpha- та beta-фа В.Т. Адамів 27.4 КБ
Оптимальна організація процесів моделювання в паралельному моделюючому середовищі О.М. Солонін 66.6 КБ
Оптимальне керування для деяких систем нейромережного типу М.С. Берадзе 57.5 КБ
Оптимальне керування кінетичною системою Моно-Ієрусалимського К.Ф. Чуб 26.7 КБ
Оптимальне керування пучком траєкторій з недиференційованими критеріями якості О.М. Башняков 58.5 КБ
Оптимальне оцінювання для марковських систем в умовах неповної статистичної інформації О.О. Жигайло 42.0 КБ
Оптимальне управління інформаційними потоками в багатоканальних мережах І.А. Макушенко 53.2 КБ
Оптимальні врівноважені стани кінетичної системи Моно-Ієрусалимського та їх аналіз А.М. Єрежепова 11.8 КБ
Оптимальні рішення в умовах ризику на основі апарата багатозначних відображень В.С. Кирилюк 75.3 КБ
Оптимальні рухи матеріальної точки змінної маси з обмеженою витратою потужності і акумулюванням енер Я.В. Ткаченко 96.8 КБ
Оптимальні схеми дискретизації операторних рівнянь С.Г. Солодкий 138.4 КБ
Оптимізаційні динамічні моделі еколого-економічної рівноваги В.С. Григорків 69.4 КБ
Оптимізаційні моделі для аналізу емісійних сценаріїв в задачах дослідження та прогнозування процесів В.І. Ночвай 1.03 МБ
Оптимізація динаміки пучків траєкторій з проміжними умовами А.П. Верченко 45.8 КБ
Оптимізація наближеного інтегрування на деяких класах функцій однієї і багатьох змінних С.В. Бородачов 70.5 КБ
Оптимізація режимів нагріву кільцевих дисків з метою створення поля переміщень для забезпечення з'єд Н.Б. Гащин 68.7 КБ
Оптимізація системи керування якістю зображення в адаптивних телескопах С.О. Мудрагель 70.0 КБ
Оптимізація та ідентифікація марковських процесів прийняття багатокритеріальних рішень з одним ергод А.М. Бобиляк 39.5 КБ
Оптимізація та прогнозування характеристик металургійних процесів адаптивними синергірованими і гібр Н.В. Лиса 67.7 КБ
Оптимізація температурних режимів нагрівання та термонапруженого стану неоднорідних і термочутливих Х.О. Засадна 77.4 КБ
Оптимізація технології і моделювання фізичних процесів у тонких плівках АIVBVI М.А. Лоп'янка 31.0 КБ
Оптична активність діелектричних кристалів з неспівмірно модульованою надструктурою Л.О. Локоть 104.6 КБ
Оптична анізотропія деформованих та дефектних структур в рідких кристалах Ю.А. Настишин 81.3 КБ
Оптична генерація в фоторефрактивних кристалах з біполярною провідністю А.І. Григоращук 72.5 КБ
Оптична діагностика щільних квазістаціонарних потоків плазми і процесів їх взаємодії з поверхнею мат О.В. Царенко 55.7 КБ
Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників І.Г. Вишивана 28.0 КБ
Оптична реалізація небесної системи координат за даними міжнародних програм КСЗ і ФОН А.І. Яценко 51.6 КБ
Оптична спектроскопія електронних процесів та взаємодій у мідно-оксидних високотемпературних надпров В.М. Самоваров 65.1 КБ
Оптична спінова поляризація електронів у напівмагнитних напівпровідниках при домішковому поглинанні О.М. Мислюк 1.30 МБ
Оптичні властивості електронного газу в напівпровідниках зі складною структурою зон В.М. Порошин 50.1 КБ
Оптичні властивості і фазові стани рідкокристалічних систем з немезогенними домішками біологічно акт Н.О. Касян 58.0 КБ
Оптичні властивості композитів на основі нелінійних діелектриків та металів О.О. Давидова 67.8 КБ
Оптичні властивості кремнієвих, германієвих і вуглецевих наноструктур, одержаних імплантацією В.О. Юхимчук 25.7 КБ
Оптичні властивості кристалів боратів стронцію SrB4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25:RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Дмитро Петрович Кудрявцев 37.2 КБ
Оптичні властивості малих металевих оболонок різної форми В.В. Куліш 96.9 КБ
Оптичні властивості матричних дисперсних систем у наближенні ефективного середовища В.М. Пустовіт 68.2 КБ
Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях Г.М. Стрільчук 38.8 КБ
Оптичні властивості поверхонь астероїдів, кентаврів та тіл поясу Койпера І.М. Бельська 57.4 КБ
Оптичні властивості та електронна структура металевих систем на основі перехідних елементів В.С. Стащук 55.8 КБ
Оптичні властивості та електропровідність органічних напівпровідників на основі спряжених поліарилен О.І. Конопельник 37.0 КБ
Оптичні властивості та структура гетерогенних нанокомпозитів на основі органомодифікованих алюмосилі Є.О. Шайдюк 74.7 КБ
Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх диспер Р.А. Поведа 188.1 КБ
Оптичні і електрохімічні властивості структур змінного складу і валентності на основі оксидів і ціан В.Б. Нечитайло 34.2 КБ
Оптичні і люмінесцентні властивості сполук на базі оксидів вольфраму і вісмуту О.Т. Стецьків 31.7 КБ
Оптичні і спектральні властивості перехідного шару пористого кремнезему та поверхні пор А.М. Дмитрук 37.3 КБ
Оптичні і структурно-морфологічні властивості низькорозмірних структур на основі напівпровідників А3 Віктор Васильович Стрельчук 94.8 КБ
Оптичні пучки з дислокаціями хвильового фронту М.В. Васнєцов 46.3 КБ
Оптичні сингулярності та структура випадкових оптичних полів. Відновлення їх характеристик І.І. Мохунь 84.4 КБ
Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах та формуван Сергій Валерійович Коряков 40.8 КБ
Оптичні спектри та екситонна динаміка J-агрегатів з енергетичним та топологічним безладдям Г.С. Катрич 15.4 КБ
Оптичні спектри та особливості дисперсії елементарних збуджень в кристалах зі структурою вюрциту: Zn Н.І. Березовська 30.0 КБ
Оптичні спостереження гравітаційних лінз О.П. Железняк 49.8 КБ
Оптичні та електрофізичні властивості монокристалів селеніду цинку, легованих елементами перехідних В.В. Павлов 29.6 КБ
Оптичні та морфологічні властивості низьковимірних структур на основі кремнію, германію та їх тверди В.О. Юхимчук 124.6 КБ
Оптичні та релаксаційні властивості невпорядкованих середовищ з наноструктурою С.В. Зеленін 91.1 КБ
Оптичні та спектральні властивості рідких кристалів з фоточутливою хіральною стероїдною домішкою Т.М. Орлова 32.2 КБ
Оптичні та фотоелектричні властивості твердотільних структур метал-напівпровідник (GaAs, InP, Si) з О.В. Фурсенко 93.0 КБ
Оптичні характеристики плазми газорозрядних джерел випромінювання на бромидах і йодидах інертних газ І.А. Грабова 49.4 КБ
Оптохемотронний сенсор для визначення речовин в рідинах Н.В. Масолова 50.4 КБ
Опуклі гіперповерхні в ріманових просторах недодатної кривини Д.І. Власенко 35.9 КБ
Орієнтаційна впорядкованість у приповерхневих полімолекулярних шарах немезогенів Б.А. Алтоіз 37.7 КБ