Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 17, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсатор - М.П. Боцула
Висвітлено питання діагностування силових косинусних конденсаторів (СК). Розроблено математичні моделі для визначення залишкового робочого ресурсу СК за тепловим та електричним старінням ізоляції. Отримано подальший розвиток методу синтезу структурних схем на базі математичного апарату секвенцій для побудови структурних схем інформаційно-вимірювальних систем і алгоритмів їх функціонування. Запропоновано цифрову ІВС для діагностування СК, що об'єднує синтезовані структури. Представлено математичну модель метрологічних характеристик вимірювальних каналів ІВС, за якою оцінено їх похибки. Розроблено метод оцінки достовірності роботи ІВС за середнім ризиком, що дозволяє визначити граничні показники строку служби СК.

Методика підвищення ефективності процесів діагностування електромагнітних систем повітряного судна - Ю.Т. Гуз
Висвітлено питання діагностування силових косинусних конденсаторів (СК). Розроблено математичні моделі для визначення залишкового робочого ресурсу СК за тепловим та електричним старінням ізоляції. Отримано подальший розвиток методу синтезу структурних схем на базі математичного апарату секвенцій для побудови структурних схем інформаційно-вимірювальних систем і алгоритмів їх функціонування. Запропоновано цифрову ІВС для діагностування СК, що об'єднує синтезовані структури. Представлено математичну модель метрологічних характеристик вимірювальних каналів ІВС, за якою оцінено їх похибки. Розроблено метод оцінки достовірності роботи ІВС за середнім ризиком, що дозволяє визначити граничні показники строку служби СК.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 17, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Моделювання поведінки нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються, в просторі приростів па М.Б. Хазін 277.7 КБ
Моделювання примусового повітрообміну в локальних системах подачі повітря В.М. Фаст 145.8 КБ
Моделювання процесів адаптивно-пошукової ідентифікації нелінійних динамічних систем А.І. Гуда 79.6 КБ
Моделювання процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційному спектрометрі: кінетична моде О.М. Бугай 73.9 КБ
Моделювання процесів передавання даних в інформаційно-вимірювальних системах інженерних мереж А.Є. Єлісєєнко 69.4 КБ
Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах І.С. Колесник 69.7 КБ
Моделювання процесів суперкавітації В.М. Семененко 74.9 КБ
Моделювання процесів ультразвукового контролю пружних середовищ з об'ємними неоднорідностями Н.Я. Павич 85.7 КБ
Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд Т.В. Грищук 62.8 КБ
Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів В.М. Бритковський 52.2 КБ
Моделювання рекристалізації та росту зерна в текстурованих полікристалічних матеріалах М.Л. Васильєв 42.7 КБ
Моделювання розсіювання світла планетними реголітами Є.С. Гринько 38.5 КБ
Моделювання рухів зображення джерела у гравітаційно-лінзових системах С.А. Салата 133.0 КБ
Моделювання систем керування потокорозподілом в межах теплопостачання Ю.М. Паночишин 54.6 КБ
Моделювання систем розпізнавання на основі показників вірогідності для малих тестових вибірок В.А. Таянов 65.6 КБ
Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних Д.О. Тарасов 35.6 КБ
Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних Р.Б. Кравець 556.4 КБ
Моделювання спектрів зір пізніх спектральних класів Ю.П. Любчик 35.3 КБ
Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі Н.Б. Шаховська 62.6 КБ
Моделювання та аналіз впливу обміну речовиною на хімічну еволюцію галактик та їх оточення Т.В. Никитюк 45.8 КБ
Моделювання та аналіз загальних розв'язків задач керування та спостереження для динамічних систем з В.А. Стоян 70.8 КБ
Моделювання та аналіз механічної поведінки деформівних тіл за охолодження після витримки при високот В.С. Михайлишин 71.4 КБ
Моделювання та аналіз спектрів Ар зірок С.А. Хан 28.0 КБ
Моделювання та дослідження термопружних коливань анізотропних оболонок шаруватої структури У.В. Жидик 68.3 КБ
Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діа Я.В. Литвиненко 116.7 КБ
Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях Є.В. Тиш 83.7 КБ
Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій С.А. Лупенко 66.6 КБ
Моделювання та оптимальне керування процесами трансформування відношень власності і інфляції Н.Г. Гоголадзе 176.9 КБ
Моделювання та оптимізація динамічних об'єктів і процесів на основі зміщених диференціальних перетво О.Г. Фролова 96.0 КБ
Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних А.В. Мельничин 96.1 КБ
Моделювання та оптимізація з`єднань при обмеженнях на геометричні параметри трас Г.А. Плєхова 62.1 КБ
Моделювання та оптимізація інвестиційних процесів в умовах нестаціонарності та невизначеності Т.З. Кордзадзе 122.7 КБ
Моделювання та оптимізація комплексу операцій обслуговування кораблів у порту Я. Марецький 72.1 КБ
Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами С.Б. Бублик 54.9 КБ
Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності Ольга Віталіївна Глонь 61.3 КБ
Моделювання та регуляризація задачі визначення розподілу частинок за розмірами в дисперсних середови В.Б. Гетьман 38.8 КБ
Моделювання та розпізнавання випадкових та хаотичних збурень, діючих на неоднорідні марковські систе Л.О. Кіріченко 117.7 КБ
Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічних сис А.П. Махорт 50.2 КБ
Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури К.М. Березька 45.9 КБ
Моделювання та фізичні властивості модифікованих структур на основі склоподібних халькогенідів герма Н.В. Юркович 190.2 КБ
Моделювання та чисельний аналіз систем масового обслуговування із швидкозмінними в часі характеристи І.С. Агапова 288.7 КБ
Моделювання теплотехнологічного об'єкту з розподіленими параметрами Д.О. Ковалюк 71.2 КБ
Моделювання транслятора структур даних електромеханічних схем друкарських машин О.В. Овсяк 90.7 КБ
Моделювання фізичних процесів на основі системи одномірних диференціальних перетворень Руслана Михайлівна Костюченко 180.4 КБ
Моделювання хвильових процесів в просторово-розвинутих квазіоптичних резонансних структурах приладів М.В. Петровський 78.0 КБ
Моделювання хвильових процесів у електродинамічних системах підсилювача на ефекті Сміта - Парселла В.О. Журба 158.4 КБ
Моделювання, практична стійкість і оптимізація систем зі зміною вимірності фазового простору Є.Ф. Сопронюк 310.1 КБ
Модифікація властивостей бар'єрних структур метал-халькогенідний напівпровідник імпульсним лазерним О.І. Воробець 46.3 КБ
Модифікація властивостей вузькощілинних твердих розчинів CdxHg1-xTe при іонному травленні Ігор Іванович Іжнін 476.9 КБ
Модифікація властивостей поверхні матеріалів на основі сполук титану С.В. Соколов 25.9 КБ
Модифікація дефектної структури напівпровідникових сполук A2B6 та A3B5 високочастотним електромагніт Роман Анатолійович Редько 28.6 КБ
Модифікація оптичних властивостей плівкових структур на базі бактеріородопсину З.І. Баторі-Тарці 26.3 КБ
Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на оптичні властивості В.Б. Шевченко 25.9 КБ
Модифікація структури приповерхневого шару епітаксійних плівок {Y3 Fe5 O1 О.М. Ткачук 28.1 КБ
Модифікація структури та електрофізичних параметрів тонких металевих плівок і гетероструктур на їх о Є.Л. Жавжаров 46.0 КБ
Модифікація структурних характеристик поверхні (001) кремнію в мікроелектронній технології Тетяна Іванівна Максимова 72.3 КБ
Модифікація шаруватих структур при проходженні іонізуючого випромінювання М.М. Пеліхатий 79.2 КБ
Модифікована модель динамічної високороздільної рентгенівської дифрактометрії Р.Ф. Середенко 103.6 КБ
Модифіковані методи типу Гаусса - Ньютона розв'язування систем нелінійних рівнянь в сенсі найменших А.І. Чипурко 85.0 КБ
Модифікування халькогенідних склоподібних напівпровідників на основі миш'яку і сурми В.В. Рубіш 53.1 КБ
Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв'язними групами В.А. Чупордя 29.6 КБ
Модульні середовища для мережного розподіленого моделювання складних динамічних систем В.А. Потапенко 31.7 КБ
Молекулярні механізми акустичних релаксаційних процесів у важкій воді, пропілових спиртах та їх водн А.О. Семенов 65.6 КБ
Молекулярно-динамічне моделювання іонного розпилення поверхневих металевих кластерів К.В. Пугіна 29.6 КБ
Молекулярно-динамічне моделювання масоперенесення у твердому тілі під дією іонів низьких енергій Г.В. Корніч 69.9 КБ
Моніторинг шуманівського резонансу і моделі джерел О.І. Яцевич 67.7 КБ
Моногенні функції в крайових задачах для рівнянь еліптичного типу з виродженням на осі С.А. Плакса 69.7 КБ
Морсівські відображення поверхонь С.І. Максименко 18.1 КБ
Морфологія поверхні та оптичні властивості (In,Ga)As/GaAs та InAs/AlSb наноструктур О.Ф. Коломис 45.5 КБ
Мультифрактальний флуктуаційний аналіз самоподібних структур В.М. Борисюк 43.6 КБ
Мюллер-матричні зображення сіток біологічних кристалів: кореляційна і топографічна діагностика Ю.Я. Томка 61.7 КБ
Наближений усереднений обмежений синтез для розподілених систем Анна Василівна Сукретна 212.7 КБ
Наближені методи розв'язування абстрактної задачі Коші В.Л. Рябічев 21.1 КБ
Наближення (psi, beta)-диференційовних функцій тригонометричними поліномами О.С. Федоренко 205.1 КБ
Наближення phi-інтегралів функцій, заданих на дійсній осі І.В. Соколенко 78.7 КБ
Наближення алгебраїчними многочленами деяких класів диференційованих функцій О.М. Коган 71.7 КБ
Наближення гармонійними та бігармонійними інтегралами Пуассона на класах (psi, beta)-диференційовних К.М. Жигалло 53.7 КБ
Наближення гіпергеометричних функцій Лаурічелли гіллястими ланцюговими дробами Н.П. Гоєнко 68.9 КБ
Наближення голоморфних функцій багатьох змінних в полікрузі та в одиничній кулі в Cm М.В. Савчук 743.1 КБ
Наближення диференційовних функцій лінійними методами підсумовування їх рядів та інтегралів Фур'є І.В. Кальчук 39.5 КБ
Наближення класів(псі, бета)-диференційовних функцій лінійними методами Євген Юрійович Овсій 1.62 МБ
Наближення локально сумовних функцій на осі лінійними методами Тетяна Василівна Жигалло 38.3 КБ
Наближення неперевних періодичних функцій сумами Валле - Пуссена С.О. Чайченко 54.7 КБ
Наближення операторами Валле - Пуссена функцій, визначених на дійсній осі Є.С. Сілін 189.0 КБ
Наближення розподілу числа хибних розв'язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) розп Микола Васильович Слободян 44.4 КБ
Наближення функцій неперервними та двовимірними неперервними дробами С.М. Возна 40.5 КБ
Набліження функцій поліномами у просторі Lp, o Юрій Сергійович Коломойцев 247.4 КБ
Наведена анізотропія та релаксаційні ефекти в аморфних халькогенідах В.М. Кришеник 42.5 КБ
Надвисокочастотні спектральні і релаксаційні характеристики магнітостатичних хвиль і коливань в аніз В.В. Загородній 33.2 КБ
Надплинна гідродинаміка та типи збуджень в квантових бозе рідинах за наявності двох конденсатів С.Й. Вільчинський 55.0 КБ
Надпровідні та ненадпровідні купратні оксиди в напівпровідникових гетероструктурах Г.В. Кузнецов 78.6 КБ
Надтонкі взаємодії та стан домішок і дефектів у телуридах свинцю-олова і моноселенідах індію і галію О.Г. Хандожко 79.1 КБ
Надтонкі діелектричні молекулярні плівки: організація та еволюція їх структури, оптичні властивості Ю.М. Саввін 92.6 КБ
Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку в комплексній С.І. Жир 83.2 КБ
Найкращі тригонометричні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних С.А. Стасюк 24.8 КБ
Найкращі тригонометричні наближення та поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних А.Ф. Конограй 54.0 КБ
Накопичений остаточний напружено-деформований стан взаємодіючих із ударом тіл обертання О.Г. Нарижний 52.3 КБ
Накопичення в металах та термоактивована десорбція іонно-імплантованого дейтерію В.Г. Куліш 41.6 КБ
Нанокристалічні Cr - N та V - N покриття. Створення та дослідження О.Г. Гугля 44.4 КБ
Наноструктура та електродинаміка надпровідних квазі-монокристалічних плівок YBa2 Cu3 К.Г. Третьяченко 49.3 КБ
Наноструктури на поверхні та в приповерхневих шарах широкозонних напівпровідників 6H-SiC, BN та ZnS, М.М. Юсупов 53.7 КБ
Наночастинки кремнію в кристалічній решітці алюмінію Н.В. Моісеєнко 61.9 КБ
Напівгрупи напівстохастичних матриць та їх застосування Л.А. Вотякова 34.6 КБ
Напівгрупи перетворень із деформованим множенням Г.Ю. Цяпута 64.6 КБ
Напівгрупи та майжекільця перетворень В.М. Усенко 25.8 КБ
Напівгрупи часткових автоморфізмів кореневих дерев Є.А. Кочубінська 41.6 КБ
Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та асоційовані з ними скінченні орієнтовні графи Т.І. Цюпій 50.3 КБ
Напівінваріантні многовиди та періодичні розв'язки вироджених різницевих рівнянь у банахових простор І.В. Семенишина 269.0 КБ
Напівкласичний підхід до логарифмічної теорії збурень для зв'язаних станів квантово-механічних рівня І.В. Добровольська 71.7 КБ
Напівмаксимальні кільця та їх сагайдаки С.І. Цюпій 76.2 КБ
Напівпровідникові кристали Cd1 - xZnxTe для детекторів рентгенівського та гамм Д.П. Наливайко 32.1 КБ
Напівфеноменологічне обернено-просторове наближення для врахування кореляційних ефектів у термодинам О.В. Удянський 141.8 КБ
Направлений рух вихорів і ефект Холла у надпровідниках з періодичним потенціалом пінінгу О.В. Добровольський 2.39 МБ
Направлений рух вихорів і ефект Холла у надпровідниках з періодичним потенціалом пінінгу О.В. Добровольський 35.2 КБ
Направлений рух солітонів у низькорозмірних системах Я.О. Золотарюк 599.2 КБ