Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 16, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Термоактиваційний аналіз руйнування матеріалів в умовах нестаціонарного деформування (шийкоутворення - Р.В. Колодницька
Створено програмно-апаратний комплекс з метою дослідження деформування метеріалів, що дозволяє візуально спостерігати на персональному комп'ютері у реальному масштабі часу весь процес деформування, в автоматичному режимі визначати його геометричні параметри, проводити покадрову автоматизовану обробку профілю досліджуваних зразків, а також аналізувати зміну окремих ділянок зразка. Розроблено методику автоматизованих досліджень деформування та руйнування матеріалів, у тому числі й на закритій стадії деформування. На основі програмно-апаратного комплексу одержано експериментальні дані з кінетики деформування у районі шийки для міді, алюмінію та поліетилену. Створено базу даних матеріалів для експрес-прогнозування довготривалої міцності (із залученням бази відеозображень). Уточнено значення енергії активації руйнування та активаційних об'ємів для широкого класу матеріалів з урахуванням поправки на утворення шийки. Виконано прогнозування довготривалої міцності для широкого класу матеріалів шляхом введення кінетики зміни контуру зразка у замкнуту систему рівнянь.

Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організм підлітк - І.Я. Коцан
Створено програмно-апаратний комплекс з метою дослідження деформування метеріалів, що дозволяє візуально спостерігати на персональному комп'ютері у реальному масштабі часу весь процес деформування, в автоматичному режимі визначати його геометричні параметри, проводити покадрову автоматизовану обробку профілю досліджуваних зразків, а також аналізувати зміну окремих ділянок зразка. Розроблено методику автоматизованих досліджень деформування та руйнування матеріалів, у тому числі й на закритій стадії деформування. На основі програмно-апаратного комплексу одержано експериментальні дані з кінетики деформування у районі шийки для міді, алюмінію та поліетилену. Створено базу даних матеріалів для експрес-прогнозування довготривалої міцності (із залученням бази відеозображень). Уточнено значення енергії активації руйнування та активаційних об'ємів для широкого класу матеріалів з урахуванням поправки на утворення шийки. Виконано прогнозування довготривалої міцності для широкого класу матеріалів шляхом введення кінетики зміни контуру зразка у замкнуту систему рівнянь.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 16, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Механізми формування стохастично неоднорідної структури аморфних халькогенідів систем АIV-BV-XVI Валентин Петрович Іваницький 143.5 КБ
Механізми формування та процеси еволюції структури, напруженого стану і властивостей квазі- та нанок С.В. Малихін 123.7 КБ
Механізми формування тонких плівок, отримуваних різними методами іонно-плазмового осаджування Л.Р. Шагінян 64.8 КБ
Механотермодифузійна взаємодія тіл з контактно-поверхневими неоднорідностями і дефектами Р.М. Мартиняк 133.8 КБ
Міграція атомів при ударній деформації ідеальних металевих кристалів О.В. Філатов 59.2 КБ
Міжелектронне розсіяння в двовимірних вироджених провідниках А.В. Яновський 96.1 КБ
Міжмолекулярні взаємодії багатоатомних спиртів і азотних основ з іон-сольватним оточенням при низьки В.В. Чаговець 49.3 КБ
Міжфазні поверхні в процесах кристалізації розплавів М.С. Расщупкіна 56.8 КБ
Міжчастинкова магнітна взаємодія в системах частинок високоанізотропного фериту барію різної дисперс О.В. Шурінова 76.2 КБ
Мікроконтактна спектроскопія надпровідного нікельборокарбіду YNi2B2C та гетероконтактів феромагнетик Дмитро Леонідович Башлаков 31.4 КБ
Мікроконтактна спектроскопія надпровідного стану в інтерметаліді CeRu2 А.В. Москаленко 35.8 КБ
Мікроконтактна спектроскопія систем з сильними електронними кореляціями Ю.Г. Найдюк 53.0 КБ
Мікромеханізми руйнування та тріщиностійкість матеріалів при крихко-пластичному переході О.Д. Васильєв 24.3 КБ
Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію Л.П. Стебленко 87.4 КБ
Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs) В.О. Надточій 126.7 КБ
Мікроскопічна динамічна теорія та кінетика модельної системи неполярних молекул А.С. Сіжук 32.0 КБ
Мікроскопічна теорія зв'язаних магнітопружних хвиль у феромагнетиках зі складною одноіонною анізотро О.В. Кожемяко 77.9 КБ
Мікроскопічна теорія кінетичних колективних збуджень та їх проявів у динаміці простих та бінарних рі Т.М. Брик 393.1 КБ
Мікроскопічна теорія спінових конфігурацій і магнітострикції у багатопідграткових антиферомагнетиках І.М. Іванова 472.3 КБ
Мікроскопічний опис критичної поведінки тривимірних ізингоподібних систем з використанням негаусових І.В. Пилюк 268.0 КБ
Мікроскопічний оптичний потенціал взаємодії нуклонів з непарними ядрами в теорії Скірма-Хартрі-Фока С.М. Кравченко 21.6 КБ
Мікроструктура та механізми росту ВТНП плівок та монокристалів В.Л. Свечніков 46.6 КБ
Мікрохвильова активність Сонця: фізичні процеси в перехідній зоні хромосфера- корона та їх діагности Лев Іванович Цвєтков 29.9 КБ
Мікрохвильовий відгук надпровідників при ковзних кутах падіння хвилі О.І. Губін 29.6 КБ
Міліметрові та інфрачервоні спектри молекул у взаємодіючих коливальних станах О.І. Баскаков 79.8 КБ
Мілісекундні пульсації радіовипромінювання Сонця: фізичні властивості та походження Ю.Ф. Юровський 52.5 КБ
Мінімаксне оцінювання за неповними даними функціоналів від розв'язків крайових задач А. Ковалюк 56.9 КБ
Мінімаксне оцінювання параметрів еліптичних і параболічних рівнянь в умовах невизначеності Н.В. Грищук 257.3 КБ
Мінімаксне прогнозування розв'язків початково-крайових задач спряження для параболічних рівнянь в ум Ю.А. Зайцев 16.5 КБ
Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром М.М. Верес 48.6 КБ
Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматни В.С. Сікора 14.7 КБ
Мінорантні методи глобальної стохастичної оптимізації Б.О. Онищенко 35.7 КБ
Міцність і коливання коробчастих оболонок, в тому числі при наявності прямолінійних дефектів В.М. Воробель 57.3 КБ
Міцність композиційних матеріалів в умовах високих температур з урахуванням їх пошкодженості Сергій Вікторович Оксіюк 50.1 КБ
Многоелементна задача Карлемана та її застосування до диференціальних рівнянь С.Ю. Хачатуров 26.5 КБ
Множиний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні В.С. Донченко 41.8 КБ
Модальне керування та оптимізація в задачах супроводу антенними системами А.Я. Бакушевич 55.3 КБ
Модальність зображень впорядкованих множин Є.А. Кубічка 23.0 КБ
Моделирование влияния дефектов кристаллического строения на электронную подсистему кристалла Н.В. Токий 46.6 КБ
Моделі атмосфер СР зірок головної послідовності Д.В. Шуляк 41.2 КБ
Моделі барицентричного усереднення та методи відновлення гармонічних функцій Павло Михайлович Зуб 97.4 КБ
Моделі бізнес-процесів для проектування інформаційних систем для медичних закладів Кутейба Мох'д Фархан Аль-Шияб 124.8 КБ
Моделі в фінансовій математиці та математичній статистиці із залученням дробового броунівського руху Т.О. Андрощук 68.6 КБ
Моделі дальнього порядку в твердому тілі з наномасштабною модуляцією його просторової структури В.Ю. Горобець 125.4 КБ
Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу А.І. Сегін 69.4 КБ
Моделі задач механіки деформування композитних брусів дискретно-неоднорідної структури О.В. Горик 166.5 КБ
Моделі зв'язанного деформування і пошкоджуваності анізотропних композитних матеріалів стохастичної с Л.В. Назаренко 86.2 КБ
Моделі і інформаційні технології організації та функціонування віртуальних підприємств Ліана Анатоліївна Тимашова 93.5 КБ
Моделі і методи аналітичної теорії нетонких пластин та пологих оболонок при статичному навантаженні А.Г. Зеленський 70.8 КБ
Моделі і методи апроксимації границь об'єктів нерегулярного вигляду в системах технічного зору А.С. Смелякова 168.3 КБ
Моделі і методи забезпечення безвідмовності радіоелектронних пристроїв шляхом підвищення ефективност О.В. Лазько 81.4 КБ
Моделі і методи інженерії тестування програмних систем в умовах обмежених ресурсів Т.М. Коротун 89.7 КБ
Моделі і методи інженерної якості програмних систем на ранніх стадіях життєвого циклу Г.І. Коваль 112.1 КБ
Моделі і методи оперативного керування режимами регіональних електроенергетичних систем при випадков Т.Б. Тімофєєва 78.7 КБ
Моделі і методи опису форми дисперсних утворень при емульгуванні рідких палив Т.О. Рузова 59.0 КБ
Моделі і методи оптимального послідовно-паралельного упорядкування робіт у системах з неідентичними О.В. Скакаліна 59.4 КБ
Моделі і методи паралельного упорядкування О.Д. Фірсов 50.8 КБ
Моделі і методи розв'язання задач маршрутизації при ліквідації наслідків техногенних аварій К.М. Коба 132.1 КБ
Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів Л.В. Помазан 223.7 КБ
Моделі і методи узагальненої оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами В.В. Семенов 29.5 КБ
Моделі й обчислювальні методи швидкісної та завадостійкої обробки дельта-модульованих сигналів у зад Н.О. Матвєєва 88.0 КБ
Моделі й системи аналізу і прогнозування техногенного забруднення приграничного шару атмосфери В.В. Акіменко 68.2 КБ
Моделі керування доступом в комп'ютерних мережах корпоративних інформаційних систем Мафута Тедді 71.3 КБ
Моделі корекції редукованих бінарних розв'язуючих дерев Ю.Ю. Дюлічева 64.6 КБ
Моделі легкопроникної шорсткості для задач гідромеханіки і теплофізики Є.О. Гаєв 59.5 КБ
Моделі релятивістських конфігурацій на основі точних розв'язків загальної теорії відносності А.М. Турінов 81.5 КБ
Моделі та ефективні методи організації циклічних процесів в класі задач типу комівояжера Д.Д. Плечистий 193.2 КБ
Моделі та інструментальні засоби управління розвитком підприємства Г.В. Солодовник 130.4 КБ
Моделі та методи візуалізації графів для комп'ютерних видавничих систем Т.М. Басюк 55.6 КБ
Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці О.І. Ченцов 57.0 КБ
Моделі та методи експертного оцінювання у життєвому циклі програмних систем О.О. Слабоспицька 72.0 КБ
Моделі та методи моделювання зображень хімічних виразів Т.В. Нерода 180.7 КБ
Моделі та методи обробки даних при виявленні та оцінці параметрів траєкторій компактної групи малоро В.Є. Саваневич 187.1 КБ
Моделі та методи оптимізації в задачах одновимірного розкрою матеріалу на машинобудівних підприємств А.В. Сагун 151.5 КБ
Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів І.І. Сугоняк 42.6 КБ
Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції кісткової тканини Д.В. Вакуленко 137.0 КБ
Моделі та методи організаційно-технологічної структури дискретних процесів виробництва Л.А. Тарандушка 45.9 КБ
Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних дослідж В.П. Марценюк 84.2 КБ
Моделі та методи проектування нейтронографічної установки С.І. Прохорець 103.7 КБ
Моделі та методи розрахунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потокі О.С. Славінська 60.6 КБ
Моделі та методи розрахунку напруженого стану структурно-неоднорідних конструкційних елементів з нег І.Т. Денисюк 50.4 КБ
Моделі та методи сегментації границь зображень нерегулярного вигляду на основі адаптованих масок К.С. Смеляков 98.5 КБ
Моделі типу Леонтьєва-Форда, чисельні методи розв'язання задач великої розмірності Н.Б. Чорней 46.8 КБ
Моделі утворення довгоперіодних структур і впорядкованих систем планарних дефектів у кристалах О.Ю. Гаєвський 275.5 КБ
Моделі, алгоритми і програми інженерії знань для прийняття рішень в умовах імовірнісних даних Б. Бар 76.7 КБ
Моделі, методи і алгоритми в задачах евклідової комбінаторної оптимізації С.І. Недобачій 61.3 КБ
Моделі, методи та програмні засоби інформаційно-аналітичного ядра інтелектуальної системи для підтри О.Л. Брагинський 87.4 КБ
Моделі, обчислювальні алгоритми та автоматизація розрахунку неусталених процесів в багатокомпонентни Н.А. Калинюк 82.7 КБ
Модель динамічного трикристального картографування картини розсіяння кристалів з дефектами Б.В. Шелудченко 84.8 КБ
Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформува О.П. Халімон 519.7 КБ
Модель оцінки якості каналу передавання голосової інформації Ю.В. Дубова 53.4 КБ
Модель тіла людини як об'єкта захисту в електричних мережах до 1000 вольт Веніамін Іванович Комаров 46.8 КБ
Модель, методи та алгоритми розповсюдження лісових пожеж М.В. Граб 46.2 КБ
Моделювання адсорбції газів на поверхні перехідних металів Н.В. Петрова 27.5 КБ
Моделювання випадкових процесів Кокса О.О. Погоріляк 31.3 КБ
Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю І.В. Розора 52.8 КБ
Моделювання відмовостійких комп'ютерних систем з урахуванням зміни параметрів потоків відмов і відно О.Б. Одарущенко 156.3 КБ
Моделювання внутрішньопучкових процесів та їх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах М.Е. Долінська 61.7 КБ
Моделювання дефектної структури матеріалів при деформації та зв'язок еволюції дефектів з діаграмою н К.М. Борисовська 40.5 КБ
Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями І.В. Шульган 56.3 КБ
Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів В.О. Кубицький 54.8 КБ
Моделювання дозиметричних властивостей детекторів гамма-випромінювання на основі високоомних напівпр О.О. Захарченко 64.3 КБ
Моделювання і дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної си О.М. Ієвлєв 79.9 КБ
Моделювання і обробка інформації для сенсорів з керованим чутливим елементом Н.Л. Плішко 47.9 КБ
Моделювання і розробка методів оптимізації циклічних процесів на транспортних мережах І.В. Гаращенко 204.6 КБ
Моделювання ієрархічних процесів у халькогенідах лужноземельних металів під тиском В.В. Поживатенко 376.7 КБ
Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентою В.В. Литвин 40.3 КБ
Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії Є.В. Кузьмін 66.3 КБ
Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів О.М. Козачко 58.4 КБ
Моделювання нелінійних об'єктів з розподіленими параметрами на основі відтворюючих ядер С.В. Чумаченко 126.2 КБ
Моделювання нелінійної повзучості неосесиметричних оболонок обертання при статичній, динамічній і ра О.О. Чупринін 70.3 КБ
Моделювання неоднорідної слабоструктурованої системи переваг в інформаційних системах підтримки прий І.Ю. Бобало 38.9 КБ
Моделювання неперервних динамічних систем нецілого порядку на основі некласичного операційного підхо Г.М. Рибнікова 59.0 КБ
Моделювання первинних даних та процесу їх накопичення у ході науково-дослідних і проектних робіт Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім 216.0 КБ
Моделювання перехідних процесів у двовимірних відкритих електродинамічних структурах А.І. Амосова 88.6 КБ