Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 15, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі систем Co - Cr - Mo та Ni - C - О.М. Чайка
Вивчено закономірності зміни хімічного та фазового складу, структури і фізико-механічних властивостей типових стоматологічних сплавів на основі кобальту та нікелю (Remanium GM-700, Remanium GM-800, Remanium Cse та експериментальних сплавів) у процесі їх багаторазових послідовних переплавів для використання рециркульованих сплавів. Визначено структуру сплавів та роль різних елементів у формуванні їх структурних особливостей. Відзначено, що концентрація основних елементів у сплавах за послідовних переплавів практично незмінна, механічні властивості сплавів деградують, зокрема, знижуються після першого переплаву порівняно з паспортними даними, поступово знижуються за подальших переплавів, відбувається крихкість матеріалу. Проаналізовано причини деградації властивостей сплавів за різної кількості переплавів. Доведено, що падіння механічних властивостей обумовлено накопиченням домішок, які утворюють оксиди та карбіди. Розглянуто методи обробки поверхонь перед переплавом (механічне та електролітичне полірування, хімічне травлення), що знижують деградацію механічних властивостей.

Технологія одержання та фізичні властивості багатокомпонентних твердих розчинів на основі телуриду с - Є.І. Слинько
Вивчено закономірності зміни хімічного та фазового складу, структури і фізико-механічних властивостей типових стоматологічних сплавів на основі кобальту та нікелю (Remanium GM-700, Remanium GM-800, Remanium Cse та експериментальних сплавів) у процесі їх багаторазових послідовних переплавів для використання рециркульованих сплавів. Визначено структуру сплавів та роль різних елементів у формуванні їх структурних особливостей. Відзначено, що концентрація основних елементів у сплавах за послідовних переплавів практично незмінна, механічні властивості сплавів деградують, зокрема, знижуються після першого переплаву порівняно з паспортними даними, поступово знижуються за подальших переплавів, відбувається крихкість матеріалу. Проаналізовано причини деградації властивостей сплавів за різної кількості переплавів. Доведено, що падіння механічних властивостей обумовлено накопиченням домішок, які утворюють оксиди та карбіди. Розглянуто методи обробки поверхонь перед переплавом (механічне та електролітичне полірування, хімічне травлення), що знижують деградацію механічних властивостей.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 15, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Метод керованої об'єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів Є.М. Сидоров 60.8 КБ
Метод кластерних розкладів представлення розв'язків рівнянь Боголюбова деяких багаточастинкових дина Г.М. Губаль 283.6 КБ
Метод Мелера-Фока у контактних задачах теорії пружності для півпростору з круговими лініями розділу О.В. Гайдай 29.4 КБ
Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації Л.В. Волох 66.7 КБ
Метод оцінювання довговічності металевих сплавів при багатовісному малоцикловому блочному навантажув К.В. Панасовський 152.0 КБ
Метод оцінювання функції у моделюванні кривих та поверхонь другого порядку О.В. Берник 44.5 КБ
Метод побудови програмного забезпечення систем дистанційного навчання Хальдун Дакак 76.6 КБ
Метод побудови розв'язків нелінійних крайових задач теорії прямокутних пластин В.А. Пасічник 116.2 КБ
Метод послідовних наближень для розв'язання інтегральних рівнянь актуарної математики Б.В. Норкін 63.0 КБ
Метод рекурентних співвідношень у статиці та динаміці комбінованих циліндричних оболонок І.М. Берешко 50.7 КБ
Метод рядів Фур'є для мероморфних у півсмузі функцій А.М. Бридун 59.2 КБ
Метод скінченних елементів з вибором координатних функцій при моделюванні фізичних процесів К.В. Носов 276.5 КБ
Метод спектральних операторів розсіяння в задачах дифракції в періодичних структурах з акстальною си В.А. Чумаченко 43.1 КБ
Метод спряження аналітичних функцій в теорії інтегро-диференціальних рівнянь з майже різницевими ядр Денис Петрович Керекеша 111.6 КБ
Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення О.А. Авраменко 104.1 КБ
Метод усереднених характеристик та його застосування у нелінійних задачах релятивістської електродин В.І. Савченко 64.2 КБ
Метод фотопружності в двовимірних динамічних задачах механіки анізотропних тіл М.П. Малежик 67.6 КБ
Метод швидкого обчислення вагового перетворення Радона в задачі погодження при різноракурсній реєстр М.І. Кобасяр 77.3 КБ
Методи барицентричного усереднення в задачах відновлення гармонічних та бігармонічних функцій Н.В. Колеснікова 79.0 КБ
Методи визначення впливу теплової і радіаційної повзучості на коливання та стійкість елементів конст М.В. Мельтюхов 86.9 КБ
Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного підходу О.В. Шевченко 29.1 КБ
Методи дослідження диференціальних рівнянь із запізненням та обмеженнями В.А. Ферук 151.3 КБ
Методи дослідження інтегральних рівнянь з додатковими умовами О.І. Ковтун 41.7 КБ
Методи дослідження крайових задач для імпульсних систем диференціальних рівнянь з параметрами та обм Ю.О. Захарійченко 124.6 КБ
Методи дослідження крайових задач для лінійних рівнянь математичної фізики з екстремальною граничною Світлана Борисівна Сиваш 61.9 КБ
Методи застосування таблиць рішень у системах формального виводу і програмних комплексах П.Л. Самофалов 53.5 КБ
Методи і алгоритми розпізнавання графів на передфрактальність і їх застосування О.В. Бобильова 26.8 КБ
Методи і засоби ефективної організації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для С.М. Буханцов 39.6 КБ
Методи і засоби комп'ютерного моделювання коливальних процесів роторних систем К.К. Охріменко 141.0 КБ
Методи і засоби підвищення ефективності систем моніторингу безпеки в комп'ютерних системах і мережах А.М. Волокита 52.7 КБ
Методи і засоби прикладного математичного моделювання аномальних дифузійних процесів С.А. Положаєнко 55.6 КБ
Методи і засоби розробки спеціального програмного забезпечення для систем розподілу ресурсів А.С. Ісса 45.8 КБ
Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику В.П. Пономаренко 101.2 КБ
Методи ідентифікації параметрів моделей параметричних коливальних процесів на основі сплайнів Ж.В. Худа 63.2 КБ
Методи ідентифікації параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною залежністю Е.М. Молдавська 75.3 КБ
Методи інтерполяції функцій двох змінних І.В. Богач 59.2 КБ
Методи й алгоритми розв'язування оптимізаційних задач на розміщеннях з додатковими умовами Т.М. Барболіна 104.7 КБ
Методи комп'ютерного дослідження математичних моделей з наближено заданими вихідними даними О.М. Хіміч 98.1 КБ
Методи комп'ютерної алгебри та символьних перетворень при проектуванні математичних систем учбового В.С. Песчаненко 402.3 КБ
Методи лінеаризації для нелінійних матричних рівнянь А.М. Недашковська 27.5 КБ
Методи морфологічної нормалізації бінарних перерізів зображень С.В. Машталір 81.4 КБ
Методи обчислення сплайнів орієнтовані на реалізацію засобами однорідних обчислювальних середовищ Л.І. Кужій 71.4 КБ
Методи оптимального розбиття множин у керуванні розподіленими системами Л.С. Коряшкіна 167.5 КБ
Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок В.В. Циганок 56.0 КБ
Методи оцінки міцності, тріщиностійкості позацентрово стиснутих і розтягнутих залізобетонних елемент В.Ф. Лазар 150.4 КБ
Методи оцінки тріщиностійкості конструкційних матеріалів за умов складного навантаження Я.Л. Іваницький 131.8 КБ
Методи оцінки тріщиностійкості та довговічності залізобетонних елементів конструкцій Й.Й. Лучко 37.5 КБ
Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних А.В. Пукас 303.8 КБ
Методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань Т.М. Дудка 31.3 КБ
Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підхо Андрій Миколайович Глибовець 45.9 КБ
Методи побудови функцій керованості та позиційних керувань Василь Олександрович Скорик 66.4 КБ
Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту д В.В. Войтенко 78.1 КБ
Методи розв'язання негладких опуклих задач математичного програмування та їх застосування Е.І. Ненахов 51.0 КБ
Методи розв'язку некоректних задач ідентифікації дискретних динамічних систем Н.В. Панова 62.2 КБ
Методи синтезу і моделі компонентів нетрадиційних нейромереж Г.Ю. Глушакова 47.0 КБ
Методи синтезу марковських процесів та їх застосування О.Є. Басманов 58.2 КБ
Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу С.М. Герасін 204.2 КБ
Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і ви І.В. Трофименко 102.7 КБ
Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлі С.Д. Винничук 108.9 КБ
Методи та алгоритми відновлення функцій, що засновані на бінарному поповненні даних Д.О. Іванін 75.8 КБ
Методи та алгоритми моделювання Web - систем А.М. Пелещишин 86.9 КБ
Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах К.О. Косинський 63.2 КБ
Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гармонічного сигналу на антенну решітку при негауссі Т.В. Воробкало 412.0 КБ
Методи та алгоритми розв'язання неперервних задач оптимального розбиття множин з обмеженнями Я.Є. Кадочнікова 130.5 КБ
Методи та алгоритми розв'язання неперервних нелінійних задач оптимального розбиття множин М.С. Дунайчук 133.0 КБ
Методи та алгоритми розв'язування задач синтезу мереж зі складною структурою Ф.А. Шаріфов 198.0 КБ
Методи та засоби алгебраїчного програмування в розробці математичних програмних систем В.А. Волков 47.4 КБ
Методи та засоби комп'ютерного моделювання стохастичних процесів і систем В.А. Пепеляєв 90.5 КБ
Методи та засоби комп'ютерної реалізації інтегродиференційних моделей динамічних систем Д.Е. Контрерас 72.6 КБ
Методи та засоби моделювання часового параметра в інформаційних системах на основі реляційних баз да П.І. Жежнич 66.4 КБ
Методи та засоби організації дедуктивних баз даних Д.О. Летучий 30.9 КБ
Методи та засоби організації реляційних баз часово-залежних даних П.І. Жежнич 101.3 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах Луай Дарвіш 37.0 КБ
Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web А.М. Пелещишин 83.1 КБ
Методи та засоби реінженерії мобільних застосувань із графічним інтерфейсом А.А. Пантелеймонов 49.1 КБ
Методи та засоби роз'язання слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів О.М. Верес 76.6 КБ
Методи та засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем М.О. Волк 40.4 КБ
Методи та засоби якісного моделювання критичних за умовами безпеки мережних динамічних систем Д.С. Разінков 43.6 КБ
Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору О.А. Кобилін 535.8 КБ
Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів О.М. Ткаченко 172.2 КБ
Методи та програмно-апаратні засоби оптимального планування експерименту при дослідженні технологічн С.Г. Бестань 46.9 КБ
Методи теплового розрахунку фрикційних елементів при квазістаціонарному та нестаціонарному режимах т В.М. Семерак 74.5 КБ
Методи типу Ньютона для розв'язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум М.Я. Бартіш 67.5 КБ
Методи фокусування і стабілізації розподілів неоднорідних марковських процесів та їх застосування А.А. Родзинський 64.5 КБ
Методи фундаментальних розв'язків в термопружності ортотропних пластин і оболонок А.С. Гольцев 79.7 КБ
Методика оцінювання ефективності однорідної обробки даних на кластерних комплексах Р.А. Ющенко 74.9 КБ
Методика розрахунку та дослідження нелінійних нестаціонарних аеродинамічних характеристик тілесних п М.М. Орловський 39.6 КБ
Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим команд Д.В. Куйвашев 41.2 КБ
Метрична та ймовірнісна теорія чисел, представлених рядами Остроградського 1-го виду О.М. Барановський ???
Механізм впливу випромінювання з області власного поглинання монокристалічного Si на його теплове ви С.В. Чирчик 46.1 КБ
Механізм розсіювання носіїв струму та оптимізація термоелектричних властивостей кристалів PbTe, PbS Л.І. Никируй 68.1 КБ
Механізм утворення і властивості ростових мікродефектів у бездислокаційних монокристалах кремнію І.Є. Таланін 83.6 КБ
Механізми водневого окрихчення сплавів на основі заліза з ГЦК граткою В.М. Шиванюк 26.4 КБ
Механізми генерації електромагнітних та потенціальних хвиль у навколоземній плазмі О.Г. Фалько 25.1 КБ
Механізми дефектоутворення та люмінесценції у бездомішкових і легованих телуром кристалах селеніду ц І.В. Ткаченко 133.0 КБ
Механізми енергетичних втрат в плавлених текстурованих ВТНП в змінному магнітному полі Р.В. Візніченко 41.5 КБ
Механізми ерозії та модифікації поверхневих шарів твердих тіл при опроміненні потужними плазмовими п І.Є. Гаркуша 84.4 КБ
Механізми збудження фотолюмінесценції іонів Mn2+ в реальних кристалах ZnS Т.А. Прокоф'єв 31.9 КБ
Механізми зростання перерізів непружного розсіяння адронів в мультипериферичній моделі в межах теорі І.В. Шарф 819.1 КБ
Механізми люмінесценції в дифузійних шарах широкозонних II-IV напівпровідників Михайло Михайлович Сльотов 521.2 КБ
Механізми міжфазної взаємодії і структуризація гетерогенної термічної плазми В.І. Вишняков 162.5 КБ
Механізми перемагнічування аморфних стрічок з гелікоїдальною магнітною анізотропією П.В. Леміш 66.6 КБ
Механізми переносу заряду та речовини у мікроелектронних сенсорах та сенсорних масивах для контролю О.Л. Кукла 30.2 КБ
Механізми переносу заряду та фотоелектричні процеси в діодних структурах на основі Hg3In2Te6 Іванна Іванівна Герман 54.1 КБ
Механізми перетворення високоенергетичних електронних збуджень в багатокомпонентних йодистих кристал В.В. Вістовський 34.0 КБ
Механізми підвищення індентифікаційної здатності багатоканальних систем газового аналізу в динамічно І.В. Кругленко 41.7 КБ
Механізми пластичної деформації в об'ємних металевих стеклах С.О. Бакай 75.4 КБ
Механізми радіаційної пошкоджуваності поверхневих шарів твердих тіл при бомбардуванні іонами інертни Г.Д. Толстолуцька 79.0 КБ
Механізми рекомбінаційного свічення в складних оксидах з домішками іонів перехідних металів А.П. Лучечко 2.32 МБ
Механізми розсіяння поверхневих та плоских електромагнітних хвиль на неоднорідностях поверхні різног С.І. Лисенко 37.3 КБ
Механізми світлочутливості системи халькогенідний склоподібний напівпровідник - метал В.С. Северин 89.9 КБ
Механізми тензорезистивних ефектів в сильнодеформованих кристалах кремнію та германію n-типу С.І. Будзуляк 52.2 КБ
Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулам М.М. Лазаренко 35.0 КБ
Механізми фазових переходів у власних сегнетоелектриках типу {Sn2 P2 S6 О.В. Дробнич 30.7 КБ
Механізми формування динамічних спектрів S-радіовипромінювання Юпітера Т.Є. Щербініна 26.4 КБ