Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Нелінійні ангармонічні ефекти при збудженні та розповсюдженні нормальних хвиль в кристалічному шарі - К.І. Курінна
У тривимірній постановці за моделлю фізично та геометрично нелінійного динамічного деформування анізотропного пружного середовища кубічної ситеми розв'язано проблеми визначення ангармонічних збурень для вільних нормальних хвиль у пружних анізотропних хвилеводах у вигляді шару та нелінійних ангармонічних ефектів під час збудження хвилевого поля у півшарі зовнішніми коливними зсувними зусиллями. Побудовано розв'язки задач про визначення нелінійних ангармонічних збурень для деяких типів симетричних монохроматичних одномодових та комбінаційних нормальних хвиль у вільному за гранями анізотропному шарі кубічної системи з монокристалів германію і кремнію. Досліджено й узагальнено амплітудно-частотні ефекти у кінематичних та енергетичних характеристиках других гармонік нормальних хвиль монохроматичного та комбінаційного типу. Методом рядів за базисними нормальними хвилями побудовано розв'язок задачі про збудження хвилевого поля у вільному за гранями півшарі монокристалу германію з урахуванням ангармонічних ефектів і наведено часткові кількісні оцінки складових поля, що характеризують внесок явища нелінійності.

Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов е - Л.І. Кузьменко
У тривимірній постановці за моделлю фізично та геометрично нелінійного динамічного деформування анізотропного пружного середовища кубічної ситеми розв'язано проблеми визначення ангармонічних збурень для вільних нормальних хвиль у пружних анізотропних хвилеводах у вигляді шару та нелінійних ангармонічних ефектів під час збудження хвилевого поля у півшарі зовнішніми коливними зсувними зусиллями. Побудовано розв'язки задач про визначення нелінійних ангармонічних збурень для деяких типів симетричних монохроматичних одномодових та комбінаційних нормальних хвиль у вільному за гранями анізотропному шарі кубічної системи з монокристалів германію і кремнію. Досліджено й узагальнено амплітудно-частотні ефекти у кінематичних та енергетичних характеристиках других гармонік нормальних хвиль монохроматичного та комбінаційного типу. Методом рядів за базисними нормальними хвилями побудовано розв'язок задачі про збудження хвилевого поля у вільному за гранями півшарі монокристалу германію з урахуванням ангармонічних ефектів і наведено часткові кількісні оцінки складових поля, що характеризують внесок явища нелінійності.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Комбінаційне розсіювання світла в структурах з тонкими SiGe шарами та самоіндукованими SiGe наноостр В.М. Джаган 21.6 КБ
Комбінована модель динамічної інтегральної лауе-дифракції у вигнутих кристалах з дефектами І.М. Заболотний 536.5 КБ
Комбінований метод перетворення Фур'є і спряження аналітичних функцій у задачах теорії пружності П.В. Керекеша 171.3 КБ
Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволюційних механізмів штучного імунітету Ху Чженбін 55.2 КБ
Комбінований п'єзоелектрооптичний ефект в сегнетоелектричних кристалах О.Г. Мись 55.3 КБ
Комп'ютерна реалізація непараметричних моделей динамічних об'єктів С.М. Одокієнко 315.3 КБ
Комп'ютерне моделювання динамічних об'єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складих переда В.А. Іванюк 249.9 КБ
Комп'ютерне моделювання задач вигину, коливань та стійкості елементів тонкостінних конструкцій О.В. Шматко 58.3 КБ
Комп'ютерне моделювання зображень поверхонь і контактних взаємодій в атомно-силовому мікроскопі О.В. Покропивний 30.0 КБ
Комп'ютерне моделювання хаотичної структури та визначення теплофізичних і пружних властивостей компо О.В. Жарова 68.9 КБ
Комп'ютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів Л.В. Григор'єва 73.0 КБ
Компактні екстремуми та компактно-аналітичні властивості основного варіаційного функціонала в просто Катерина Валеріївна Божонок 74.9 КБ
Компактні різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь М.В. Кутнів 69.9 КБ
Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделей скалярного багатофакторного оцінювання К.Е. Петров 186.3 КБ
Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методами генет Д.О. Булавін 66.4 КБ
Компенсаційні та нерівноважні процеси у телуриді кадмію і твердих розчинах на його основі О.А. Парфенюк 1.34 МБ
Комплексний аналіз поведінки користувачів комп'ютерних систем на основі нейромережевих моделей С.В. Скакун 39.1 КБ
Комплексний ступінь взаємної поляризації лазерних полів двопроменезаломлюючих матриць біологічних тк А.О. Ангельська 2.17 МБ
Комплекснозначні випадкові величини типу Джессена - Вінтнера О.В. Школьний 38.7 КБ
Композиційні електрети на основі полівінілхлориду та комплекс їх властивостей В.В. Крівцов 60.8 КБ
Композиційні методи специфікації та верифікації програмних систем Т.В. Панченко 34.8 КБ
Компоненти спектрів характеристичних втрат енергії електронів, відбитих плівками Al, In та Ge А.М. Коновалов 33.5 КБ
Конкуренція спонтанних граток на ТЕ- та ТМ-модах у світлочутливих хвилеводних плівках AgCl - Ag Є.Д. Маковецький 33.4 КБ
Конструювання центрів адсорбції холевої кислоти на поверхні високодисперсного кремнезему Н.В. Роїк 43.2 КБ
Контактна взаємодія кільцевих штампів з трансверсально ізотропним шаром та ізотропним шаром із залиш Г.В. Габрусєв 74.5 КБ
Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної Ю.В. Батишкіна 64.1 КБ
Контактна взаємодія прорізних циліндричних оболонок з деформівним заповнювачем при врахуванні сухого О.О. Бедзір 107.9 КБ
Контактні задачі для пружної смуги з початковими (залишковими) напруженнями підсиленої пружними накл М.М. Діхтярук 59.3 КБ
Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху С.М. Комбель 60.3 КБ
Контактні напруження в трансверсально ізотропних тонкостінних елементах та тілах з покриттями з урах О.В. Максимук 46.6 КБ
Континуальна теорія просторово обмеженого нематичного рідинного кристала В.М. Пергаменщик 167.9 КБ
Контракції та реалізації алгебр Лі М.О. Нестеренко 783.5 КБ
Конформні модулі та екстремальні метрики у неорієнтовних ріманових многовидах С.А. Охріменко 29.8 КБ
Концентраційні аномалії властивостей в напівпровідникових твердих розчинах на основі телуриду свинцю І.М. Кривулькін 40.7 КБ
Концентраційні фазові переходи в полікристалічних твердих розчинах вісмут - сурма Г.А. Дроздова 60.7 КБ
Концентрація динамічних напружень у кусково-однорідному просторі з тріщинами Ігор Ярославович Жбадинський 141.3 КБ
Концентрація напружень в п'єзокерамічних тілах в околі еліптичного включення і гіперболоїдальної вит Т.М. Прощенко 87.9 КБ
Концентрація напружень на міжфазних поверхнях канонічної форми у в'язко-пружних композитних матеріал Я.Г. Ляшенко 61.4 КБ
Концепція часу запізнення в задачах макропереносу радіоактивних речовин в гетерогенних середовищах І.П. Частоколенко 63.0 КБ
Коопукле і знакозберігаюче наближення періодичних функцій П.А. Попов 60.7 КБ
Координатний метод і теорія нарізно неперервних відображень В.В. Михайлюк 68.0 КБ
Коректна розв'язність задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних систем у просторах нескінче В.А. Літовченко 79.4 КБ
Кореляції структури, динамічної та променевої стійкостей широкозонних некристалічних напівпровідникі В.М. Міца 47.3 КБ
Кореляції тотожних частинок у високоенергетичних ядро-ядерних зіткненнях М.С. Борисова 88.3 КБ
Кореляції у скінченних граткових спінових системах О.О. Лісовий 100.0 КБ
Кореляційна теорія колективних теплових флуктуацій рідини з анізотропними молекулами в однорідних і О.І. Сахненко 143.0 КБ
Кореляційний аналіз динаміки розпаду та впорядкування твердотільних систем, що є далекими від термод Л.І. Стефанович 134.3 КБ
Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин О.М. Васильєв 42.8 КБ
Кореляційні ефекти у квазіодновимірних іонних (протонних) провідниках О.А. Воробйов 1.99 МБ
Кореляційні ефекти у процесі самоорганізації самоподібних стохастичних систем Д.О. Харченко 87.8 КБ
Кореляційні методи обчислення геометричних і топологічних ознак зображень Костянтин Михайлович Чекотун 137.5 КБ
Кореляційно-оптична діагностика фазових сингулярностей у скалярних оптичних полях О.П. Максимяк 56.0 КБ
Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії на основі нейронних мереж з н О.М. Павлюк 54.5 КБ
Космологічні та астрофізичні моделі з урахуванням космологічної сталої О.М. Коптєва 71.7 КБ
Крайова задача Рімана і сингулярні інтегральні рівняння з кусково-неперервними коефіцієнтами на спря Ю.В. Куд'явіна 239.4 КБ
Крайові задачі для еліптичних рівнянь другого порядку в областях з ребрами на межі М.І. Плеша 103.2 КБ
Крайові задачі для лінійних і слабконелінійних гіперболічних та безтипних рівнянь у циліндричних обл Н.І. Білусяк 63.7 КБ
Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями І.Д. Пукальський 178.7 КБ
Крайові задачі для системи рівнянь, породженої локально градієнтною теорією пружності Ю.І. Говда 101.6 КБ
Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами Г.І. Сливка 65.8 КБ
Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку С.Г. Хома-Могильська 39.3 КБ
Краудіони як нелінійні збудження тривимірної кристалічної гратки Є.І. Назаренко 127.8 КБ
Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і впорядкованою мезопористою структурою І.С. Березовська 62.4 КБ
Кристалічна структура та фізичні властивості інтеркалатів шаруватих сполук A3B6 С.В. Гаврилюк 42.1 КБ
Кристалічна та магнітна структура катіон- заміщених магній- цинкових феритів І.М. Гасюк 42.3 КБ
Кристалооптика та спектроскопія неспівмірно модульованих сегнетоеластиків Cs2HgCl4 І.Б. Трач 35.9 КБ
Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів О.С. Кушнір 94.0 КБ
Кристалоструктурні зміни на початкових етапах відпуску мартенситу високовуглецевих Fe - Al сплавів І.Є. Гнатюк 22.7 КБ
Критеріальне моделювання в задачах аналізу чутливості оптимальних рішень Рамзі Саід Нуман Хаддад 111.6 КБ
Критеріальне моделювання якості функціонування регулюючих пристроїв в задачах оптимального керування В.О. Комар 53.2 КБ
Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів та полі Т.В. Федорянич 37.3 КБ
Критерії існування обмежених розв'язків неоднорідних лінійних розширень динамічних систем А.Л. Гречко 76.0 КБ
Критерії стійкості імпульсних систем на основі багатокомпонентних функцій Ляпунова О.І. Двірний 55.5 КБ
Критична поведінка магнетиків з випадковою анізотропією М.Л. Дудка 164.4 КБ
Критичний струм високотемпературної надпровідної кераміки Ві2223 у магнітному полі та під тиском Борис Іванович Перекрестов 27.4 КБ
Критичні випадки стійкості за Ляпуновим неавтономних нелінійних диференціальних систем І.Є. Вітриченко 59.9 КБ
Кручення та згин порожніх анізотропних стрижнів довільного пеперечного перерізу Р.М. Нескородєв 90.3 КБ
Кутовий момент електромагнітного поля в збурених слабонапрямних оптичних волокнах К.М. Алексеєв 72.3 КБ
Кутові і енергетичні розподіли іонів, емітованих одноелементними та сплавними рідкометалевими джерел В.С. Кулик 15.8 КБ
Лазерна діагностика самоподібних оптично-неоднорідних об'єктів Д.М. Бурковець 55.6 КБ
Лазерна поляриметрія об'єктів з ізотропною деполяризацією К.Е. Юштін 44.7 КБ
Лазерна поляриметрія світлорозсіюючих об'єктів і середовищ О.Г. Ушенко 73.0 КБ
Лазерне поляризаційне картографування біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи Ю.О. Ушенко 205.4 КБ
Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біометалів з органічними лігандами на поверхні вугл С.В. Снегір 41.0 КБ
Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих шарах матеріалів різної структурної впорядкованості І.М. Будзуляк 102.8 КБ
Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець В.С. Лучко 22.4 КБ
Ліївська та умовна симетрії деяких нелінійних еволюційних рівнянь Н.В. Ічанська 153.9 КБ
Лінійна трансформація пучкових та електромагнітних хвиль у неоднорідних плазмово-пучкових системах І.О. Анісімов 27.3 КБ
Лінійний ланцюжок джозефсонівських контактів у резонаторі поверхневої хвилі О.М. Іванюта 32.5 КБ
Лінійні дискретні ігрові задачі з розмитими множинами В.В. Онищенко 50.3 КБ
Лінійні задачі механіки руйнування старіючих в'язкопружних анізотропних матеріалів при сталому зовні Г.В. Гаврилов 85.6 КБ
Лінійні ігрові задачі керування рухомими об'єктами О.П. Ігнатенко 336.6 КБ
Лінійні методи підсумовування рядів у просторах <$Ebold {S sub phi sup p }> А.Л. Шидліч 855.4 КБ
Лінійні стаціонарні дисипативні системи розсіяння з Пк-просторами станів Сергій Михайлович Сапрікін 59.2 КБ
Лінійні та геометрично нелінійні вільні коливання багатошарових пластин та пологих оболонок зі склад Г.М. Тимченко 76.4 КБ
Лінійні та нелінійні властивості композитних керамічних матеріалів на основі SiC, AlN і <$Eroman bol В.М. Прокопець 28.8 КБ
Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу М.О. Попов 84.3 КБ
Лінійні та нелінійні явища при взаємодії частинок з хвилями в плазмі тороїдальних пристроїв В.С. Марченко 321.2 КБ
Лінійні та ортопроекційні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних О.В. Федуник 225.0 КБ
Ліотропічні хромонічні рідкі кристали: самоорганізовані фази та їх властивості Р.М. Васюта 57.0 КБ
Логіко-алгоритмічний аналіз процесів авторизації в динамічних коаліційних системах А.В. Зубенко 34.8 КБ
Логіко-обчислювальна семантична мережа як модель подання знань А.Л. Яловець 63.0 КБ
Локалізація коливань у сильно анізотропних та багатошарових системах П.А. Мінаєв 76.4 КБ
Локалізація нелінійних хвиль у дефектних, шаруватих і модульованих системах І.В. Герасимчук 78.1 КБ
Локалізація скалярної зарядженої частинки у фазовому просторі А.О. Семенов 44.1 КБ
Локалізація та розсіяння нормальних пружних хвиль в складених анізотропних хвилеводах Ю.П. Бай 81.3 КБ
Локальна пластична деформація і втома металів при різних швидкостях навантажування та асиметрії цикл Т.Ю. Яковлєва 93.1 КБ
Локальна поведінка розв'язків квазілінійних еліптичних та параболічних рівнянь І.І. Скрипник 251.7 КБ
Локальні алгоритми та їх ефективна реалізація в багатопроцесорних обчислювальних системах Н.М. Гулаєва 48.9 КБ
Локальні ефекти взаємодії ультразвукових хвиль з біологічними об'єктами Є.О. Баранник 70.0 КБ
Локальні полярно-активні властивості сегнетоелектриків та утворення їх нанодоменної структури Г.М. Морозовська 138.2 КБ
Локальні та глобальні характеристики узагальнено опуклих множин М.В. Ткачук 60.2 КБ
Локальні та комбінаторні властивості топологічних груп Л.С. Здомський 56.2 КБ
Локальні часи самоперетину для гауссівських випадкових полів та перенормування Олексій Володимирович Руденко 26.6 КБ
Локальні часи та узагальнені адитивні функціонали від броунівського руху В.В. Бакун 43.5 КБ