Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 11, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Талій (I) тетратіотитанат (IV) (TI4TiS4) та тверді розчини на його основі - Дмитро Володимирович Севрюков


Поширення та екологічні особливості бульбочкових бактерій сої в різних регіонах України - Д.В. Крутило
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Інтерполяційні задачі в узагальнених класах Неванлінни та Стілтьєса А.А. Аміршадян 272.8 КБ
Інтерполяційні послідовності деяких класів функцій, аналітичних в крузі І.Б. Шепарович 72.4 КБ
Інтерполяційні послідовності деяких класів функцій, аналітичних у півплощині В.Л. Шаран 68.2 КБ
Інтерполяційні формули в гільбертовому просторі, асимптотично точні на поліномах Т.М. Малишева 27.9 КБ
Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою функціональних поліномів та інтегральних ланцюгови Богдан Ростиславович Михальчук 61.2 КБ
Інтертекстуальність прози В.Пелевіна І.Ю. Дітковська 36.0 КБ
Інформаційна комп'ютерна технологія для моделювання та керування маніпуляційними і віртуальними сист О.В. Бармак 173.2 КБ
Інфрачервоні детектори на основі HgMnTe: фізичні і технологічні проблеми Сун Вейгуо 37.7 КБ
Іонізаційні та енергетичні прилади на основі радіоізотопу тритію О.В. Коваленко 43.7 КБ
Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі Є.В. Мартиш 75.3 КБ
Іонний транспорт і електричні потенціали в рідинних системах з мембранами в присутності зовнішніх по С.П. Самко 49.5 КБ
Іонні процеси в радіаційно забарвлених кристалах галогенідів двовалентних металів З.П. Чорній 53.1 КБ
Іонні циклотронні і іон-іонні несталості азимутально-симетричної плазми з іонами, які обходять вісь Е.Ю. Вакім 55.7 КБ
Іонолюмінесценція широкозонних твердих тіл у метастабільному стані Д.В. Гранкін 294.5 КБ
Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь О.В. Капустян 23.1 КБ
Існування, характеризація та єдність елементів найкращого наближення з обмеженнями Тетяна Василівна Манжос 49.0 КБ
Йонна агрегація в поліуретанових йономерах з зарядами в гнучких блоках С.Д. Несін 54.5 КБ
К-структура рідких одноатомних спиртів з даних коливальної спектроскопії І.Ю. Дорошенко 26.0 КБ
Каркасна структура і оптико-фізичні властивості монокристалічних безводних боратів Я.В. Бурак 46.6 КБ
Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p-p- та pp- взаємодіях в інт С.І. Косенко 53.5 КБ
Каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних ма І.Ю. Шаабан 52.0 КБ
Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення Р.В. Кожан 52.5 КБ
Категорні методи в теорії мовних перетворювачів В.Ю. Мейтус 113.8 КБ
Катодні речовини літієвих джерел струму на основі модіфікованого нанодисперсного рутилу та нестехіом Володимир Васильович Угорчук 51.0 КБ
Квазідинамічні моделі мікросмужкових хвилеведучих та випромінювальних структур Р.Д. Пулов 96.5 КБ
Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології О.В. Барабаш 48.9 КБ
Квазіідеали напівгруп Владислав Євгенович Величко 41.2 КБ
Квазікласичне наближення для низькоенергетичних колективних збуджень в атомних ядрах Андрій Миколайович Гжебінський 50.2 КБ
Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач О.К. Рейтій 30.1 КБ
Квазікласичне наближення для рівняння Дірака із скалярно-векторним зв'язком у фізиці важко-легких кв В.В. Рубіш 64.5 КБ
Квазіодновимірні електронні системи надрідким гелієм С.П. Гладченко 24.0 КБ
Квазіоптичні діелектричні резонатори з локалізацією мікрофильового поля біля провідної площини С.О. Буняєв 90.6 КБ
Квазістатичні задачі термопружності плоско-шаруватих тіл при локальному нагріві О.Ю. Турчин 83.8 КБ
Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп Ю.В. Жучок 36.6 КБ
Квантова та статистична механіка систем із дробовою статистикою С.В. Машкевич 49.1 КБ
Квантова теорія обмежених симетричних областей Л.Л. Ваксман 43.2 КБ
Квантове тунелювання та неоднорідні стани для магнетиків нанометрового масштабу В.Є. Киреєв 20.0 КБ
Квантовий хаос в двовимірних потенціалах нетривіальної топології В.О. Черкаський 101.3 КБ
Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях В.М. Горкавенко 33.5 КБ
Квантові ефекти у теплопровідності твердих розчинів водню і дейтерію О.О. Королюк 27.9 КБ
Квантові процеси в анізотропних та низьковимірних кристалах з участю екситонів М.І. Григорчук 103.4 КБ
Квантові та ортогональні симетрії в квантовій теорії І.І. Качурик 187.3 КБ
Квантові та структурнорозмірні ефекти в сегнетоелектричних і феромагнітних наносистемах А.Б. Шевченко 294.9 КБ
Квантово-польовий опис багаточастинкових систем з порушеними симетріями на основі моделі самоузгодже Ю.М. Полуектов 96.5 КБ
Квантово-хімічне моделювання процесів взаємодії водню, силану, атомів та іонів фосфору і бору з упор О.Ю. Ананьїна 603.9 КБ
Кероване проектування документообігу в управлінських інформаційних системах Н.Т. Задорожна 263.2 КБ
Керування рухом атомів та молекул когерентними та частково когерентними світловими полями В.І. Романенко 114.7 КБ
Керування та стабілізація обертального руху твердого тіла за допомогою гіродинів О.В. Гладун 201.7 КБ
Керування та стабілізація руху нескінченновимірних механічних систем з пружними елементами О.Л. Зуєв 80.8 КБ
Кислотність і реакційна здатність оксидних систем на основі елементів ІІІ - IV груп В.В. Брей 62.9 КБ
Кількісна теорія критичних явищ у слаборозведених та кубічних феромагнетиках Т.І. Яворський 29.3 КБ
Кільця і гратки з локально визначеними скрутами І.Я. Тушницький 16.8 КБ
Кінематика течії у тупикових зонах вихрових камер Р.О. Макаренко 85.8 КБ
Кінетика близького порядку та еволюція картини розсіяння випромінювань і електроопору в щільно впако Т.М. Радченко 137.9 КБ
Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу Ю.Л. Остапчук 55.9 КБ
Кінетика і механізм дегідроксилації в шаруватих неорганічних матеріалах за даними магнітного резонан О.А. Калініченко 223.2 КБ
Кінетика індуційованих воднем фазових перетворень в інтерметалічних матеріалах типу TbFe2 Анатолій Гергійович Васильєв 38.2 КБ
Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформ О.В. Тимошенко 1.38 МБ
Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією Є.В. Шевченко 46.8 КБ
Кінетика початкових стадій реакційної дифузії А.О. Ковальчук 46.6 КБ
Кінетика процесів релаксації та нестаціонарні явища в мікроконтактах О.П. Балкашин 45.7 КБ
Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні В.Я. Дегода 50.2 КБ
Кінетика росту та оптичні прояви атомарних і вакансійних кластерів М.А. Ратнер 24.0 КБ
Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження А.П. Пилипенко 67.6 КБ
Кінетика структурних змін та фазових перетворень у зразках алюмінієвих сплавів 1460 та АМг6, надплас А.В. Пойда 44.0 КБ
Кінетика фазових перетворень при конкурентному утворенні декількох фаз М.В. Алєксєєчкін 87.2 КБ
Кінетика фазових перетворень, ініційованих воднем у магнітотвердих сплавах типу Nd2Fe14B Сергій Борисович Рибалка 31.7 КБ
Кінетика фазового розшарування та дифузійні процеси в слабких твердих розчинах {3Не} в {< А.М. Ганьшин 38.3 КБ
Кінетика формування метастабільних кристалічних і аморфних фаз при загартуванні з розплаву та лазерн О.Б. Лисенко 123.3 КБ
Кінетика формування нанокомпозитних плівок Si-SiOx та їх світловипромінюючі характеристики Іван Юрійович Майданчук 35.9 КБ
Кінетична модель процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційному спектрометрі Ю.В. Рогульський 125.3 КБ
Кінетична теорія вторинних хвиль в газі квазічастинок В.Д. Ходусов 83.9 КБ
Кінетична теорія електромагнітних процесів в середовищі Антон Анатолійович Ступка 65.8 КБ
Кінетичні ефекти у твердих розчинах кремній-германій А.М. Коровицький 38.0 КБ
Кінетичні процеси в двофазних твердих розчинах 3He-4He Володимир Андрійович Майданов 70.5 КБ
Кінетичні процеси в джерелі негативних іонів водню з відбитковим розрядом А.В. Рябцев 48.6 КБ
Кінетичні процеси при фазовому розшаруванні слабких твердих розчинів nothing4 Н е у nothi Є.В. Сирников 665.5 КБ
Кінетичні явища в кобальтитах A'1-xA''xCoO3-[дельта](A' = Ho, Er, La; A'' = Sr, Ca, Ag) Анатолій Антонович Козловський 70.3 КБ
Кінетичні явища в тонких плівках перехідних d-металів А.І. Лопатинський 35.0 КБ
Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування В.О. Гайдей 36.7 КБ
Класи збіжності в теорії рядів Діріхле та аналітичних функцій О.М. Мулява 629.3 КБ
Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень Т.О. Карнаух 30.3 КБ
Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп В.М. Бондаренко 36.6 КБ
Класифікаційні задачі групового аналізу диференційних рівнянь Р.О. Попович 141.6 КБ
Класифікаційні задачі для рівнянь конвекції-дифузії та рівнянь Шрьодінгера Н.М. Іванова 111.2 КБ
Класифікаційні моделі та системні методи інформаційної підготовки та підтримки багатокритеріальних р О.О. Нестеренко 204.3 КБ
Класифікація функційних рівнянь малої довжини на квазігрупових операціях Р.Ф. Юрій 31.3 КБ
Класична та умовна симетрія нелінійних хвильових рівнянь Ю.Г. Подошвелев 36.3 КБ
Класичні та квантові гіпергрупи О.О. Калюжний 258.9 КБ
Кластерна будова неупорядкованих металічних систем О.Б. Мельник 91.5 КБ
Кластерний підхід в дослідженні псевдоспінових моделей О.Р. Баран 71.5 КБ
Кластероутворення у самогравітуючих системах К.В. Григоришин 76.4 КБ
Коваріантне квантування частинки зі спіном та суперчастинки у просторі-часі звичайної вимірності С.О. Федорук 39.6 КБ
Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалі А.П. Фоміна 35.2 КБ
Когомології напівгруп Б.В. Новіков 61.3 КБ
Коефіцієнтні обернені задачі для лінійних та квазілінійних параболічних рівнянь Уляна Михайлівна Федусь 68.2 КБ
Коефіцієнтні обернені задачі для параболічних рівнянь в областях з вільними межами Г.А. Снітко 63.2 КБ
Колективна спонтанна рекомбінація у квантових гетероструктурах і нитковидних кристалах О.О. Пікарук 31.6 КБ
Колективні ефекти при розсіянні світла випадковими системами розсіювачів П.В. Литвинов 51.7 КБ
Колективні збудження в монокристалах та нульмірних системах MI3 (M = Bi, Sb, As) С.В. Вірко 57.1 КБ
Колективні явища за участю фононів в низьковимірних сильнокорельованих системах Д.В. Філь 69.0 КБ
Коливальний спектр та оптичні явища в кристалах піроелектрика Li2B4O7 О.В. Вдовін 34.3 КБ
Коливальні спектри амінокислот та їх комплексів з металами Абу Саль Біляль Махмуд 20.7 КБ
Коливальні характеристики кристалічних структур з комбінованими дефектами О.В. Котляр 161.0 КБ
Коливання і дисипативний розігрів в'язкопружних тіл при полігармонічному деформуванні, викликаному р Ю.В. Ревенко 102.4 КБ
Коливання і дисипативний розігрів в'язкопружних шаруватих тонкостінних п'єзоелементів Тетяна Василівна Карнаухова 27.3 КБ
Коливання і дисипативний розігрів в'язкопружної шаруватої призми, яка збуджується прямокутним штампо О.В. Доля 91.7 КБ
Коливання імпульсних багаточастотних систем Т.М. Сопронюк 150.8 КБ
Коливання нарізно неперервних функцій і топологічні ігри О.В. Маслюченко 35.9 КБ
Коливання неоднорідних стержнів періодичної структури О.М. Шульга 22.6 КБ
Коливання ортотропних циліндричних оболонок і пластин з отворами та включеннями Т.В. Шопа 77.2 КБ
Коливання рідини з вільною поверхнею при наявності заданих геометричних нелінійностей Олександр Володимирович Константінов 73.0 КБ
Коливання функцій і диференційно-різницеві властивості сингулярних інтегралів Є.Ю. Леончик 73.4 КБ
Коливні спектри стекол As(Ge)xS100-x при варіації енергії збуджуючих фотонів та першопринципні розра Роман Михайлович Голомб 47.5 КБ
Коливні та електронні властивості полімеризованих металами фулеритів С60 Вадим Ігорович Попенко 37.6 КБ