Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Нестаціонарні задачі пружності для тіл із границями і дефектами у циліндричній та сферичній системах - Н.Д. Вайсфельд
Розроблено метод розв'язання нестаціонарних задач теорії пружності для тіл з межами та дефектами типу тріщин і тонких жорстких включень, які описуються у циліндричній і сферичній системах координат. Цей метод базується на застосуванні для рівнянь руху, виражених через хвильові функції, інтегральних перетворень за просторовими координатами та дискретизації за часовою змінною. Побудовано розривні розв'язки рівнянь руху для дефектів, розташованих у безмежних тілах, і всередині пружних скінченних тіл. Це дозволило звести задачі про нестаціонарну концентрацію напружень в околі таких дефектів до сингулярних інтегральних рівнянь, які розв'язано за методом ортогональних поліномів, що дозволяє врахувати особливості розв'язків на краю області інтегрування. На підставі узагальнення відомого методу функції Гріна для матричного випадку розв'язано нестаціонарні вісесиметричні крайові задачі для скінченних пружних конуса та циліндра. Проведено порівняння одержаних розв'язків зі стрижневим наближенням і встановлено межі його застосовності за часом та розташуванням точок усередині тіла.

Морфолого-анатомічні та біологічні особливості трансгеномних рослин родини Solanaceae Juss. - Валентина Григорівна Шевченко
Розроблено метод розв'язання нестаціонарних задач теорії пружності для тіл з межами та дефектами типу тріщин і тонких жорстких включень, які описуються у циліндричній і сферичній системах координат. Цей метод базується на застосуванні для рівнянь руху, виражених через хвильові функції, інтегральних перетворень за просторовими координатами та дискретизації за часовою змінною. Побудовано розривні розв'язки рівнянь руху для дефектів, розташованих у безмежних тілах, і всередині пружних скінченних тіл. Це дозволило звести задачі про нестаціонарну концентрацію напружень в околі таких дефектів до сингулярних інтегральних рівнянь, які розв'язано за методом ортогональних поліномів, що дозволяє врахувати особливості розв'язків на краю області інтегрування. На підставі узагальнення відомого методу функції Гріна для матричного випадку розв'язано нестаціонарні вісесиметричні крайові задачі для скінченних пружних конуса та циліндра. Проведено порівняння одержаних розв'язків зі стрижневим наближенням і встановлено межі його застосовності за часом та розташуванням точок усередині тіла. Часы женские в магазине deka.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Закономірності поширення плоских гармонічних хвиль в композитних матеріалах С.В. Сінчило 58.7 КБ
Закономірності поширення тріщин термічної втоми в жароміцних сплавах при неоднорідному термонапружен Євгеній Олександрович Задворний 23.3 КБ
Закономірності формування електронних транспортних властивостей твердих розчинів на основі потрійних Б.С. Кужель 36.7 КБ
Закономірності формування приповерхневого шару на титані у процесі дифузійного насичення вуглецем і Р.М. Федорак 32.5 КБ
Закономірності формування та еволюції нерівноважного структурного стану іонно-плазмових конденсатів О.В. Соболь 95.9 КБ
Закритична поведінка та розгалуження розв'язків у нелінійних задачах теорії циліндричних оболонок В.О. Громов 67.6 КБ
Залежність стійкості плоского фронту спрямованого твердіння нікелевих розчинів вольфраму та алюмінію В.З. Войнаш 41.6 КБ
Запасання енергії монокристалами складних боратів SrB4O7:Eu2+ та Li Сергій Володимирович Пархоменко 66.8 КБ
Запровадження скінченних гібридних інтегральних перетворень В.В. Мороз 176.7 КБ
Зарядовий стан домішки гадолінію і власні дефекти у кристалах телуридів свинцю і олова Є.О. Полигач 39.1 КБ
Зарядові і розмірні ефекти в металевих кластерних структурах Є.В. Васютін 114.7 КБ
Засоби підвищення ефективності спеціального програмного забезпечення підготовки та редагування техні Сергій Григорович Стіренко 79.4 КБ
Засоби побудови математичних моделей оптимізаційних задач розміщення геометричних об'єктів та їх зас Т.Є. Романова 36.4 КБ
Засоби формалізації математичних знань та міркувань: теоретичні та практичні аспекти А.Ю. Паскевич 62.6 КБ
Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір Олексій Юрійович Фещенко 142.5 КБ
Застосування асимптотичного методу до розв'язання контактних задач плоскої теорії пружності для орто І.В. Щербина 48.8 КБ
Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі О.В. Романенко 51.7 КБ
Застосування двомодових когерентно-корельованих променів в квантовій криптографії В.К. Усенко 80.8 КБ
Застосування матричних задач у теорії груп та алгебричній геометрії В.В. Бондаренко 129.5 КБ
Застосування методу потенціалів до розв'язання параболічних задач спряження Ж.Я. Цаповська 55.7 КБ
Застосування методу скінченно-зонних потенціалів для розрахунків електронних характеристик металів О.В. Дмитрієв 151.7 КБ
Застосування методу функцій впливу в задачах динаміки пружних систем із змінним розподілом параметрі М.І. Сорокатий 77.4 КБ
Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплексотвірних аналітичних реагентів на по О.Ю. Кичкирук 69.2 КБ
Застосування теорем додавання до розв'язання задач теорії пружності Т.В. Денисова 88.0 КБ
Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температу Н.Д. Власій 21.2 КБ
Затухання спінових хвиль в магнетиках з виродженими станами О.Г. Данилевич 146.5 КБ
Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами Є.В. Турчин 61.8 КБ
Збіжність рядів за деякими ортонормованими системами та коефіцієнтні оцінки С.О. Кирилов 24.6 КБ
Збіжності, ергодичні теореми і зображувальність в алгебрах вимірних функцій та операторів М.А. Муратов 239.2 КБ
Збуджені стани молекул і кластерів аргону та криптону, сформованих у надзвукових струменях О.О. Бондаренко 77.0 КБ
Збудження гігантських мультипольних резонансів у середніх ядрах електронами і поділ важких ядер поля В.М. Хвастунов 72.5 КБ
Збудження гребінок скінченного розміру у пристроях електроніки та антенної техніки НВЧ С.О. Стешенко 50.4 КБ
Збудження ексимерних молекул моноброміду та монохлориду ртуті в робочих сумішах газорозрядних джерел М.М. Гуйван 151.8 КБ
Збудження електромагнітних коливань довільного спектрального складу замкненими електронними потоками О.В. Грицунов 61.5 КБ
Збудження електромагнітних коливань у відкритих резонансних системах генераторів міліметрового діапа О.Б. Сенкевич 73.2 КБ
Збудження електромагнітних хвиль в областях із криволінійними координатними границями Ю.М. Пєнкін 78.4 КБ
Збудження електронних станів Si, Ge i Mg повільними електронами В.М. Фейер 24.9 КБ
Збудження інтенсивних коливань в гібридно-плазмових та електронно-іонних системах Д.Ю. Сидоренко 47.3 КБ
Збудження іонів індію повільними електронами Є.В. Овчаренко 92.1 КБ
Збудження кільватерних полів у плазмі та їх застосування для прискорення заряджених частинок та форм І.В. Карась 93.3 КБ
Збудження коливань трубчастих спіралей внутрішніми потоками неоднорідної рідини Є.Ю. Толбатов 10.0 КБ
Збудження та випромінювання електромагнітних полів регулярними і нерегулярними хвилевідно-щілинними В.О. Катрич 79.2 КБ
Зв'язана задача термопружності для конструкцій з анізотропних матеріалів Г.О. Козуб 75.2 КБ
Зв'язаний рух електронів в нагромаджувачах - джерелах синхротронного випромінювання А.Ю. Зелінський 113.0 КБ
Зв'язані задачі термов'язкопружності для плоских тіл з концентраторами напружень при гармонічному на Н.М. Якименко 72.3 КБ
Зв'язані задачі термомеханіки фізично нелінійних тіл при гармонічному навантаженні в одночастотному Я.О. Жук 77.6 КБ
Зв'язані термомеханічні задачі для циліндра із фізично нелінійного непружного матеріалу при осесимет Н.Ф. Андрушко 71.6 КБ
Зв'язки між різними типами неперервності многозначних відображень О.Г. Фотій 43.7 КБ
Зв'язок статичних, високочастотних, релаксаційних властивостей та магнітної анізотропії низьковимірн Н.А. Лісник 71.7 КБ
Зважена псевдоінверсія і умовно коректні еліптичні крайові задачі в математичному моделюванні: теорі Є.Ф. Галба 77.3 КБ
Зворотне розсіювання радіохвиль короткохвильової частини міліметрового діапазону морською поверхнею В.Г. Гутнік 21.4 КБ
Зворотне розсіяння радіохвиль НВЧ та НЗВЧ діапазонів корабельними хвилями В.М. Горобець 91.1 КБ
Зворотнє розсіювання електромагнітного поля об'єктами на поверхні моря у НВЧ і КВЧ діапазонах при ко В.О. Кириченко 25.6 КБ
Згин пластин з коловою межею та прямолінійними тріщинами з урахуванням контакту берегів тріщин М.С. Слободян 42.1 КБ
Згортки сингулярних розподілів Я.В. Гончаренко 158.8 КБ
Зміна параметра гратки в острівцевих вакуумних конденсатах О.П. Кришталь 27.7 КБ
Змінність характеристик індивідуальних циклів пульсацій довгоперіодичних зірок В.І. Марсакова 20.3 КБ
Змінність, структура і спектр радіовипромінювання активних ядер галактик за спостереженнями на радіо О.Є. Вольвач 119.2 КБ
Змішаний метод скінченних елементів у задачах на власні значення пологих оболонок В.В. Вербіцький 64.4 КБ
Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансов С.В. Посашков 37.7 КБ
Змочування, поверхнева енергія і фазові переходи рідина <-> кристал в одно- і двокомпонентних конден Віталій Іванович Ларін 89.3 КБ
Знакозмінні функції Ляпунова в теорії диференціальних рівнянь Н.В. Степаненко 81.8 КБ
Знаходження частот і приєднаних мас рідини в рухомих циліндричних контейнерах із перегородками Д.А. Галіцин 101.8 КБ
Зображення *-алгебр, пов'язаних із кусково дробово-лінійними відображеннями А.В. Бондаренко 31.7 КБ
Зображення автоматів за допомогою визначальних співвідношень їх поведінки О.С. Сенченко 167.2 КБ
Зображення градуйованих алгебр Лі та їх узагальнень В.С. Мазорчук 53.0 КБ
Зображення інверсних напівгруп частковими підстановками Т.В. Волошина 31.0 КБ
Зображення операторних співвідношень В.Л. Островський 50.6 КБ
Зонна структура та міжзонні переходи у вуглецевих нанотрубках С.В. Тищенко 64.0 КБ
Зонна структура та оптичні властивості шаруватих монокристалів бромиду індію О.В. Бовгира 48.6 КБ
Зонна структура, хімічний зв'язок та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів заміщен Я.І. Виклюк 41.1 КБ
Зростання субгармонічних функцій Т.І. Малютіна 56.3 КБ
Зростання та розподіл нулів цілих функцій скінченного [ламбда] - типу Оксана Ярославівна Бродяк 51.1 КБ
Зчеплення нематичного рідкого кристалу з полімерною поверхнею при світлоіндукованих адсорбції та дес Д.В. Федоренко 59.9 КБ
Ідентифікація моделей прийняття багатокритеріальних рішень в умовах інтервальної невизначеності пере Л.В. Колесник 128.9 КБ
Ідентифікація стану природних середовищ і об'єктів при їх спостереженні радіофізичними методами О.В. Ситнік 96.6 КБ
Ізоморфні занурення і метрика Громова - Хаусдорфа для скінченних метричних просторів Б.В. Олійник 43.2 КБ
Імерсійна зондоформуюча система ядерного мікрозонда Д.В. Магілін 42.2 КБ
Іммобілізація наночастинок металів в поверхневому шарі мезопористих кремнеземних матриць К.В. Каток 42.8 КБ
Іммобілізована на кремнеземах галактозооксидаза: одержання, властивості, застосування Л.В. Кондакова 47.9 КБ
Іммобілізовані на кремнеземних матрицях полііонени: синтез і властивості Лілія Миколаївна Поліщук 86.2 КБ
Імовірнісний аналіз поширення втомних тріщин і граничного стану елементів конструкцій О.П. Ясній 71.7 КБ
Імовірнісні моделі і методи барицентричного усереднення граничних потенціалів Н.В. Валько 58.7 КБ
Імовірнісно-феноменологічний підхід у статистичній фізиці фрактально неупорядкованих конденсованих с Ю.П. Вірченко 52.0 КБ
Імпульсні генератори для радіолокаторів дистанційного зондування навколишнього середовища В.А. Волков 69.8 КБ
Імпульсні диференціальні рівняння з многозначною та розривною правою частиною Н.В. Плотнікова 79.5 КБ
Імпульсні і хвильові рухи рідини з рухомими границями О.М. Семко 295.9 КБ
Імпульсні крайові задачі для систем з переключеннями О.С. Чуйко 52.4 КБ
Імпульсні сигнали у хвилеводах з неоднорідним заповненням та у щілинних антенах, що розширюються (ан О.Ю. Бутрим 120.8 КБ
Імпульсно-періодичні джерела потужного випромінювання субмікронного діапазону В.В. Шевченко 95.2 КБ
Інваріанти вузлів та поверхні в 3-вимірному просторі Л.П. Плахта 33.0 КБ
Інваріантні многовиди і множини припустимих швидкостей в задачах динаміки твердого тіла Ігор Миколайович Гашененко 376.1 КБ
Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками С.В. Кушніренко 55.8 КБ
Інваріантні тори зліченних систем різницевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу Н.А. Марчук 218.6 КБ
Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування С.В. Попович 25.2 КБ
Індекс критичної точки недиференційовних еліптичних операторів В.М. Шраменко 166.6 КБ
Індекси матриць показників О.В. Зеленський 75.6 КБ
Індуковані високоенергетичним опроміненням ефекти у фосфідних і халькогенідних напівпровідниках О.В. Гомоннай 68.9 КБ
Інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів у плівках телуриду кадмію Н.В. Тиркусова 58.1 КБ
Інженерно-термічні та рекомбінаційні процеси в багатобар'єрних A3B5 - напівпровідникових випромінюва Алла Борисівна Богословська 37.1 КБ
Інструментарій проектування інтелектуальних інтерфейсів користувача І.М. Пшонківська 93.3 КБ
Інтеграли за загальними випадковими мірами В.М. Радченко 67.2 КБ
Інтегральна багатокристальна рентгенівська дифрактометрія монокристалів з дефектами кулонівського ти К.В. Первак 24.5 КБ
Інтегральні зображення в крайових задачах для узагальненого осесиметричного потенціалу С.В. Грищук 495.1 КБ
Інтегральні зображення розв'язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними І.М. Конет 65.5 КБ
Інтегральні оцінки норм резольвент та безумовні базиси, що породжуються системою ваг Макенхаупта О.І. Олефір 42.5 КБ
Інтегрування нелінійних еволюційних систем з нелокальними в'язями Ю.Ю. Беркела 54.0 КБ
Інтелектуалізація розв'язування наукових і прикладних задач на основі методів комп'ютерної алгебри О.Л. Ляхов 146.7 КБ
Інтелектуальні компоненти для аналізу та прогнозування ситуацій в системах підтримки прийняття рішен Діалло Сорі Кокума 29.4 КБ
Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул О.М. Гуца 64.4 КБ
Інтервальне моделювання складних систем О.Р. Бойко 92.5 КБ
Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику О.А. Жуковська 30.2 КБ
Інтеркаляція іонів в кремнезем та цеоліти В.І. Мандзюк 42.3 КБ
Інтерлокаційні формули RFM та їх реалізація в системах POLYE Р.О. Уваров 100.8 КБ
Інтерполяційні властивості розв'язків збурених лінійних параболічних рівнянь А.О. Лопушанський 69.5 КБ